iOS 手势操作:拖动、捏合、旋转、点按、长按、轻扫、自定义

jopen 6年前

1、UIGestureRecognizer 介绍

手势识别在 iOS 中非常重要,他极大地提高了移动设备的使用便捷性。

iOS 系统在 3.2 以后,他提供了一些常用的手势(UIGestureRecognizer 的子类),开发者可以直接使用他们进行手势操作。

 • UIPanGestureRecognizer(拖动)
 • UIPinchGestureRecognizer(捏合)
 • UIRotationGestureRecognizer(旋转)
 • UITapGestureRecognizer(点按)
 • UILongPressGestureRecognizer(长按)
 • UISwipeGestureRecognizer(轻扫)

另外,可以通过继承 UIGestureRecognizer 类,实现自定义手势(手势识别器类)。

PS:自定义手势时,需要 #import <UIKit/UIGestureRecognizerSubclass.h>,一般需实现如下方法:

1 - (void)reset; 2  3 - (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 4 - (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 5 - (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 6 - (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event; 7 //以上方法在分类 UIGestureRecognizer (UIGestureRecognizerProtected) 中声明,更多方法声明请自行查看

UIGestureRecognizer 的继承关系如下:

iOS 手势操作:拖动、捏合、旋转、点按、长按、轻扫、自定义

2、手势状态

在六种手势识别中,只有一种手势是离散型手势,他就是 UITapGestureRecognizer。

离散型手势的特点就是:一旦识别就无法取消,而且只会调用一次手势操作事件(初始化手势时指定的回调方法)。

换句话说其他五种手势是连续型手势,而连续型手势的特点就是:会多次调用手势操作事件,而且在连续手势识别后可以取消手势。从下图可以看出两者调用操作事件的次数是不同的:

iOS 手势操作:拖动、捏合、旋转、点按、长按、轻扫、自定义

手势状态枚举如下:

1 typedef NS_ENUM(NSInteger, UIGestureRecognizerState) { 2   UIGestureRecognizerStatePossible,  // 尚未识别是何种手势操作(但可能已经触发了触摸事件),默认状态 3   UIGestureRecognizerStateBegan,   // 手势已经开始,此时已经被识别,但是这个过程中可能发生变化,手势操作尚未完成 4   UIGestureRecognizerStateChanged,  // 手势状态发生转变 5   UIGestureRecognizerStateEnded,   // 手势识别操作完成(此时已经松开手指) 6   UIGestureRecognizerStateCancelled, // 手势被取消,恢复到默认状态 7   UIGestureRecognizerStateFailed,   // 手势识别失败,恢复到默认状态 8   UIGestureRecognizerStateRecognized = UIGestureRecognizerStateEnded // 手势识别完成,同UIGestureRecognizerStateEnded 9 };
 • 对于离散型手势 UITapGestureRecgnizer 要么被识别,要么失败,点按(假设点按次数设置为1,并且没有添加长按手势)下去一次不松开则此时什么也不会发生,松开手指立即识别并调用操作事件,并且状态为3(已完成)。
 • 但是连续型手势要复杂一些,就拿旋转手势来说,如果两个手指点下去不做任何操作,此时并不能识别手势(因为我们还没旋转)但是其实已经触发了触摸 开始事件,此时处于状态0;如果此时旋转会被识别,也就会调用对应的操作事件,同时状态变成1(手势开始),但是状态1只有一瞬间;紧接着状态变为2(因 为我们的旋转需要持续一会),并且重复调用操作事件(如果在事件中打印状态会重复打印2);松开手指,此时状态变为3,并调用1次操作事件。

3、使用手势的步骤

使用手势很简单,分为三步:

 1. 创建手势识别器对象实例。创建时,指定一个回调方法,当手势开始,改变、或结束时,执行回调方法。
 2. 设置手势识别器对象实例的相关属性(可选部分)
 3. 添加到需要识别的 View 中。每个手势只对应一个 View,当屏幕触摸在 View 的边界内时,如果手势和预定的一样,那就会执行回调方法。

PS:一个手势只能对应一个 View,但是一个 View 可以有多个手势。建议在真机上测试这些手势,模拟器操作不太方便,可能导致认为手势失效的情况。(模拟器测试捏合和旋转手势时,按住 option 键,再用触摸板或鼠标操作)

4、举例说明

功能描述:

