JComboBox 下拉树问题

8年前
在JDK1.5下,点击下拉框可以正常的弹出树,但是当把JDK换成1.6的时候,就弹不出树形结构了
下面是我的源码:
public class MyComboBox extends JComboBox {
   
private boolean _eventEnabled = true;
   
private JPopupMenu _popup;
   
private Component _popupComp;
   
private Dimension _popupSize;
   
private ComponentHandler _componentHandler;
   
private MouseHandler _mouseHandler;
   
private JList _popupList;
   
private FocusHander _focusHandler;
   
public MyComboBox() {
        setEditable(
true);
        setAutoscrolls(
true);
        Component re
= getRenderer().getListCellRendererComponent(getPopupList(),
           
null, -1, false, false);
        _componentHandler
= new ComponentHandler();
        re.addComponentListener(_componentHandler);
        _mouseHandler
= new MouseHandler();
        _focusHandler
= new FocusHander();
         getEditor().getEditorComponent().addFocusListener(_focusHandler);
    }
   
public void setPopupComponent(Component comp) {
       
if (!comp.equals(_popupComp)) {
           
if (_popupComp != null) {
                _popupComp.removeMouseListener(_mouseHandler);
            }
            _popupComp
= comp;
           
if (_popupComp != null) {
                _popupComp.addMouseListener(_mouseHandler);
            }
        }
        convertPopupDataToComboBox();
    }
   
public void convertPopupDataToComboBox() {
        AbstractListModel amodel
= (AbstractListModel) getModel();
        ListDataListener[] lListener
= amodel.getListDataListeners();
       
if (lListener != null) {
           
for (int i = 0, length = lListener.length; i < length; i++) {
                amodel.removeListDataListener(lListener[i]);
            }
        }
        ActionListener[] aListener
= getActionListeners();
       
if (aListener != null) {
           
for (int i = 0, length = aListener.length; i < length; i++) {
                removeActionListener(aListener[i]);
            }
        }
        ItemListener[] iListener
= getItemListeners();
       
if (iListener != null) {
           
for (int i = 0, length = iListener.length; i < length; i++) {
                removeItemListener(iListener[i]);
            }
        }
        PopupMenuListener[] pListener
= getPopupMenuListeners();
       
if (pListener != null) {
           
for (int i = 0, length = pListener.length; i < length; i++) {
                removePopupMenuListener(pListener[i]);
            }
        }
        removeAllItems();
       
if (_popupComp instanceof JTree) {
            JTree tree
= (JTree) _popupComp;
           
//将树里面的数据添加到
            DefaultTreeModel model = (DefaultTreeModel) tree.getModel();
            DefaultMutableTreeNode node
= (DefaultMutableTreeNode) model.getRoot();
           
if (node != null) {
                addItem(node.getUserObject());
               
while ((node = (DefaultMutableTreeNode) node.getNextNode()) != null) {
                    addItem(node.getUserObject());
                }
            }
        }
        setSelectedItem(
null);
       
if (lListener != null) {
           
for (int i = lListener.length - 1; i >= 0; i--) {
                amodel.addListDataListener(lListener[i]);
            }
        }
       
if (aListener != null) {
           
for (int i = aListener.length - 1; i >= 0; i--) {
                addActionListener(aListener[i]);
            }
        }
       
if (iListener != null) {
           
for (int i = iListener.length - 1; i >= 0; i--) {
                addItemListener(iListener[i]);
            }
        }
       
if (pListener != null) {
           
for (int i = pListener.length - 1; i >= 0; i--) {
                addPopupMenuListener(pListener[i]);
            }
        }
    }
   
public JList getPopupList() {
       
if (_popupList == null) {
            Accessible a
= getUI().getAccessibleChild(MyComboBox.this, 0);
           
if (a instanceof javax.swing.plaf.basic.ComboPopup) {
                _popupList
= ((javax.swing.plaf.basic.ComboPopup) a).getList();
            }
        }
       
return _popupList;
    }
   
private class ComponentHandler extends ComponentAdapter {
       
public void componentMoved(ComponentEvent e) {
            initPopup(e);
        }
       
public void componentResized(ComponentEvent e) {
            initPopup(e);
        }
       
public void componentShown(ComponentEvent e) {
            initPopup(e);
        }
       
private void initPopup(ComponentEvent e) {
           
if (_popup != null && _popupComp != null
               
&& _popup.isAncestorOf(_popupComp)) {
               
return;
            }
            Component comp
= e.getComponent();
           
