Apache Mahout v0.12.2 发布,一些可扩展的机器学习领域经典算法的实现

jopen 5年前
  <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://simg.open-open.com/show/45bb6ef76fa6f18abeedfb1cf37b085c.png" /></p>  <p>Apache Mahout 是 Apache Software Foundation(ASF) 旗下的一个开源项目,提供一些可扩展的机器学习领域经典算法的实现,旨在帮助开发人员更加方便快捷地创建智能应用程序。经典算法包括聚类、分类、协同过滤、进化编程等等,并且,在 Mahout 的最近版本中还加入了对 Apache Hadoop 的支持,使这些算法可以更高效的运行在云计算环境中。</p>  <h2>更新日志</h2>  <ul>   <li>MAHOUT-1866 Add matrix-to-tsv string function.</li>   <li>MAHOUT-1863 cluster-syntheticcontrol.sh errors out with "Input path does not exist".</li>   <li>MAHOUT-1868 purge smile plotting from the codebase.</li>  </ul>  <h2>下载 </h2>  <ul>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379037096041">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.tar.gz</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379146433208">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.tar.gz.asc</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379249798845">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.tar.gz.md5</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379340896820">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.tar.gz.sha1</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379441238041">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.zip</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379526639519">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.zip.asc</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379615606576">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.zip.md5</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379720409384">apache-mahout-distribution-0.12.2-src.zip.sha1</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379813614437">apache-mahout-distribution-0.12.2.pom</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991379916896600">apache-mahout-distribution-0.12.2.pom.asc</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380015006557">apache-mahout-distribution-0.12.2.pom.md5</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380109507579">apache-mahout-distribution-0.12.2.pom.sha1</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380204639035">apache-mahout-distribution-0.12.2.tar.gz</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380297861194">apache-mahout-distribution-0.12.2.tar.gz.asc</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380393565499">apache-mahout-distribution-0.12.2.tar.gz.md5</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380487777288">apache-mahout-distribution-0.12.2.tar.gz.sha1</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380588571897">apache-mahout-distribution-0.12.2.zip</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380685342423">apache-mahout-distribution-0.12.2.zip.asc</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380779826237">apache-mahout-distribution-0.12.2.zip.md5</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380875590012">apache-mahout-distribution-0.12.2.zip.sha1</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991380975742946" rel="nofollow"><strong>Source code</strong> (zip)</a></li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958991381065189382" rel="nofollow"><strong>Source code</strong> (tar.gz)</a></li>  </ul>