VSS (Visual SourceSafe) 讲义


12 2000 ֨ 9 ၚؽҵ3 ᒂළΛ Κ ළ٫ܾˤ ౑ဲ 10,$4:7.0$,:8' 7.3 ȩIop ......................................................................................................................... 31 7.2 ȩI̤lΡ3n ................................................................................................ 30 7.1 ౒i........................................................................................................................ 30 జc d MS 9ᇕ஧9h VSS ּI ................................................................................... 30 6.2 3 WEB aַ .............................................................................................................. 24 6.1 3ּIaַ ................................................................................................................. 22 జ˥ ]I VSS ^_CD౧ ....................................................................................... 22 5.3 Visual SourceSafe Y Microsoft Access ........................................................................... 21 5.3 Visual SourceSafe < Visual FoxPro ................................................................................ 19 5.2 Visual Source Safe < Microsft Developer Studio ......................................................... 19 5.1 Visual SourceSafe < Visual Basic ................................................................................... 18 జǔ Y Visual Studio IDE Z[............................................................................................. 18 4.3 VSS SͫUVቱූ .......................................................................................................... 14 4.2 VSS ҘMVOP........................................................................................................... 12 4.1 VSS SͫUVOP....................................................................................................11 జN VSS OPቱූ.....................................................................................................11 3.7 AB(LIM....................................................................................................... 10 3.6 FݖH"IJK ........................................................................................................... 9 3.5 "&AB̵C D ................................................................................................. 9 3.4 ೜>?׶......................................................................................................................... 8 3.3 789:;< ................................................................................................................... 