附加到两个图片视图 UIImageView 的有『拖动』、『捏合』、『旋转』、『点按』;

而『轻扫』和『自定义手势 KMGestureRecognizer』附加在根视图 UIView 中。

 1. 拖动:进行当前图片视图位置移动
 2. 捏合:进行当前图片视图缩放
 3. 旋转:进行当前图片视图角度旋转
 4. 点按:双击恢复当前图片视图的缩放、角度旋转、不透明度
 5. 长按:设置当前图片视图的不透明度为0.7
 6. 轻扫:左右轻扫设置两个图片视图为居中,同时以垂直居中的特定偏移量定位
 7. 自定义手势:挠痒功能,左右扫动共3次或以上,设置两个图片视图为居中,同时以水平居中的特定偏移量定位

效果如下:

iOS 手势操作:拖动、捏合、旋转、点按、长按、轻扫、自定义

KMGestureRecognizer.h

 1 #import <UIKit/UIKit.h>  2  3 typedef NS_ENUM(NSUInteger, Direction) {  4   DirectionUnknown,  5   DirectionLeft,  6   DirectionRight  7 };  8  9 @interface KMGestureRecognizer : UIGestureRecognizer 10 @property (assign, nonatomic) NSUInteger tickleCount; //挠痒次数 11 @property (assign, nonatomic) CGPoint currentTickleStart; //当前挠痒开始坐标位置 12 @property (assign, nonatomic) Direction lastDirection; //最后一次挠痒方向 13  14 @end

KMGestureRecognizer.m

 1 #import "KMGestureRecognizer.h"  2 #import <UIKit/UIGestureRecognizerSubclass.h>  3  4 @implementation KMGestureRecognizer  5 #define kMinTickleSpacing 20.0  6 #define kMaxTickleCount 3  7  8 - (void)reset {  9   _tickleCount = 0; 10   _currentTickleStart = CGPointZero; 11   _lastDirection = DirectionUnknown; 12    13   if (self.state == UIGestureRecognizerStatePossible) { 14     self.state = UIGestureRecognizerStateFailed; 15   } 16 } 17  18 - (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 19   UITouch *touch = [touches anyObject]; 20   _currentTickleStart = [touch locationInView:self.view]; //设置当前挠痒开始坐标位置 21 } 22  23 - (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 24   //『当前挠痒开始坐标位置』和『移动后坐标位置』进行 X 轴值比较,得到是向左还是向右移动 25   UITouch *touch = [touches anyObject]; 26   CGPoint tickleEnd = [touch locationInView:self.view]; 27   CGFloat tickleSpacing = tickleEnd.x - _currentTickleStart.x; 28   Direction currentDirection = tickleSpacing < 0 ? DirectionLeft : DirectionRight; 29    30   //移动的 X 轴间距值是否符合要求,足够大 31   if (ABS(tickleSpacing) >= kMinTickleSpacing) { 32     //判断是否有三次不同方向的动作,如果有则手势结束,将执行回调方法 33     if (_lastDirection == DirectionUnknown || 34       (_lastDirection == DirectionLeft && currentDirection == DirectionRight) || 35       (_lastDirection == DirectionRight && currentDirection == DirectionLeft)) { 36       _tickleCount++; 37       _currentTickleStart = tickleEnd; 38       _lastDirection = currentDirection; 39        40       if (_tickleCount >= kMaxTickleCount && self.state == UIGestureRecognizerStatePossible) { 41         self.state = UIGestureRecognizerStateEnded; 42         //NSLog(@"自定义手势成功,将执行回调方法"); 43       } 44     } 45   } 46 } 47  48 - (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 49   [self reset]; 50 } 51  52 - (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 53   [self reset]; 54 } 55  56 @end

ViewController.h

1 #import <UIKit/UIKit.h> 2 #import "KMGestureRecognizer.h" 3  4 @interface ViewController : UIViewController 5 @property (strong, nonatomic) UIImageView *imgV; 6 @property (strong, nonatomic) UIImageView *imgV2; 7 @property (strong, nonatomic) KMGestureRecognizer *customGestureRecognizer; 8  9 @end

