Linux开发有关知识汇集

ps命令 bash ksh csh sh tcsh ps 一个终端至少有一个shell,用来和用户打交道 登陆shell,管理员指定登陆是什么shell,平常用就用什么shell exec ks...
honghu79 5年前       0      1K