jQuery • textareaAutoHeight Plugin

功能: <textarea/>输入框自适应高度
特点: 支持剪切/粘贴, 不闪屏, 体积迷你(不到1k)
兼容: 几乎所有主流浏览器(国内山寨货未测试)
演示: 见小站文章页底部的评论输入框

使用方法:
0. 检查CSS文件中所有textarea的line-height值, 若是纯数字, 给它加上单位em, 如: 1.5em. 否则IE(6|7|8)下插件失效.
1. 加载jQuery库(1.4+)
2. 加载textareaAutoHeight.js
3. 使用以下接口调用插件:
$('textarea').tah({
    moreSpace:15,   //输入框底部预留的空白, 默认15, 单位像素
    maxHeight:600,  //指定Textarea的最大高度, 默认600, 单位像素
    animateDur:200  //调整高度时的动画过渡时间, 默认200, 单位毫秒
});