Python的命令行交互 IPython

fmms 10年前
   <div class="logo">   <a href="/misc/goto?guid=4959500351799550376"><img class="logo" alt="Python的命令行交互 IPython" src="https://simg.open-open.com/show/091f0432bfb1c4b51acf969360810fb2.png" width="520" height="67" /></a>   <a href="/misc/goto?guid=4959500351799550376"></a>  </div> IPython 是 Python 的原生交互式 shell 的增强版,可以完成许多不同寻常的任务,比如帮助实现并行化计算;我主要使用它提供的交互性帮助,比如代码着色、改进了的命令行回调、制表符完成、宏功能以及改进了的交互式帮助。  <br />  <img style="width:638px;height:329px;" alt="Python的命令行交互 IPython" src="https://simg.open-open.com/show/3b91b95abd95ccb6a98c1d686f0f940a.png" />   <br />  <br />  <p><strong>项目主页:</strong><a href="http://www.open-open.com/lib/view/home/1325853709281" target="_blank">http://www.open-open.com/lib/view/home/1325853709281</a></p>