.NET的WebSocket客户端实现 - WebSocket4Net

jopen 12年前

WebSocket4Net是一个.NET的WebSocket 客户端实现。 它源自于SuperWebSocket的WebSocket客户端, 2012年初,作者将其独立出来并且命名为WebSocket4Net.

WebSocket4Net 提供了一下版本运行时的实现

  • .Net 2.0
  • .Net 4.0
  • Mono
  • Silverlight
  • WindowsPhone
  • Mono for Android
  • MonoTouch

 

它兼容以下版本的WebSocket协议

  • Hybi-00
  • Hybi-10
  • RFC6455

项目主页:http://www.open-open.com/lib/view/home/1338512264417