Ajax文件上传插件让用户能够很方便地上传多个文件而无需刷新页面。此外,可以使用任何元素(图片,文字,按纽等)来触发文件选择窗口。