Python 决定迁移到 GitHub

jopen 7年前

Python 已经决定迁移到 GitHub,虽然有人公开说反对迁移到 GitHub,但是会在一定程度上使用 GitHub,而且几位核心的开发者也倾向于选择 GitHub。Python 在很久之前为了改进其开发工作流就已经展开了相关的讨论,讨论详情请看:

https://www.python.org/dev/peps/pep-0481/

这个决定基于三个因素:

  1. GitLab 和 GitHub 差别不大 

  2. 核心开发者和外部贡献者都熟悉 GitHub

  3. Guido 更喜欢 GitHub

但是,虽然选择了 GitHub,但只是作为代码托管和代码审查,issue tracker,wiki 等是不会迁移到 GitHub。

更多相关内容请看这里:http://lwn.net/Articles/669924/ 

来自: http://www.oschina.net/news/69574/python-to-move-to-github