C语言实现base64编码,base64解码

jopen 5年前

C语言实现base64编码,base64解码。

char *base64_encode(char *binData, char *base64, int binLength) {     int i = 0;     int j = 0;     int current = 0;     for (i = 0; i < binLength; i += 3) {           //获取第一个6位         current = (*(binData+i) >> 2) & 0x3F;         *(base64 + j++) = base64char[current];           //获取第二个6位的前两位         current = (*(binData+i) << 4) & 0x30;           //如果只有一个字符,那么需要做特殊处理         if (binLength <= (i+1)) {             *(base64 + j++) = base64char[current];             *(base64 + j++) = '=';             *(base64 + j++) = '=';             break;         }           //获取第二个6位的后四位         current |= (*(binData+i+1) >> 4 ) & 0xf;         *(base64 + j++) = base64char[current];         //获取第三个6位的前四位         current = (*(binData+i+1) << 2 ) & 0x3c;         if (binLength <= (i+2)) {             *(base64 + j++) = base64char[current];             *(base64 + j++) = '=';             break;         }           //获取第三个6位的后两位         current |= (*(binData+i+2) >> 6) & 0x03;         *(base64 + j++) = base64char[current];           //获取第四个6位         current = *(binData+i+2) & 0x3F;         *(base64 + j++) = base64char[current];     }     *(base64+j) = '\0';       return base64; }       char *base64_decode(char const *base64Str, char *debase64Str, int encodeStrLen) {     int i = 0;     int j = 0;     int k = 0;     char temp[4] = "";       for (i = 0; i < encodeStrLen; i += 4) {         for (j = 0; j < 64 ; j++) {             if (*(base64Str + i) == base64char[j]) {                 temp[0] = j;             }         }           for (j = 0; j < 64 ; j++) {             if (*(base64Str + i + 1) == base64char[j]) {                 temp[1] = j;             }         }            for (j = 0; j < 64 ; j++) {             if (*(base64Str + i + 2) == base64char[j]) {                 temp[2] = j;             }         }            for (j = 0; j < 64 ; j++) {             if (*(base64Str + i + 3) == base64char[j]) {                 temp[3] = j;             }         }           *(debase64Str + k++) = ((temp[0] << 2) & 0xFC) | ((temp[1]>>4) & 0x03);         if ( *(base64Str + i + 2) == '=' )             break;           *(debase64Str + k++) = ((temp[1] << 4) & 0xF0) | ((temp[2]>>2) & 0x0F);         if ( *(base64Str + i + 3) == '=' )             break;           *(debase64Str + k++) = ((temp[2] << 6) & 0xF0) | (temp[3] & 0x3F);     }     return debase64Str; }