Fork CMS 3.2.1 发布

fmms 11年前
     <p><a href="/misc/goto?guid=4958189285895592323" target="_blank">Fork </a>是一个PHP开发的CMS系统,面向终端用户而非设计师和开发者,因此简单易用是它的特点。支持多语言。<br /> <br /> Fork CMS 3.2.1 发布,该版本只是将 jQuery UI 升级到 1.8.17 版本。</p>    <p><img style="width:528px;height:395px;" title="03235203_4vaz.png" border="0" alt="03235203_4vaz.png" src="https://simg.open-open.com/show/f54514f399f61d03e4f629db5d6a1d01.png" /><br /> </p>