Python split() 函数 拆分字符串 将字符串转化为列

jopen 6年前

函数:split()

Python中有split()和os.path.split()两个函数,具体作用如下:
split():拆分字符串。通过指定分隔符对字符串进行切片,并返回分割后的字符串列表(list)
os.path.split():按照路径将文件名和路径分割开

一、函数说明
1、split()函数
语法:str.split(str="",num=string.count(str))[n]

参数说明:
str:   表示为分隔符,默认为空格,但是不能为空('')。若字符串中没有分隔符,则把整个字符串作为列表的一个元素
num:表示分割次数。如果存在参数num,则仅分隔成 num+1 个子字符串,并且每一个子字符串可以赋给新的变量
[n]:   表示选取第n个分片

注意:当使用空格作为分隔符时,对于中间为空的项会自动忽略

2、os.path.split()函数
语法:os.path.split('PATH')

参数说明:
PATH指一个文件的全路径作为参数:
如果给出的是一个目录和文件名,则输出路径和文件名
如果给出的是一个目录名,则输出路径和为空文件名


二、实例
1、常用实例


>>> u = "www.doiido.com.cn"  #使用默认分隔符 >>> print u.split() ['www.doiido.com.cn']  #以"."为分隔符 >>> print u.split('.') ['www', 'doiido', 'com', 'cn']  #分割0次 >>> print u.split('.',0) ['www.doiido.com.cn']  #分割一次 >>> print u.split('.',1) ['www', 'doiido.com.cn']  #分割两次 >>> print u.split('.',2) ['www', 'doiido', 'com.cn']  #分割两次,并取序列为1的项 >>> print u.split('.',2)[1] doiido  #分割最多次(实际与不加num参数相同) >>> print u.split('.',-1) ['www', 'doiido', 'com', 'cn']  #分割两次,并把分割后的三个部分保存到三个文件 >>> u1,u2,u3 = u.split('.',2) >>> print u1 www >>> print u2 doiido >>> print u3 com.cn


2、去掉换行符
>>> c = '''say hello baby'''  >>> print c say hello baby  >>> print c.split('\n') ['say', 'hello', 'baby']

3、分离文件名和路径
>>> import os >>> print os.path.split('/dodo/soft/python/') ('/dodo/soft/python', '') >>> print os.path.split('/dodo/soft/python') ('/dodo/soft', 'python')

4、一个超级好的例子
>>> str="hello boy<[www.doiido.com]>byebye"  >>> print str.split("[")[1].split("]")[0] www.doiido.com  >>> print str.split("[")[1].split("]")[0].split(".") ['www', 'doiido', 'com']