Promise - 嵌套函数不起作用

0
39005 次浏览

我想知道为什么以下代码不起作用,毕竟它只是嵌套函数:

var calculus = new Promise((resolve, reject) => (resolve) => resolve(3))

var calculus2 = new Promise((resolve, reject) => {
  () => resolve(4)
})

calculus.then((result) => console.log(result))
calculus2.then((result) => console.log(result))

 

请尽量让自己的答案能够对别人有帮助

163个答案

默认排序 按投票排序
1 2 3 4 5 6 7 8 9