jQuery 1.7.2 正式版发布

fmms 11年前
   <p>jQuery 1.7.2 看起来很好,正式版旨在 RC 的基础上做了一个小改动。你可通过下面方式获取:</p>  <ul>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958334061905134366">http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js</a> (minified, production)</li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958334062713933782">http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.js</a> (unminified, debug)</li>  </ul>  <p>需要注意的是:如果你正在使用 jQuery Mobile,那么请使用 jQuery 1.7.2 和 jQuery Mobile 1.1 这两个版本,如果是 jQuery Mobile 之前的版本,请使用 jQuery 1.7.1 或者更早的版本。</p>