MQTT 消息服务器:eMQTT

jopen 6年前

eMQTT是一个采用Erlang/OTP开发可伸缩,支持容错和可扩展的MQTT 消息服务器。

eMQTT 支持MQTT V3.1 协议规范

eMQTT requires Erlang R17+.

Startup in Five Minutes

  $ git clone git://github.com/slimpp/emqtt.git    $ cd emqtt    $ make && make dist    $ cd rel/emqtt    $ ./bin/emqtt console

Deploy and Start

start

  cp -R rel/emqtt $INSTALL_DIR    cd $INSTALL_DIR/emqtt    ./bin/emqtt start

stop

  ./bin/emqtt stop

项目主页:http://www.open-open.com/lib/view/home/1418265133777