Windows 10 Build 10120测试版上手截图

yge3 8年前

今天国外媒体今天公布了多张 Windows 10 Build 10120 测试版上手截图。这些截图显示,Cortana 有了一个暗色的主题,在设置应用程序界面添加了专用的后退按钮,但是开始菜单的自定义选项仍然显示为灰色不可用。色彩主题现在也被应用到网络弹出框上,之 前的测试版本当中,色彩主题是暗色无法更动。

Windows 10 Build 10120 测试版当中仍然采用斯巴达浏览器,仍然是旧的图标和旧名称,但是有一个更新的默认登录页面了。该浏览器增加了多个开发功能,包括“检查元素”和“查看源代码”功能。

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

Windows 10 Build 10120测试版上手截图

来自: cnBeta