ViewController.m

 1 #import "ViewController.h"  2   3 @interface ViewController ()  4 - (void)handlePan:(UIPanGestureRecognizer *)recognizer;  5 - (void)handlePinch:(UIPinchGestureRecognizer *)recognizer;  6 - (void)handleRotation:(UIRotationGestureRecognizer *)recognizer;  7 - (void)handleTap:(UITapGestureRecognizer *)recognizer;  8 - (void)handleLongPress:(UILongPressGestureRecognizer *)recognizer;  9 - (void)handleSwipe:(UISwipeGestureRecognizer *)recognizer;  10 - (void)handleCustomGestureRecognizer:(KMGestureRecognizer *)recognizer;  11  12 - (void)bindPan:(UIImageView *)imgVCustom;  13 - (void)bindPinch:(UIImageView *)imgVCustom;  14 - (void)bindRotation:(UIImageView *)imgVCustom;  15 - (void)bindTap:(UIImageView *)imgVCustom;  16 - (void)bindLongPress:(UIImageView *)imgVCustom;  17 - (void)bindSwipe;  18 - (void)bingCustomGestureRecognizer;  19 - (void)layoutUI;  20 @end  21  22 @implementation ViewController  23  24 - (void)viewDidLoad {  25   [super viewDidLoad];  26    27   [self layoutUI];  28 }  29  30 - (void)didReceiveMemoryWarning {  31   [super didReceiveMemoryWarning];  32   // Dispose of any resources that can be recreated.  33 }  34  35 #pragma mark - 处理手势操作  36 /**  37 * 处理拖动手势  38 *  39 * @param recognizer 拖动手势识别器对象实例  40 */  41 - (void)handlePan:(UIPanGestureRecognizer *)recognizer {  42   //视图前置操作  43   [recognizer.view.superview bringSubviewToFront:recognizer.view];  44    45   CGPoint center = recognizer.view.center;  46   CGFloat cornerRadius = recognizer.view.frame.size.width / 2;  47   CGPoint translation = [recognizer translationInView:self.view];  48   //NSLog(@"%@", NSStringFromCGPoint(translation));  49   recognizer.view.center = CGPointMake(center.x + translation.x, center.y + translation.y);  50   [recognizer setTranslation:CGPointZero inView:self.view];  51    52   if (recognizer.state == UIGestureRecognizerStateEnded) {  53     //计算速度向量的长度,当他小于200时,滑行会很短  54     CGPoint velocity = [recognizer velocityInView:self.view];  55     CGFloat magnitude = sqrtf((velocity.x * velocity.x) + (velocity.y * velocity.y));  56     CGFloat slideMult = magnitude / 200;  57     //NSLog(@"magnitude: %f, slideMult: %f", magnitude, slideMult); //e.g. 397.973175, slideMult: 1.989866  58      59     //基于速度和速度因素计算一个终点  60     float slideFactor = 0.1 * slideMult;  61     CGPoint finalPoint = CGPointMake(center.x + (velocity.x * slideFactor),  62                     center.y + (velocity.y * slideFactor));  63     //限制最小[cornerRadius]和最大边界值[self.view.bounds.size.width - cornerRadius],以免拖动出屏幕界限  64     finalPoint.x = MIN(MAX(finalPoint.x, cornerRadius),  65              self.view.bounds.size.width - cornerRadius);  66     finalPoint.y = MIN(MAX(finalPoint.y, cornerRadius),  67              self.view.bounds.size.height - cornerRadius);  68      69     //使用 UIView 动画使 view 滑行到终点  70     [UIView animateWithDuration:slideFactor*2  71                delay:0  72               options:UIViewAnimationOptionCurveEaseOut  73             animations:^{  74               recognizer.view.center = finalPoint;  75             }  76             completion:nil];  77   }  78 }  79  80 /**  81 * 处理捏合手势  82 *  83 * @param recognizer 捏合手势识别器对象实例  84 */  85 - (void)handlePinch:(UIPinchGestureRecognizer *)recognizer {  86   CGFloat scale = recognizer.scale;  87   recognizer.view.transform = CGAffineTransformScale(recognizer.view.transform, scale, scale); //在已缩放大小基础下进行累加变化;区别于:使用 CGAffineTransformMakeScale 方法就是在原大小基础下进行变化  88   recognizer.scale = 1.0;  89 }  90  91 /**  92 * 处理旋转手势  93 *  94 * @param recognizer 旋转手势识别器对象实例  95 */  96 - (void)handleRotation:(UIRotationGestureRecognizer *)recognizer {  97   recognizer.view.transform = CGAffineTransformRotate(recognizer.view.transform, recognizer.rotation);  98   recognizer.rotation = 0.0;  99 } 100  101 /** 102 * 处理点按手势 103 * 104 * @param recognizer 点按手势识别器对象实例 105 */ 106 - (void)handleTap:(UITapGestureRecognizer *)recognizer { 107   UIView *view = recognizer.view; 108   view.transform = CGAffineTransformMakeScale(1.0, 1.0); 109   view.transform = CGAffineTransformMakeRotation(0.0); 110   view.alpha = 1.0; 111 } 112  113 /** 114 * 处理长按手势 115 * 116 * @param recognizer 点按手势识别器对象实例 117 */ 118 - (void)handleLongPress:(UILongPressGestureRecognizer *)recognizer { 119   //长按的时候,设置不透明度为0.7 120   recognizer.view.alpha = 0.7; 121 } 122  123 /** 124 * 处理轻扫手势 125 * 126 * @param recognizer 轻扫手势识别器对象实例 127 */ 128 - (void)handleSwipe:(UISwipeGestureRecognizer *)recognizer { 129   //代码块方式封装操作方法 130   void (^positionOperation)() = ^() { 131     CGPoint newPoint = recognizer.view.center; 132     newPoint.y -= 20.0; 133     _imgV.center = newPoint; 134      135     newPoint.y += 40.0; 136     _imgV2.center = newPoint; 137   }; 138    139   //根据轻扫方向,进行不同控制 140   switch (recognizer.direction) { 141     case UISwipeGestureRecognizerDirectionRight: { 142       positionOperation(); 143       break; 144     } 145     case UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft: { 146       positionOperation(); 147       break; 148     } 149     case UISwipeGestureRecognizerDirectionUp: { 150       break; 151     } 152     case UISwipeGestureRecognizerDirectionDown: { 153       break; 154     } 155   } 156 } 157  158 /** 159 * 处理自定义手势 160 * 161 * @param recognizer 自定义手势识别器对象实例 162 */ 163 - (void)handleCustomGestureRecognizer:(KMGestureRecognizer *)recognizer { 164   //代码块方式封装操作方法 165   void (^positionOperation)() = ^() { 166     CGPoint newPoint = recognizer.view.center; 167     newPoint.x -= 20.0; 168     _imgV.center = newPoint; 169      170     newPoint.x += 40.0; 171     _imgV2.center = newPoint; 172   }; 173    174   positionOperation(); 175 } 176  177  178 #pragma mark - 绑定手势操作 179 /** 180 * 绑定拖动手势 181 * 182 * @param imgVCustom 绑定到图片视图对象实例 183 */ 184 - (void)bindPan:(UIImageView *)imgVCustom { 185   UIPanGestureRecognizer *recognizer = [[UIPanGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 186                                         action:@selector(handlePan:)]; 187   [imgVCustom addGestureRecognizer:recognizer]; 188 } 189  190 /** 191 * 绑定捏合手势 192 * 193 * @param imgVCustom 绑定到图片视图对象实例 194 */ 195 - (void)bindPinch:(UIImageView *)imgVCustom { 196   UIPinchGestureRecognizer *recognizer = [[UIPinchGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 197                                           action:@selector(handlePinch:)]; 198   [imgVCustom addGestureRecognizer:recognizer]; 199   //[recognizer requireGestureRecognizerToFail:imgVCustom.gestureRecognizers.firstObject]; 200 } 201  202 /** 203 * 绑定旋转手势 204 * 205 * @param imgVCustom 绑定到图片视图对象实例 206 */ 207 - (void)bindRotation:(UIImageView *)imgVCustom { 208   UIRotationGestureRecognizer *recognizer = [[UIRotationGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 209                                              action:@selector(handleRotation:)]; 210   [imgVCustom addGestureRecognizer:recognizer]; 211 } 212  213 /** 214 * 绑定点按手势 215 * 216 * @param imgVCustom 绑定到图片视图对象实例 217 */ 218 - (void)bindTap:(UIImageView *)imgVCustom { 219   UITapGestureRecognizer *recognizer = [[UITapGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 220                                         action:@selector(handleTap:)]; 221   //使用一根手指双击时,才触发点按手势识别器 222   recognizer.numberOfTapsRequired = 2; 223   recognizer.numberOfTouchesRequired = 1; 224   [imgVCustom addGestureRecognizer:recognizer]; 225 } 226  227 /** 228 * 绑定长按手势 229 * 230 * @param imgVCustom 绑定到图片视图对象实例 231 */ 232 - (void)bindLongPress:(UIImageView *)imgVCustom { 233   UILongPressGestureRecognizer *recognizer = [[UILongPressGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(handleLongPress:)]; 234   recognizer.minimumPressDuration = 0.5; //设置最小长按时间;默认为0.5秒 235   [imgVCustom addGestureRecognizer:recognizer]; 236 } 237  238 /** 239 * 绑定轻扫手势;支持四个方向的轻扫,但是不同的方向要分别定义轻扫手势 240 */ 241 - (void)bindSwipe { 242   //向右轻扫手势 243   UISwipeGestureRecognizer *recognizer = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 244                                           action:@selector(handleSwipe:)]; 245   recognizer.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionRight; //设置轻扫方向;默认是 UISwipeGestureRecognizerDirectionRight,即向右轻扫 246   [self.view addGestureRecognizer:recognizer]; 247   [recognizer requireGestureRecognizerToFail:_customGestureRecognizer]; //设置以自定义挠痒手势优先识别 248    249   //向左轻扫手势 250   recognizer = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 251                              action:@selector(handleSwipe:)]; 252   recognizer.direction = UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft; 253   [self.view addGestureRecognizer:recognizer]; 254   [recognizer requireGestureRecognizerToFail:_customGestureRecognizer]; //设置以自定义挠痒手势优先识别 255 } 256  257 /** 258 * 绑定自定义挠痒手势;判断是否有三次不同方向的动作,如果有则手势结束,将执行回调方法 259 */ 260 - (void)bingCustomGestureRecognizer { 261   //当 recognizer.state 为 UIGestureRecognizerStateEnded 时,才执行回调方法 handleCustomGestureRecognizer: 262    263   //_customGestureRecognizer = [KMGestureRecognizer new]; 264   _customGestureRecognizer = [[KMGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self 265                                   action:@selector(handleCustomGestureRecognizer:)]; 266   [self.view addGestureRecognizer:_customGestureRecognizer]; 267 } 268  269 - (void)layoutUI { 270   //图片视图 _imgV 271   UIImage *img = [UIImage imageNamed:@"Emoticon_tusiji_icon"]; 272   CGFloat cornerRadius = img.size.width; 273   _imgV = [[UIImageView alloc] initWithImage:img]; 274   _imgV.frame = CGRectMake(20.0, 20.0, 275               cornerRadius * 2, cornerRadius * 2); 276   _imgV.userInteractionEnabled = YES; 277   _imgV.layer.masksToBounds = YES; 278   _imgV.layer.cornerRadius = cornerRadius; 279   _imgV.layer.borderWidth = 2.0; 280   _imgV.layer.borderColor = [UIColor grayColor].CGColor; 281   [self.view addSubview:_imgV]; 282    283   //图片视图 _imgV2 284   img = [UIImage imageNamed:@"Emoticon_tusiji_icon2"]; 285   cornerRadius = img.size.width; 286   _imgV2 = [[UIImageView alloc] initWithImage:img]; 287   _imgV2.frame = CGRectMake(20.0, 40.0 + _imgV.frame.size.height, 288                cornerRadius * 2, cornerRadius * 2); 289   _imgV2.userInteractionEnabled = YES; 290   _imgV2.layer.masksToBounds = YES; 291   _imgV2.layer.cornerRadius = cornerRadius; 292   _imgV2.layer.borderWidth = 2.0; 293   _imgV2.layer.borderColor = [UIColor orangeColor].CGColor; 294   [self.view addSubview:_imgV2]; 295    296    297   [self bindPan:_imgV]; 298   [self bindPinch:_imgV]; 299   [self bindRotation:_imgV]; 300   [self bindTap:_imgV]; 301   [self bindLongPress:_imgV]; 302    303   [self bindPan:_imgV2]; 304   [self bindPinch:_imgV2]; 305   [self bindRotation:_imgV2]; 306   [self bindTap:_imgV2]; 307   [self bindLongPress:_imgV2]; 308    309   //为了处理手势识别优先级的问题,这里需先绑定自定义挠痒手势 310   [self bingCustomGestureRecognizer]; 311   [self bindSwipe]; 312 } 313  314 @end
来源:KenmuHuang