8 3.2 ᆿ23ऋࢠඥ............................................................................................................... 7 3.1 ౒ ................................................................................................................................... 7 జ- VSS 6.0 .ͽ#0............................................................................................................ 7 2.3 VSS 6.0 %&H(ؓ<ͩ, ............................................................................... 6 2.2 VSS Ƒ !"#$ ................................................................................................. 5 Ȓύ ................................................................................................... 52.1 VSS ౒Ρ జnj VSS6.0 ౒............................................................................................................. 5 జ ౧ .................................................................................................................. 4 ................................................................................................................................................ 3 ̵ 2/31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ) Ǡ 16 ǠܾnjӀ ቊ 100035 010 -66186017 010 -66186212 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 3/31 ̵ ƃЄ ˴ǹ ɕǹ DҊ#$% ''̽)$*+,-.Ϊ 01>3ǩ567^/ F;<=ʢ?Ϝѝ B@ Є ˴ *ʋѡG ѕIǹ6̏ІMN?QRS΁U?VbDZZ? [\;^ІDZ_ǹ Ŀabcd@ώfʑVǹϸj*klƊnǹoHqrs ̽qtu^wq)jry6*k@ 7ϷЄ ˴ǹ6{|О͸€l€‚ǹƒGy І˴Оj*kFY;^qsrˆq‰,Іώ̭Œ_ǹ UŽ z ‘,)jȣ;cdǹǹ”•?ųʁ? ˜̏‘ʶǽ˻Žq̬”ʑVǹ ϸqˆŒ_ǹ ѕIz /ȤЫƃ-Z DZťǹ¢B¤€˴ОV¦‘І?¨ǹY¢q©Ɩ©Gqtu ^«?̭͵<6-Z¨?ˆ¨­®ǹ^_z /°Ϸҧ²ǹ҄´µ¶˜В λ̤º» q¨ «Àq¤€u°Ϸ ÁÂ͌ÄÅDz o Z[\ϷÇʘ ÊËÌqβϰ-Z ǹ QÐq°Ϸfҧ²ǹÑÒǹDZ ÓÔ|ÕÖǹ×˴ z 66{˴О;Ù|ÚÛ«ǹ˕q€o$ ˴ÊËÌqі̤Þ`w̕˴Оqw̕ ˴О°Ϸ€‚ǹƒGy /D áϰ â3907309DçÁè Ánz /ˆІáϰŒ_ǹ QŽz /íz 6ІîGïǹñQ‚‘І ˴cdǹòR΁Uq6^wҧ²ǹŽô=G?Ǹ ®-ZoHǹu˾Ǹ*ȣǹų÷z Ƚ=GÛ«?Ϸ*ȣ-ZoH¤F; ù ?̟&×rʳýþ-ZǹÑÒ˴Оq 6Ǝ Ì€і̤̽ Z[\ϷÇʘ ˿b ˴ ̽rǹ[\ ʘ -Zz Z Z[\ϷÇʘ ǹ;U Ìqƃ Ҟtlǹî q)j ?ȣ;ǹ6 ͆ͤť/ǹq ͆ǹ Ŀab͸€ų<‘,q?# ϰq̻#Hψǹңϒ,-ϰ@ ɪy Z[\ϷÇʘ ҄´y995 !!! !,9$ .42 Є ˴҄´y995 4.945:8 -089+314 309 .3 -҄´y995 !!! .4$0,8$ 309 /01Ι3҄´y995 !!! .4$-,80 .42 Ù 4А ‘,Є ˴ ˿b, Z[\ʘ ˿b‘Іƃʘ ͤťǹ/ q7ІƃιRy.4$.+3, .42 SourceSafe 6.0 ^_ab€c¶d¤§3¨ඪù̓oe€ÀýȏҔந ȩI+ᇍ֭] €¦ ᇍ»IM ̵^¡ñ, ᇍ_`: ౧U‡ _ Microsoft ˤM Visual Ȓ˜äå[૕‡_<µ Ꮔ‡_Ƒ€ [‘\¶u~ CASE ҔᏄҚƱ˜w Zǎo¹ Nǎ Windows ౧UƱ·1¦x +ᇍ [૕‡ _€J˷§RΡȉ8TǠ»V၏W ý€ந˜ Linux E†BCͩ,F», DG֧I౧U€ JKˤM౧ Ð ̤ቅí@AUNIX aַ3~ ᇍ< ҵBC x, D^_3¨ඪƑঠJKܖç ˜Ҕ€౧yz;< ҵ̘ǎᆿ23Î>ÉƑ€‘†žؒၒࣣ¦ந… ᆿ27â8»|‡€˹Ʊ£H,_:¤x¶6œ¹؀x€Hžs†Œž¨Ȓ5 p˜ ׷̵»0ᆿ23Ƒ· 12 œ2ࣣ ¦4Ê:Œ& !]؀.žɑ +ᇍ<-*€8r†å![« &^_xÒӀቅ‚¾^_À& ÒÓ< €ቅŒ !7ý¦ ༃39a #$:p€%8˜¶ôঠaַ^_ÒÓ &'(ÒÓύ) ౧€ ҅£dz¾¶ঠJK^_౧€ ¡Ë¶ß!CD^_౧ž ؒ !d¥ ޻ Æּ€æç ؿ^Œ౧u€!౧u € ¡†֭Ù ᆿ2Á!8ȑ^_€౧À]؀6. ¶˜§3”aƑ €žɑëìÓÚ ÒÓ 5. 8ȑè ȒÒÓ^_ܖ4. 8ȑ¶§3¨ඪÁ[ 3. 8ȑ^_¶¨ඪ[ÂÁܽݫѤCD౧ 2. CD3¨ඪ[ÂÉÊ8ȑžŒ¦øu^_Λ¸ 1. þí¶§3CD^_ßȏ౧ 3౧ι̵€ô/õö8ȑ¦øù̓%ûü€ýȏsҵ†8h%ûü  ¡æç±£,èၣ£êநëìÒӀ í!îҾ¹δñd¥நҔó˜CD €äåᆿ2]؀á¦(ؓ€H,âܖaƑ€›ǎᆿ23!¾ࢨ¬­×ڐ˜! ¨H,‘†¶Ô!ঠÖ2ƑÔ!×ØLÙÓڀ»̤"&ၠ၏aַÛÜÝÞH,†ß €H,vw¶ᆿ2ÒÓ¦ǞऋÆÇÐÑÃ٫•%¦ܖʀË̘ǎҘM<§3ÎÉʐ À̤Á!o¹€Ã٫ǞऋÆÇ£dzdz†˜§3¨ඪ[ÂÉÊÀÁ!§3¨ඪÉ aƑ€¾¿”½¼ «׀!ඪ¶·҈[9K¸µᆿ2^_š¹´µ˜ᆿ23 Ʊ†£H,€¤¥†¦!§3¨ඪœ˩«¬­®ၠ၏®9Kè˜ ¤ȑ&¥ •‘¦![¶Ô!(LÖ2^_Ò ̕ڣඪ˷Λ ¸Ó˜ ໘ ƒ„8ho¹ '$$ ,DFݖ!Ö2å!€ ƒ„ ! ¢£«ÉÊ^_ÒÓ ၘ׹ ¼ ȒD׹Ȓ€ҵؿAB!hƱHžÍÒÔ!Ö2€É8°࡙˜ '$$ ౧h ̕ڣȒD׹Ȓ һ౧˜ࣣ¦ȒD ׹hBC ! Œ žC † '$$ 7 ![˜Á K†  ̕ڣȒ‚à xÌÍ <+¶(Î Ƒ€3ඪ[£,˜ '$$ Ƒ<ŸÖ2 CD ֻޖˆ $$' Ö2̘¦ܖ¼ >ÆǾÉȀÉ҅E3—˜ Ö2.±® ÊË ‹†CDÉÊ^_Ö2žͪ® Âà ®9ᇕ<˩œ!CDYÄȒ~ Ö2 Ŧ;å 0†€Hž˜CDƑ…ÁCD†ඪ̘ '$$ ƑÖ2‚¤ȑ ܖ€$#¿À†CD 7xE3xù '$$€¦ؿ¶8h%#$–½s¾ 2.2 V SS Ƒ íȩI€,D;3ȏநê '$$ _I³èôçÉÊ °࡙˩œÀ…ª–‹![€¨ඪ€«0- ­®‹ †¤ȑ '$$ CDඪ §౧ȩ :3¨ඪΛ¸× :౒Ρ¨_¡;© €׷!<ඪÖ23 ,¨ඪ[ÂH,:̤öCD¦&€¶҅^_ÒӀ±èÌ!& ȑ&¥€¤ȑȉූ•[7H¤˜ >¼Ƒ€ ¢ ȩ:ÒÓ٤ ֻޖˆ̤ Òӕ \ ၘ׹ ȒܖCDÖ2¦ܖ¶Â•,˩ œöÖ2 ¡ ![Â]¦ܖƑ€ž ɑֻޖˆ̤Ÿ> Ʊ—˜å!CDÉÊÖ2 ™š› ø˩œ׷Ô![ '$$ ƑžͪÖ2&€öÖ2 \â _¸µ<ÒӀ‘\ ÒÓ ‘CDÖ2Ȓ ’0.”l3 BǞ– '$$€›҅^_ -.E&'$$ ȒD ׹h^Ž ö౧U \öCDঠaַ ‹†ѤCDঠaַŒ ̤Á![ ›†ƑÖ2^_޻ÒӀ ֻޖˆ 3ඪ[£,¶öֻޖž(¦o6Ìˣˆ †0… CDঠÖ2 ‚ƒ„ÁŒÖ2¦ܖ\ պCD3ඪ € ¶CDaַ^_౧€ ¹Ƙ౧ûü€҅H,¦øܖ*| ù̓xᆿ23¨ඪ l.748419 '$$ 2.1 VSS ౒ΡȒύ  í < 'l8:,u {zz zz !3‡ _wx€8 'l8:,u l.748419 'l8:,u $9:/l4 ந˜†Ȓ7 '$$ జnj VSS6.0 ౒ 5/31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ HTML $6պ—VSS žؒȩI† WinHelp $6 ™¹ֻޖˆ $$' Ô!(L ܣ!¸5u4707 Ƒö&ͩ,AB ÓIMHžȩI '$$™ ֻޖˆ $$' ܣAB ᆼ ˋÛIMÌÍCDÉKᄇ8޻< Ì̀'$$̤ :ܝᆼ ÌÍKîᄇ8޻Ә '$$ ᇍ<Ƒ€‘¦˷îᄇ8޻׶ã 2.3 VSS 6.0 Hؓ<ͩ ȒD׹Hžý&AB‹ÒÓȒD׹€%8ABؿѤD׹ ¡౧ô Ƒ˜IMȒ ’0.”4:9 &€'$$ \âÚֻޖˆ $$' ̤?ȒD ׹Œ'$$ ˹\҅¢ IM € ’0.”l3 ‹BǞ&…ȒD׹h€ ׷IMÒÓxöÖ2± \2&€'$$ \öCŒ̤IM ȒD׹†IM°࡙¶CDÖ2^_¸µÒÓo€׷IM ’0.”4:9 ‹Bü !Ö ’0.”l3'$$ «&—˜ ¨&< ¨&&Ê$6 Ά!Ö2ȑ &‹ * &Ê܏҅– êx!Ö2ȑ &¦‘ ÒÓÃ٫€ ö£ᄇ” óôóôƖ ౐%†IMò–Ô!CD‹Ö2Ô!!óôƖ €Hž†¤ȑ$6| †!߈¡†ðH •¦!퀏%í 폆› '$$ Fݖ ˷îˆ K€IM¶ ࣣ҅ ¦¼ï  !Ö2˜™„YZѤ˜™Ƒ Ȓ ּ˜™DEၘ׹O ౒.½Ȗx $4:7.0$,10 p 7È !<˜™DEၘ׹ 'b8:,“L AÒ1˜™Ƒ ׷ ! ͪˣ '( ˩ ٫ [x˜™ ׹É CቅPǎª« !ၘֻޖPǎw('b8:,“L$4:7.0$,10 N /Ǯü[$þঠ ÃÜ.<ª« !O ùú È'(ȖóôP !ၡs&ø…ÉֻޖÈ҅N ׷Ȗpv !ö÷ 'b8:,“L$4:7.0$,10 7 ˋ~Ȗ]ȖóôõPv !²|'( ౐ðÃñ Ƒ§ၘv !ֻޖ׷Ȗíîw ! 'b8:,“L$4:7.0$,10 p]N !–ቱ× ÅȒඪ !Ȗ±ÏÐ  !ၡs<7ÈÉÊËÌ´ᇍ½¾Í »¼ ½¾ #$ÁؿÃඪǎÅȒS` !©¶·8&w§¨ ²|³´ᇍ£¯dz±p҅<ª« !Šžª«˜™Oঠ ऋࢠඥ3.2 ᆿ [¬ҔநPv st£¤ž̓¥¦§¨©ª« !Oঠ ¡¢ ]౧Šঠ ! ౧Š˜™'b8:,“L$4:7.0$,10…5 .wst œrOž̓ ᆿ!–—p˜™౧Ššͫ<ঠb.748419L'b8:,“L$4:7.0$,10L …Ž Œ< ݖঠ !˷׷ˆ౧Šঠ !^˫ Hȩ…]„ּ҅3ַƑ yzwx{| !<}~[ঠ !_`A€޻ֻ҅V/x\3ַx ]v஧9Ƒwּ b.748419Lib3/4l8஧9Ƒpqrstu .] ^_`˫ U҅VWƦYZ[\] ! PǎΡ Sঠ !/TMNOঠ K/;ѤΛ>̤@ABC'(w%U]õwp һ౧ !DEၘ׹ LM/U҅V Ʊ/ no Ǯüj5*kl٫ <²|ȒahǮü i҈ ǮüÅ 1CÈ̤C:w !yz g8P !²| Eၘ׹ݗS ƑTð !D K/ !DEၘ׹ ݗS/ܖ˷[ yf 'b8:,“L$4:7.0$,10 3.4 ೜'(׶ ½Ȓ±e½҈ ̵cd@A҈dz±]˜™ !Ƒ{|w3Ô 'b8:,“L$4:7.0$,10 ҵx ܼaÁ ²|Ï¶Ò8_Ȗ[\ v`γ]ሓGxȖx ౐ð ! Táw !É 'b8:,“L$4:7.0$,10 íZw[˫˜™Ƒ Ѥ˜™ ͩ\X„YM/ܖV஧yz .%U ּ]׷ ̵˜™Ƒ ౐ð ! Tá/ܖP_w QӀ ݗS w˜™Ƒ U҅ Ox >w ! G౐ðŽ'b8:,“L$4:7.0$,10 x࡙8„҅  KÃLMൗ/šͫ౒ΡUªPwHI һ౧qˣÑJŠ !<–ቱ×pȩ OÏ w™׹Ƒ w !H|v½¾ Ȗ½ȒPp ¡¢FȖw > ! G౐ð½¾w§¨ ð ࣣ/ !౐—3ƑEw@ ၒࣣ/(]Cñ  D'(É 1] ]Ȗ =Ï >̵Ȗ ? S`Z! <ּ3ַ ;>ȖpÏwyz 3.3 !"#$% –—7޻²|.½Ȓp—3ऋࢠඥ ™˜65ቅŽ'b8:,“L$4:7.0$,10 ª«ܖ¦࡙8³5¥ ."/0123 .½ȒpÔ(-O ҈Pǎᆿ!() O*+斗ª « !  ౧Š–ּ3ַ%>Ҙ' !Ü"̤؉$ >!w˜™p}ǎ(w[ּ3ַ˩ ঠ ! ݖ~[ּ3ַ˩ 8/31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ȁυ؉$ɱ ሓ!ּ3ַ"̤ v !ǎȖҵ] ݗS! ˜™˩'b8:,“L$4:7.0$,10 x v !˜™Ƒ ٫p` γ¾¿ ̤w˩).©! 1š ȑw˜™Ƒ7Èw,-Ȗx 8 _Ȗந v ! ΰݗS ּ3ַᏠ˩ܣ±'b8:,“L$4:7.0$,10 Ƒ w ] ΰݗS ²3ঠ !ܣ ]w ƜwÝ ል·Ѥ ;>Ȗ/wyz ,- õ½Ȓ qˣ…ርˑ׷„҅½Ȓඪ]xâ̜âw !˜™x Kx ˆ w! /ܖPǎw˜™ Ƒ !ȉූÕ Ë !ֻ ޖwÈ/Õ«N w˜™ !yz 'b8:,“L$4:7.0$,10 Pw !ù89 ª Ƒֻޖ]҅N .Ç@A҈U 'b8:,“L$4:7.0$,10 x ǎw[˜™Ƒ wঠ !x 8] ].wstõ‚պ[õ Æuw§¨ ![ቱ ¬ҵM…ÊǔΓw[ w ! . Où ¬ ׷/njΓ wּ3ַŝ]rɅ/ǔwּ3ַ ׷ ٬׷ ¥/ܖ̤¿¾٫)'Ȗؿ¦ၘȋ !!ּ3ַȩÉp w €ּந8 3JºMU]JŠඪèst KÃ!x(¼ %U ּ3ַƑª³ ªȩÉ´µ ^[¶҈: ¸̤,-'HU\¡ Q<È . !][ MNּ3ַ]w ˤ˩°ؽ ±²õ 567 3.6 2ݖ4 ٤H࡙ ঠ !K!¬(e½—3© ˜x\w­Ò{®½Ȓ ̵ªÏ . ©0¥|Ƒ OঠS`8§Ò±P w¨îÕ> ! .½ȒȖÒؿ ¦pּ3ַ w| ҈¥ּ§¨ ּ3ַঠ !͋ Ï  Oύw҈Y©ǎ1 'b8:,“L$4:7.0$,10Ƒ ŸࢨwÕ>˜™Ȗɑx g8࡚zˆUȖ[ؿ ݫؽ. xw ! x\yzw ! ּ3ַv ΰstܣ Ƒ/w ·8;>w 'ݗS ּ3ַ Ƒ–ž̓ .p պ’Ȗž̓]̵Ƒ ݗS,-É ၒ҅V]׷̵È ̵ ÈP_Ewּ3ַ…•”–—íDEၘ׹ 'b8:,“L$4:7.0$,10 ˋ~Ȗ *+̵-./0 3.5 .p༐Ȗ ^Éպ’Ȗርˑoˣ“9 õwpÌYZ'(Žַ Ȗओ~ˋ ٫)'íî'b8:,“L$4:7.0$,10 EŠ.GȖp e½҈ g8࡚z ˆ $ Hͪ ̤˜™Ƒ $& !!‹» '(—ˆ̵࡚# ‹‹ ‡'(ˆ]࡚>̵ ! $  ·8҅x\ ݗS ݗS™˜—–] 'b8:,“L$4:7.0$,10 ƑȖ ƒ‚[C.ŽÅȒ !ܧ¨ €Ҕõ.w'(Hͪ Ò ࣣ/ܼ̤˫ ~'(©© u 9/31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ '/ܖ̤¿¾ !'(p ™ƑÜPǎ˩ ˜p ×]׷̵ ٫ )'<%׷Ȗ]w˜™Ƒ½Ȓ Pǎ !S ּ3ַst˫ǎ 'ÐVÌ@>xwÝልOঠ 3.7 *+859/0 10 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ #ܖ  "B#ªˣ €8ޖ(€‘)&$,10 $07;07e%&d'389,uue జnj࡛€‘˜d$07 ;07 $09:58ed$07;07 425430398eƑ²d'l8:,u $4:7.0  " #ܖ  " e€8// 3ud$07;07 55ul.,9l438 ,3/ %44u8 €Ú^ ˣOPaַ€ ²జnjC #  ªˣ జ࡛€\ 'l8:,u $9:/l4  2[€æçҵž!7^_s¾ 'l8:,u $9:/l4 l.748419 † ˜æç–êß!ù̓o e‘ €ந˜œ Òh8ȑOP '$$ SͫU '$$ 4.1 VSS :ͫ<=>? జ VSS ቱූ 11 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ #ܖ  " 8Ӄ Ƒܼ̤öaַ€± <= ž>_҅€8¸5u4707e˜ළ޻ ¤” პঠ౧U d ž0¸0eȉූ‘€IMH 09809: 5˜ '$$ ౧Â7IM5¾ '$$ ҘMVᆿ2OPaַ d 8Ӄœၡû '$$ SͫUæ熘! «l3/48 ஧9Ѥළ˷€ I ! ҘMu 7H¤”ළ SͫUOP҈4‘€ҵHž˜ '$$ ౧Â5vhOPҘMVᆿ2›ǎ ˜ '$$ 4.2 VSS Ҙ9=>? 3¸ h % h€ƱHžOP˜ «l3/48 SͫUOP +ᇍ ౒Ρ€ ҅1HžOP˜ «l3/48 '$$  " .&( €~ *+^_OP€ÞB#Ȗ"žȩ&OPaַ|ø€"၏Wu  uu,9l43 «l,7/ B#€*+OP”a€ ²OP,ؖ €&",389' ޖ(జ-࡛€  " 12 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ]Ȓ\›~Ú҈ ‘ ž€ Ƒ®=OP"€^ ˣҔCOP ࡛Ꮦ OP,ؖ‘€˜ " $$' ²  " #ܖ  "ȒඪA€8 0¸0 ڑ^ˣ '$$ ҘMVOP€˜8h B#?ƑᇗˣIM A< 09809: 5  " 13 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ E " ȒJ &( €~ \ ҈[AB =®‘€ֻޖˆ 55 ؖ€8AB,ֻޖˆ&² € I FG lΡC€ \êந8 " FG€®=hHlΡ %44u8 Ƒ 70,90 ,9,-,80 E ê8" €† / 2l3 l.748419 'l8:,u $4:7.0$,10 'l8:,u $4:7.0$ ,10 $9:/l4 l.748419 'l8:,u /2l3 ‚$9,79 !74ä7,28 Ú 'l8:,u $4:7.0$,10€† 2243 4 ֻޖو SͫUOP &€~ ·1ABx! Ø $$' ˜ ‚ֻޖˆ $$' !¿À€7ß!CDAB Ȓ7¾› '$$ ౧œ҈[% € SͫUOP҈4‘€ҵHžc¶3CD^_ '$$ SͫUቱූ<౧ ˜ '$$ 4.3 VSS :ͫ<=ቱූ Ȓ·1҈[OP¦ܖ׷~B#Ȗ€VSS·[ͩOP€̤࡚  " 14 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ #ܖ "!74O0.9 ƑV€8 (€\҅çž̤ͪ ê¶ P? €²ÆּÖ2 ‹D׹€®= // & lu08 3n€ \ lu0 Ƒ // ͪÖ2€ ®= ž!74O0.9 Ƒ !74 O0.9 ‘€¾ AB҈CD#ܖ  "!74O0.9€8 D€8 €AB!C lu0 Ƒ3n 70,90 !74O0.9 ȖHžAB!‹Îå!CD®=lΡ €Ƒֻޖˆ $$' †!Ö2Z.€'$$ ˋÛ Ȗž¤ȑ ӀNST œÌ ჎<ඪ §ȖCD˜ CD !74 O0.9 †ඪÆ˫Öã‹Î! ֻޖˆ öܣ)& 503 & ‹҅ =>55†€ 8 ‚ֻޖˆ ! ¶P?€² ê8 " % lu0 Ƒ 503 $4:7.0$,10 ,9,-,80 FG€®=hHlΡ †€êந8" l.748419 'l8:,u $4:7.0$,10 $4:7.0$,10 l.748419 'l8:,u l.748419 'l8:,u $9:/l4 ‚ $9,79 !74ä7, 28 l.748419 'l8:,u $4:7.0$,10ƑABCD !74 O0.9 Ú ֻޖజ-࡛€˜ö&Bˆ  " 3 " ôIM …ȻNAB ‘#ܖ  " €ᇗˣIMAֻޖˆ ·1҈[x€ABx'$$ SͫUቱූ̤࡚N  " 17 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ [álÈ ±É†k»åˆIMh¾Y 'l8:,u ,8l. ஧9ҵHžœZ̤Λ¸¨ඪ3žÀ ¸5u4707 ƱHžIǎ%›iͩ,€8jӍ¬—žÀ. ׷€'l8:,u $4:7.0$,10 #f Ö2ҵâÚၘ7\֐)࡚€8ؒ¥€Ȗh¾7࡚ݫؽ €Ö2 # CD ׷ €8r Ȗ¸ê!¦ܖ…'$ ÊËၘ׹€ÝÞHž Ò̤˩ œ!''$&e ȒÒӀ‹Î! -,8l. ÛÜÖ2ܖ¸5u4707€ȖҵHžÍÒȖ¶!Fȏ $4:7.0$,10 £IY 'l8:,u ,8l. ȖҵHž¸êFȏ€ÒÓö Fȏ‘d҅¸?£I Ò 'l8:,u ౒ѐ ¡ҵ†7Ǯ‚ Visual SourceSafe4.0 Hž޻Y Visual Basic IDE Z[ Ǯ‚¢ Visual SourceSafe Ƒ¸ê€¸ˣ! Fȏҵ8«˜ Visual Basic ƑÒӏ%Fȏí 3 `œxaK€ݫ€ôçƑ;å\£˹ȩI҅:)ࣣ¦Ǯ‚3Ècቅҵ†7 –_V_ I ¹ `:x;›_!8r¼…׷«&€Visual Basic ) ¼¾ࢨ ɀ¶ ౒  ޖˆͫ¤ ˫ _< Ȓ€ àá Visual Basic JK€8%˫~̤ ˤM« ּIaַ3஧9 Ǽý^҅3Ӎ€êநx&¾ࢨ€%¾ࢨ ƒ„Λ¸»ඪaַÂ˩ ýᇷ š3Ӎ[7! F¦Z\KҘMu -SͫUVisual Basic ࡙¢ !౒Ρ \K3 5.1 Visual SourceSafe < Visual Basic ஧9(IDE) ҵ,DœZ̤ঠJK¼3È--- ¨ඪÊΛ¸<[á <²ˆ)9a~ žÀ Microsoft Developer Studio Z[€ )࡚ Ȗ£IYȖZ[3 ˆMicrosoft® Visual SourceSafe(TM) ¼ ᆿ2 BC xY Microsoft Visual Basic®( X Visual Studio IDE జǔ 18 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ¸ Ƒ:̤Λ4¸!74 ' Ӏh0†žͪÖ2ˆÒӈ·Ì˜Ö2€•Hž˜ 'l8:,u Ò¦ܖ‘¾®= hz€3ÂҵHžͪˣ̤åÂCDƑ V€±¡¢࡚‰€ 3 ñHͪx‹Cͩ,€ҵ†3 ࢨ Nǎ¨ඪּIaַ 4¸!74 'l8:,u €˜ 3ÂHž‡ˆ]I¹¶ႋ9a<ҘMuSͫUͩ,åí³ந 4¸!74 ýȩI 'l8:,u3ֻޖ4¸!74 |*žœ• †7¦™¦¦Zˆ l.748419 5.3 Visual SourceSafe < Visual FoxPro ëìß!”aƑ€Ȗ•ࣣ¦Y 0;0u4507 $9:/l4 FG ̤…މ\&´µ ‚2€± d҅ž ̤ͪx 'l8:,u $4:7.0$,10 Ƒ€ ƒͪŸ'ùù(ö´µ $4:7.0$,10 x09 3nœ`ü´µ€3நx!€´µ‚2ǎ†ȖABx! l.748419 'l8:,u %089€˹NȩI 'l8:,u ̤ސɆ7Ǯ‚â{[!ûü }A ô…ȒÓÚ¤é–x¨ඪܖ’0.” '3\Ȗ ˹N² wy 'l8:,u $4:7.0$,10 ȖȒêÒÓx9ᇕÖ2€ù̓ûü€±Iz € Ρ=!Ö2 ² ’0.” :9 Ȓ†«࡛ ‘1”¸µܼ̤!ûüIȒܖ ! Ö2€>è ȖÖ2Y¦ܖlΡ€ ¢ $4:7.043974u Ƒ²x x09€:̤xCDƑ 44u8% ܣýœ[ᴵ ‹IMݗw !ûü Ȗ8€ၠz>_ 'l8:,u zz¸µ KtƑ¸ê¸ˣঠÖ2౒_8Æި € ˜!Æ« Z[KtƑȩI%‡ _3Ȑ ¡ந˜€]I 'l8:,u $4:7.0$,10 ôçËHžœZ̤˜!¡ ᆿܾsÃ٫€خš «l3/48ᗪ3€F¦ZÚ´µžÀ ™%‡_IM£dzHžœZ4797,3 !407$9,9l43 & ' l.748419 %089€< €'l8:,u%l.748419 0;0u4507 $9:/l4 †!mnxÛå.o‡_€8 'l8:,u zz 5.2 Visual SourceSafe < Microsft Developer Studio 19 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ȒÒÓܖ—0Ѥ†ֻ‹Î”aÖ2 €¶!Ö2¤ȑ„^xå!CDƑ ƒ• ˩œÖ2Ð/^8rȖ¦!Ö2€҅ƒ„x¥I,ؖ€ Ȗñ\öÖ2  8€09,+3É̵–҅º!¦ÐÙÖ2A • ͪ'CD౐HžȩȖ˜3”aƑ–L•ࢍÍÒ CD౒s¾€«&˜Ȗ* • FݖÖ2ÊËၘ׹íȖҵ,dÖ2׷̵«҅<*Ȓ+ᇍ Œ„ƒ€҅ͩ,…â]I 8rȖ†! \K 3€ Ȗ̕ڣŒ]׷€¨ඪ3‘†ȩI $4:7.0$,10 Z $4:7.0$,10\â’wቅ! \Ö2¸ˣ€B#ôù̓£«Ö2ÉÊ̒௯ ȒÒӀ'l8:,uܖ•¸êx«!aַ€Ʊ•ȒxÒӀ ¡ñǒÆ£éሓ¶o !#x 88r þ!3  3ÂHž«&3!aַž• þ!‹Îþ! ȒÒÓܖ3…x xù€ñHž:̤!E&xCD€Æ êܖ3Â҅…¦ܖ ¨ඪƑ ȒÓÚܖ &5 /,90 !74O0.9 el89 €!3 1Hž ô¶ !{f Ž E&CD !{f¢CDlΡƑ ² 3•, D\Ö2ž̤ͪ€‹ÎÂÃê¦ܖ• ¨ඪƑ ŒÐ/^ !{f †4¸!74/ sŠ œs I • ˜¨ඪ஧9Ƒ€˜ $4:7.0$,10 ¼ h3!CD 20 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ]ǎঠJK¼Y 'l8:,u ,8l. Z Ǿ…l.748419 ..088 Z[d¥ ¸ê‹¸ˣ̤ঠJK¼CDƑÄȒঠJK¼Y €l.748419 ..088 ¶ႋžͪ ..088 3E &€ƒͪC\˜£«oŸ_€ȩȖ҈[%8\ l.748419 l.748419 ..088 3E <ঠJK¼ּIaַ^_¤ ၗ˜ ȖȩI ᆿ2ඪ2Hž« ႋ ¦&«࡛¶¦ܖ¶ႋ£«ÉÊ Ȗ¨ඪH ž& 3žҔந Ýކ·Âöႋ .±!¶ႋ<*¶!¼Ê>L¶ႋžÀ٤ ڐÍÒ  !¶ႋ ‹Îß!CDÒÓÊËၘ׹IH †8o6+ᇍ !¶ႋ£«É ȒÓܖô3ÂHž :̤Ȗ…¸ê!¶ႋœ¼¶҅ÒӐ¸ ˣ!¶ႋžɑ ¸ê l.748419 ..088 ּIaַ ȖHžŒÍÒå !¶ႋ Ȓœ3!ඪ3º l.748419 ..088 3E Ƒ€Ȗந˜Hž« ‡_3ˤM˩œ ¤”\ঠJK¼Z[̤ …ϤY҅…¦ܖ $4:7.0$,10 ¨ඪၠ၏x%޻G±\҅Y˜ö޻GঠJK¼‡_ —ýIMHžȩI¤Ð €..088)7ඪ2† œˣ̤;ঠJK ¼޻GƑ l.748419 l.748419 'l8:,u $4:7.0$,10ᗪ Z[^ „ƒHž\£«ঠJK¼‡_ €ý BCxᆿ2ඪ2 /l9l43 %44u8 l.748419ᗪ 11l.0 3E€0;0u4507 5.3 Visual SourceSafe C Microsoft Access Ȓ Z[•,DպȖE¨_౧Ȗ3 4¸!74 $4:7.0$,10 Y 'l8:,u €Ȓ\K3€ˆ!»ˤM3¨ඪA[Âh0Ȗ†!Ρ\žܖ ౒_³œ`ܖ]ŒZ 4¸!74 < $4:7.0$,10 <* IMâ;šუ $% Ö2 Ú¸ê€ȩI #% < ¸ê& #f ‹ $f Ö2 ¢CD౧UƑJŽ $4:7.0$,10 ¼hÖ2˜™ôí€̤׷Æּ ƑŒ¦ܖ҅…̤¼•âÚ 21 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ $§c ˆ‡À£«CDÉÊÖ2+ ¶€Ë¦˩ œÔ!CD‹Ö2í ÄȒºœ†£† ; Ö2»£_^ÍÒÔ!CDÖ2 ÊË Ã٫€€ֻޖˆ ‘Ö2 Checkin BǞ– VSS Ƒžͪ&Ö2€\ÒÓ ֻޖˆ ּ&(€Hž҈[ %8`ü ÔCDÖ2¦&€  VSS ý¥ƑÆ Source Control ²#ܖ ý ¥€8 " 6.4 Control€ҵâêந Source Control Source ² ô ÄȒҵ8«˜3í€\zÞ VC FG¤? €&…#ܖ 6.3 ȒD׹hŒŸঠJKžCIM3¸µ<ÒӀ8"ȒD׹€VSS SͫU\˜ö ˜CD Project €˜Ö ¢ᇗ ˣ҅!² ֻޖ” Browse...&(²Ȗ W׹ˆ ê8" 6.2 W׹¶P?€ᇗˣȖIM AI VSS €žҔந HI VSS œ౧¼ß!3¨ඪঠJK<Öã౧ ༐æçžּI+ᇍ֭ Ȓš î҈[€±˜ҘMVƱ҈[x VSS OP€íҵ׷ VSS SͫUVOPቱූ ּ5Eַ 6.1 జ˥ ! VSS"#$%౧ 22 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ) Ǡ 16 ǠܾnjӀ ቊ 100035 010 -66186017 010 -66186212 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 23 /31 " 6.2 " 6.3 " 6.4  l.748419 €»wHž¢࡚Ȥ” '3907309 8޻̤ $07;07 l.748419 '3907309 '3147 2,9l43 • 1´µÀ[ͩ¸µ€%D ׹\Œ ̤  ÆÇ?ö‡ _¨ඪ€ôç\ù̓ûü±\ «0- «"&3 ¶̤!´µSͫU̕ڣ \ e Ö2 ‹ÎJKÖ2Ƒ3நxaַë쀴µ¨ඪâ• 8r˜Ô!¨ඪBǞ ® Šp†²࡙>Ûå‡_¨ඪÖ2• BǞ̤!Ƒ´µ¨ඪ €ඪ€౧€ôç´µ%Ö2€Òҏ%Ö2†²¦³´޻® €öSͫU†›‹K• ·¦ÖãÒӑ€ ÒӔÖ2â ¼̤‹ISͫU h€¨ඪ ![•Hžၡû҅ ±ᇕD׹Ö2%Ö2•Ì¯˜!ළ°SͫU 6$؀">Ö2 Šh ž„ƒe Ö2žK€Ë 1¥ᆿ «47/ '3907309 ᆼ8 Ãx ®%خœ‹Î†I e $6 9 • ö”aº‰ǎඪ ­®˷¨ 3¬ZAȒÖ ã%Ö㦭†I ®% Œ iܖ  " ᆿ «0- ­®BǞ® E& «0- «¹˷¨ ౒8”aҔ€8خ!žh† ÀE&ª˜º{[xŒ¼½³€ࣣ¦ŒÚù̓oeպҵž^_౧ žl.748419 «0- ­® AB€—˜žÀ E&­®¨©»ØÖ ã€Â Ûå º7 WEB Eַ 6.2 24 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ¼¹Ƙܖ Ǿ~ˤM…҅¨ඪ ‹Î¹࡙˜A K…ᆿžÀخ ¦&ቱූ̤å ISͫU €Ƒ´µ¨ඪ ؿ ,Dᇷš´µ‡ _3¨ඪBǞ ˷¨±\¦ »Ö2^_ቱූ 2 • 9œÂÈÄD׹ST $4:7.0$,10 CDÇ ¸5u4707 ƑҵHž;¨_:̤® ÉÊ̤ $4:7.0$,10 ¸5u4707 d!Ö2Å¢ «l3/48ᗪ 3DÇƑí€҅ҵ҈[x¶ȖD׹ÇÈÄ ¸5u4707 ƑAB!Ö2ÅST‘\Ȗ 0- Ö2ͪˣ̤ $4:7.0$,10 C $4:7.0$,10 ý€ҵ À˜ 'l8:,u ѤD׹d 'l8:,u $4:7.0$,10 IȒ «0- ౧SͫUD ׹Ç ҅—˜«¹žÀè̘ «0-…e €‘ƒ`f®%‹'&e%®% 1¥Æ7‰« Ȗ 0- ­® ඪ§̤CD ±ᇕӀNƑ d!—0 «0- ­®ඪ§[!D ׹€`!º d «0- «¹ඪ §̤CDƑ[ͩȩI 'l8:,u $4:7.0$,10 ^_ «0- ౧జ ࡛ҵ†\ ´޻ÌÍÀ˩œ€œÚ҈[Ö2[á<>L€è˜~H౧³ €l8:,u $4:7.0$,10 ÁCͩ,€8؉ÄD׹€˫ó˷ Ԩ€ቱූ' ¦ܖᆿ¦ Ûå¨ඪخ˜ ûü…8e€!Ö ãe€æödÖ2¼ ̤å[ €Ö2¦ Ǯ‚ÓÚ î³•ּ׷һ H,Áû%˫ ¦¦ܖ À̤SͫU һH,™´µ´޻±\E&‘Ã٫ e Ö29œÂZƑ೜ZAȒ˷¨€´µÂ½†౧Œ™š¾๮Ã٫ȏ®% 26 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ ̤؉ÄD׹Ƒ ¨)࡚ €‘3ÂE&x 'l8:,u $4:7.0$,10 CD!Ö2€öÖ2ҵâÚ¼ ƑD׹€҅ëxÔCD˷$4:7.0$,10 ౧ÂၠL‘€؉ÄD׹ҵ[7SͫU ¥Iͩ,» 'l8:,u؉ÄD׹ͩ,Ʊ†\˷¨3Þ̤˷î¬i‹Î´µSͫU ¦ȣêؖ 'l8:,u $4:7.0$,10 ƑቱූD׹†\Ȗ˷¨ 3Þ̤ҔC «0- SͫU ǎ$%<ቱූ؉()׹ ˷¨3ÞêVx ²C҈[ ç׷ၠූɑ€èïIMҵ,DΡ= 'l8:,u $4:7.0$,10 Ƒ! &(\ ּ҅IǎD «0- SͫUD ׹€JSͫUၠූ…Kx ˫ฬ €Ȗ౧ÂҵHžၠL ҅Æ˫×ؐ]I౧aַ€ȖHž d 'l8:,u $4:7.0$,10 CDၘ7 «0- ­® »B… ,ؖÀ'l8:,u $4:7.0$,10 ౧Â]I 'l8:,u $4:7.0$,10 ౧aַœቱූ 05u4 !£« «0- SͫU Õäå >Ȓ€ ‹ÎN\ «0- ˷¨ቱූ̤ö3nHž2”ˤMJSͫUSͫU –ȖBCx!opœ\ȖE&‘˷¨3Þ̤´µSͫU€ ‹ãÚ «0- $4:7.0$,10 3n 'l8:,u05u4˩œֻ¤”ȩIቱූ¨¸?̤Ƒ´µ¨ඪSͫU Ȓ€± \˷ȒD׹h̤D̵7 ࡘ€ !3•†˜ôçŽâÕ ҈ 0- !" 054 ቱූ ࡚ȖHžžͪ¤ȑö޻G—˜IM´޻ÌÍͩ, lu907 .9l;0 f ޻G€)ݗws¾A³˷î´޻‹K€ö(®†Nǎ'˸' ˩ œCD€ ҅âBC– Ȗ!౒¾ ȒD ׹‹ ÎSͫUÌÍᄇi´޻ͩ,† c¶Ȗ ͩ,€ȩȖ˜\Ȗ˷¨ 3Þ̤SͫUÉ̵, ;¨_¶ቅ% ³ᄇi´ ޻^_´µ Ƒƒà¦ÌÍᄇi´޻ Ȗ­®ßƑ{[Œ;£²ˆႋ'l8:,u $4:7.0$,10 í:‘â˜ቅ%ओ¸ ÂƱ£z d!`¦´޻˷¨ 3Þ̤Ҕ C «0- SͫU ޻҈ 0- ᄇ ؉Ú! «0-€A•†Ú ‘  8rÔ!Ö2‘ȩINÜ NÔ!Ö2€±¡8r¾ ÜH\ÓÚƐ̤þ! «0- 3Șǎ $4:7.0$,10 3Â໘£¾ݫؽå! «0- CD3ôçHžÓÚ [Ó×Ö2€Ü¶öÖ2ÒÓƱâÚƐ̤‹K!CDƑ h0˜å!CD žܖ€͋!l8:,u $4:7.0$,10 ‘˜˷îèÌöÖ2'œ˩ܖѤD׹ hè̐˜ 'l8:,u $4:7.0$,10 Ƒ€öÖ2« & Kî «0- CD< ˷î «0- CDh %0.’l314 h€öÖ2˜!A7 %0.’l314 ѤD׹̕ڣȩI˜þŒ&˜Kî<˷î «0- ­® ’92 H« 'l8:,u $4:7.0$,10 Ƒ!Ö2Hž«&̘ǎå!CDƑ8€Ö2 $«®'% ˜€˩œ† 'l8:,u $4:7.0$,10 (®€HžÚ[á«࡛ «0- ­®˩ œdzdzÐ/^ †d¥˫٬׷­®̤¼®€‹Îþ!­®•؉ڐ;¾¡€\öÖ2 Ƒ! ­…k»åˆ•† Æ« ׷Ô!3ÂÒÓx!Ö2‘€ÓÚH,â ؉Ú †࡚K€ þ!­®ÉÊ%Ö2†£«€ É ª˜YKî­®҈š£«SͫU ᆿ3¨ඪHžȩI ҅ö «0- ­® Ìخ҅…¦‘€®­ ®€γ $4:7.0$,10 ˷î «0- D ׹ӀNÉ†€öCDT[x!҈š£«­<Ö2€Æ x $4:7.0$,10«0- ­® '39073,u «0- ÄKî «0- CDí€öCDƒ„ÛåѤCD ¦!CDŽ#˷î «0- ‹¹Ø0Kî «0- CDÉK€'l8:,u $4:7.0$,10 ƑI˩œœ[áþ! «0- ­® Ãx ”N®ؿ¾lȐɏ‘,­࡛ù 'l8:,u $4:7.0$,10 0- ­®౧ͩ, Ö2 ‹Îß!CD ᇍ< ˜™ <ঠJK Ö× † 'l8:,u $4:7.0$,10 ,¤!¼٤_ 27 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ $4:7.0$,10 Hž\Ô¼Ã٫޻Ԩˣ̤!ÖÖ2Ƒ ¦I(®†˫ójӍ'l8:,u…„'l8:,u $4:7.0$,10 ‹!¶ «0- 3 ǎ12˫456Ӎ ҅«¹#$Æòቱ…¨_ȩ­®"Ö2YȖ­® eíȖHž;Ö2ͪˣ̤Ȗ 'l8:,u $4:7.0$,10 «0- CDƑ€‘9ᇕ!Ö2 ®% e Ö2ȖHžȩI£«ï^ð༆œL !Ö2€ 8d!ූœ3A໘† ®% ȒၠܖȖ 'l8:,u $4:7.0$,10 ౧Âޖ( ᆼ'l8:,u $4:7.0$,10 AB!Ö2† e Ö2%® ¦ܖe Ö2±9 œê!Ž €ö Ž ƒ„ x̤ Ȗ «0- ­® CDƑ!& ®% 'l8:,u $4:7.0$,10 «0- lΡƑ²AB­®"3n&€'l8:,u $4:7.0$,10 âAB ˜ ȩABȖ «0- ­®­®"౒Ρ̤‘¾²!lΡ3n׷Ȗ $4:7.0$,10 ­®"†d¥¦Ivîu'l8:,u ŽHI³§RŽ¾¶ǎ k»åˆ 0- ­®  Ѐ ҅Hž†!