Linux 3.5 kernel 发布

openkk 12年前
      Linus Torvalds   <a href="/misc/goto?guid=4958349017134620586"><span style="color:#005fa9;">宣布</span></a>发布 Linux 3.5 kernel。主要  <a href="/misc/goto?guid=4958349017958907341"><span style="color:#005fa9;">新特性</span></a>包括:  <ul>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958349018760168918"><span style="color:#005fa9;">CoDel 队列管理</span></a><a href="/misc/goto?guid=4958349018760168918"><span style="color:#005fa9;">算法</span></a> </li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958349020299622699"><span style="color:#005fa9;">seccomp filters</span></a> </li>   <li>沙盒机制 </li>   <li>Android 风格的 <a href="/misc/goto?guid=4958349021095403564"><span style="color:#005fa9;">自动休眠和唤醒</span></a><a href="/misc/goto?guid=4958349021095403564"><span style="color:#005fa9;">锁机制</span></a> </li>   <li>用户空间探测子系统 <a href="/misc/goto?guid=4958349022622705750"><span style="color:#005fa9;">uprobes</span></a> </li>   <li>TCP 连接修复 </li>   <li>减少重复确认加快转发的 TCP Early Retransmit </li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958349023420168036"><span style="color:#005fa9;">连续性内存分配器</span></a> </li>   <li><a href="/misc/goto?guid=4958349024213320757"><tt>kcmp ()</tt><span style="color:#005fa9;"> </span></a>系统调用 </li>   <li>ext4文件系统加入<a href="/misc/goto?guid=4958349025014697647"><span style="color:#005fa9;">元数据校验和</span></a> </li>   <li>改进 Btrfs </li>   <li>更新驱动等等, 更多信息可浏览 <a href="/misc/goto?guid=4958349017958907341"><span style="color:#005fa9;">KernelNewbies</span></a>。 </li>  </ul>  <p style="text-align:center;"><img alt="Linux 3.5 kernel 发布" src="https://simg.open-open.com/show/15a1a5142e8d16cf40248a266f23416b.png" width="579" height="480" /></p> 来自: Solidot