Django 1.9 beta 1 发布

jopen 9年前

Django 1.9 beta 1 发布,这是一个预览/测试包,可供了解未来发布的 Django 1.9 的一些新特性。

详细介绍请看:发行说明

下载页面:1.9b1

Django 1.9 支持 Python 2.7,3.4 和 3.5。

正在开发中 Django 1.9 将带来了许多好东西,主要变化有: