Ruby 2.3.0 正式发布

jopen 7年前

Ruby 2.3.0 正式发布,这是 Ruby 2.3 系列的第一个稳定版本,引入了很多新特性:

完整改进列表请看 NEWSChangeLog。!

Merry Christmas, Happy Holidays, and enjoy programming with Ruby 2.3!

下载

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0.tar.bz2

  SIZE:   14185617 bytes SHA1:   6c8a832d49d22755ea8c45b6d53faf2ccc6d6ac9 SHA256: ec7579eaba2e4c402a089dbc86c98e5f1f62507880fd800b9b34ca30166bfa5e SHA512: 77b707359e754c3616699d21697752741497c719dc3d6fdfb55ed639e76d52560d293ae54cbe5c63be78dc73fbe60f1b8615d704d017bdfe1994aa9747d26a6c
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0.tar.gz

  SIZE:   17648682 bytes SHA1:   2dfcf7f33bda4078efca30ae28cb89cd0e36ddc4 SHA256: ba5ba60e5f1aa21b4ef8e9bf35b9ddb57286cb546aac4b5a28c71f459467e507 SHA512: 914d0201ecefaeb67aca0531146d2e89900833d8d2a597ec8a19be94529ab6b4be367f9b0cee2868b407288896cc14b64d96150223cac0aef8aafc46fc3dd7cc
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0.tar.xz

  SIZE:   11294412 bytes SHA1:   96e620e38af351c8da63e40cfe217ec79f912ba1 SHA256: 70125af0cfd7048e813a5eecab3676249582bfb65cfd57b868c3595f966e4097 SHA512: d893c5e6db5a0533e0da48d899c619964388852ef90e7d1b92a4363d5f189cd2dba32a009581f62b9f42a8e6027975fc3c18b64faf356f5e3ac43a8d69ec5327
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0.zip

  SIZE:   19840511 bytes SHA1:   3f88617568d9a4f491e8b32dca532363f73eaa71 SHA256: 8270bdcbc6b62a18fdf1b75bd28d5d6fc0fc26b9bd778d422393a1b98006020a SHA512: a3f397bb3c9c19d9b797552c5d60bb01c82db884cfa966df84881125bea35713cffd99f88fb86b271bae72d9cfb09ad9b33838cffcf6365c091459479914fdef
本文地址:http://www.oschina.net/news/69383/ruby-2-3-0