˜ඥ࡙Ö ڱ­®"êxȖ 0- ­®࡙ÖƑ ᄇi´޻8rȖ +,-.0 E ´µ<ቱූ”a " [^_´µ<ቱූ ˜€ÚâÚ؉Ú ̤˷î_‹ K€ »҈[´µ€%D ׹ҵ,D¼̤Hž¤”Ú´µ€®­ -0» 0 خ % ඥ®ҵÄ†Ρ ඛIǎ´µD˷î «0- CD ë̤Iǎ ˷î´µ ඥ® Ƒ 'l8:,u $4:7.0$,10 Kî «0- CD ë̤ඥ®CƑ´µ¨ඪȩI€  28 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ *x Ʊ£âၘE&% *Ȗ˹ e ƑȩI˫ó»Ȗ²üxöÖ2€%˫ óҵâ E&ˋÛȖ5L ®% ȒÚ҈['l8:,u $4:7.0$,10* %׷̵ ˫ó‹!&Iê†ȩ:è  0- «¹ 'l8:,u $4:7.0$,10 ŒȖÒ̤”`¦óô e,89 :5/,90/ 43 í…'l8:,u $4:7.0$,10 CD,ؖ À ȩI ׷†3நaַëì´µÂH,Y $90;03Oฬ~±;>5ê!¦ëìÖ2 e 'ù«0- ओ¸Uâ%ý„í€þížÀþVඥŽ¾†! ®% €€ 3€$90;03O ÷&e%®% ¸9073,u «0- ÷ 4.:20398 ÷®0,/07 Œ '$*«0- 88,10 90.’3l.,u ,79l.u08 ;880-,8 5 3  3I Œ I5 70398 õö Œ*<&ʀ¸?Ö2IMSrH,8h €$4:7.0$,10 h¹š,ؖ€í ÷† $4:7.0$,10 ˫ó»Ö2¸?€'l8:,u $4:7.0$,10 ҵâÚüœöÖ2 ,8 5 3  3I Œ I5 70398 Šúû÷® 0,/07Œ '$ *«0- 88,10 90.’3l.,u ,79l.u08 ;880- ÷ ,85 3 3I Œ I5 70398 ÷®0,/07 Œ '$ *«0- 88,10 90.’3l.,u ,79l.u08 ;880- õö Œe Ö2ôî€ûüҵ;౒Ρx8r3Â\h¹_ª̤ ! ®% Â8ȑ:̤±Y3Âฬ~$ )࡚ ҵؿ¤é3ž ɑÒÓÖ2ë쐏íêநx!& [áûü€´µ «0- 8€óLƑඪ!´µÂ3நx!³´޻!Ö2ҵ£,3Þ̤Ƒ 29 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ .૕hۈۈýƑ•¦¶ּ",»wHž˜B̤lΡ3nܖž Check In:\౐êÖ2"&౐ˣ 9ᇕ€±¡öÖ2âê(Îôí€̤׷̵ȩIÎȩI Check In 3n౐ˣ7ࡘ Üh p˹¶࡚Ö2^_…€Check Out:\5LÖ2౐ê€ γ›׷̵ȩIÎ^_9ᇕ Get Last Version::̤5LÖ2¦‘€γ¦‘NȩI ‹K€˜ SourceSafe D׹h-!ѤD׹CƱ†æç¥I ȉූ˜ܖaCDMove: Ú aCDAB౐Às¾ÖóLable: 7·15L aCD™o6AB·1²Create Shortcut: ˜¹ ȒD׹aCD¶ּ5LÆּSet Working Folder: ˜uU aCDӐ³Properties: ÍÒÆּ aCDÓARename: 7 aCDDelete :ÂÃ! aCDaCD€®=Hž˜·1²CDÉhABѤCreate Project: AB& aCD׷ƑVγH\Ö2̪̤·1² €‘Add Files: HͪÖ2€ ®=‘^ˣÆ ּÖ2 ओ¸?€²࠺̯Ö2€ &h>L ̤ˤI VSS ֻƑ uUÀÆּѤD׹€γHž\Ö2Ì ª˜ܖ ֻޖˆ 8Ӄ ˤI VSSBrowser &( ²ළ ª!Ö2Å&€æç໘² ၒ Common γH€˜ÌªˤIÖ2 &€HžȩI Ì ªȉූ€˜Ìܖ ޖˆ ¦! ”Browser ”&( €Iž>L VSS2̪ȉූ€˜ ¶P? I࡚ͩ,€æçHž²ŽÖ[€ ֻޖˆ sourcesafe ܣ :Open SourceSafe DataBase VSS lΡ€˜ File D׹hâ3ந¦8hѤD׹ ܣOP҈[ɑ€Hž Ÿ"< ÖãÀঠJK À Ìˣ! VSS SͫU€˜ ؿ &€˹8޻^ˣˤ I VSS €Iž < Â7!\Ž֧& 3ȩI]¦ܖIM 7OP! VSS SͫUV€í¦ܖBၖ 7.2 ȩ5̤JΡ3L æ瘏ˉž UltraEdit 7౒h€8ȑ¤” VSS œ^_౧žܖ  +ᇍऋ_ּIaַ€»î¬•Ë£,޻—˜ VSS ˜ý€ÉD̵ ҅ˤM Hž˜ŽaַƑ3 Nǎ VSS CD౧3…1ˤÞx VSS ޻Gaַ€ȩ ᆿD̵·خ¡ € •·1—˜ VSSýÀּIaַN3¦ܖᆿخ €D̵ 7.1 ౒G జ& ' MS(ᇕ஧9, VSS ּ! 30 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ .̕ڣâêநǒÆ֦ܴ ౐ˣ. ¡8rȖ˜ȩIˤI VSS ֻ&,HžҔநå˩«ÒÓ!Ö2, £… ‘,˹\ ౐ê,‘ ^_ ÆּÒÓÚȒ ,˜ȩI҈Ʌ Ȓ ,Hž À\ந˜ ,8r Ȗ¾^_9ᇕ ȩI Set Working Folder "&ၠL. žȒD׹,8r¾Ó× ,HD ׹7˜ܖ˜èÌ« &,VSS ၒ²xύÖ2 Ȓ.aCDFG˷,γ҈[xèÌּÖ2ª̤Æּ ᆿᆿ2í,—˜ªÚȒ,æçHž޻¢Ö2ŋÎპঠ౧U ׷Ƒ²Æخ҅… aCD ,˹®= Add Files, \࠺èÌÖ2èÌÞöCDh,ɢ:'І,VSS Y!& I Create Project AB[ ‘,ֻޖˆ ¿À]I À² ”COMMON”7ȩI VSS ,. F»౧ͩ…˜æçȩI UltraEdit 9ᇕ Jsp ‹Î Php &,Hž]I VSS ˏ¬œZ 7.3 ȩ5MN 31 /31 ළ http://www.whaty.com ቊ౱ joy@china.com 010 -66186212 010 -66186017 100035ǠܾnjӀ ቊ Ǡ 16 ) Visual SourceSafe ၚ(ළˑܾၚ
还剩30页未读

继续阅读

下载pdf到电脑,查找使用更方便

pdf的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 8 金币 [ 分享pdf获得金币 ] 0 人已下载

下载pdf

pdf贡献者

1070665454

贡献于2015-04-20

下载需要 8 金币 [金币充值 ]
亲,您也可以通过 分享原创pdf 来获得金币奖励!
下载pdf