while ((comp = comp.getParent()) != null) {
               
if (comp instanceof JPopupMenu) {
                   
break;
                }
            }
           
if (!(comp instanceof JPopupMenu)) {
               
return;
            }
            _popup
= (JPopupMenu) comp;
           
if (_popupComp != null) {
                _popup.removeAll();
                JScrollPane spn
= new JScrollPane(_popupComp) {
                   
public Insets getInsets() {
                       
return new Insets(5, 5, 5, 5);
                    }
                };
               
if (_popupSize != null) {
                    spn.setPreferredSize(_popupSize);
                }
               
else {
                    Dimension size
= _popupComp.getPreferredSize();
                   
if (size.getHeight() < 180) {
                        Dimension screenSize
= Toolkit.getDefaultToolkit().
                                               getScreenSize();
                        Point point
= _popup.getLocationOnScreen();
                       
if (point.y > screenSize.getHeight() / 2) {
                            spn.setPreferredSize(
new Dimension(getWidth(),
                                screenSize.height
- point.y - 50));
                        }
                       
else {
                            spn.setPreferredSize(
new Dimension(getWidth(),
                                screenSize.height
/ 2));
                        }
                    }
                   
else {
                        spn.setPreferredSize(
new Dimension(getWidth(),
                            size.height));
                    }
                }
                _popup.add(spn);
                _popup.revalidate();
                _popup.repaint();
            }
        }
    }
   
private class MouseHandler extends MouseAdapter {
       
public void mousePressed(MouseEvent e) {
           
if (e.getClickCount() > 1) {
               
if (_popupComp instanceof JTree
                   
&& ((JTree) _popupComp).getPathForLocation(e.getX(),
                    e.getY())
!= null) {
                    TreePath path
= ((JTree) _popupComp).getSelectionPath();
                   
if (path == null) {
                       
return;
                    }
                    TreeNode node
= (TreeNode) path. getLastPathComponent();
                   
if (node == null) {
                       
return;
                    }
                   
if (!node.isLeaf() &&
                        ((JTree) _popupComp).isCollapsed(path)) {
                       
return;
                    }
                     Object object
= ((JTree)_popupComp).getSelectionPath().getLastPathComponent();
                   
if (object != null) {
                        setSelectedItem(object.toString());
                    }
                    _popup.setVisible(
false);
                    requestFocus();
                }
            }
        }
    }
   
private Component getEditorComponent() {
       
return this.getEditor().getEditorComponent();
    }
   
private JComboBox getComboBox() {
       
return this;
    }
   
private class FocusHander implements FocusListener {
       
public void focusGained(FocusEvent e) {
           
if (e.getSource() == getEditorComponent()) {
               
return;
            }
            getComboBox().repaint();
           
if (getComboBox().isEditable() && editor != null) {
                getEditorComponent().requestFocus();
            }
        }
       
public void focusLost(FocusEvent e) {
           
if (e.getSource() ==
                getComboBox().getEditor().getEditorComponent()) {
                ComboBoxEditor editor
= getComboBox().getEditor();
                Object item
= editor.getItem();

               
if (!e.isTemporary() && item != null &&
                   
!item.equals(getComboBox().getSelectedItem())) {
                    getComboBox().actionPerformed(
new ActionEvent(editor, 0, "",
                            EventQueue.getMostRecentEventTime(),
0));
                }
            }
           
if(e.getOppositeComponent() == _popupComp && null != _popup) {
                _popup.setVisible(
true);
            }
            getComboBox().repaint();
        }
    }
}
调用类:
public class Frame1 extends JFrame {
   
private MyComboBox _cmb = new MyComboBox();
   
private JLabel Label1 = new JLabel();
   
public Frame1() { try {
            jbInit();
            init();
        }
catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }

   
private void jbInit() throws Exception {
       
this.getContentPane().setLayout(null);
        _cmb.setBounds(
new Rectangle(99, 31, 113, 30));
       
this.getContentPane().add(_cmb);
        Label1.setText(
"树形测试:");
        Label1.setBounds(
new Rectangle(21, 33, 71, 29));
       
this.getContentPane().add(Label1);
       
this.setSize(300,800);
    }

   
private void init() {
        _cmb.removeAllItems();
        JTree supplierTree
= new JTree(); ;
        _cmb.setPopupComponent(supplierTree);
        _cmb.convertPopupDataToComboBox();
    }
   
   
public static void main(String[] args) {
        Frame1 frame
= new Frame1();
        frame.setVisible(
true);
    }
}
哪位高手帮我看看。