像计算机科学家一样思考 C++


ÀÓ Û ØÓ ØÒ Ð ÓÑÔÙØ Ö × Ò Ø×Ø ÐÐÒ º Ó ÛÒÝ ·· Î Ö×ÓÒ¸ Ö×Ø ØÓÒ ÓÒ ØÒ Ø× ÇÆÌÆÌË ÔØÖ ½ Ì Û Ý Ó Ø ÔÖÓÖ Ñ ÔÖÓÐѹ×ÓÐÚ Ò ½º½ ÏØ × ÔÖÓ ÖÑÑÒ ÐÒ Ù  ¹ÐÚ Ð ÐÒ Ù × ÐÓ Û¹ÐÚ Ð ÐÒ Ù × ÀÈÌÊ ½º ÌÀ Ï ÇÌÀÈÊ ÇÊÅ ÑÙ Ô ÓÖØÐ Ò ØÖÔÖØ Ò ÓÑÔ Ð Ò interpreter source code The interpreter reads the source code... ... and the result appears on the screen. ×ÓÙÖ Ó Ó Ø Ó ÜÙØÐ ÔÖÓÖѺÔÔ Æ ºÔÔ ÔÖÓÖÑºÓ ÔÖÓÖѺ Ü ½º¾º ÏÀ ÌÁËÈÊ ÇÊÅ object code executor The compiler reads the source code... ... and generates object code. You execute the program (one way or another)... ... and the result appears on the screen. source code compiler ½º¾ ÏØ × ÔÖÓ ÖÑ ÒÔÙØ ÓÙØÔÙØ ÑØ Ø×Ø Ò ÖÔ Ø Ø ÓÒ ÀÈÌÊ ½º ÌÀ Ï ÇÌÀÈÊ ÇÊÅ ½º¿ ÏØ × Ù Ò Ù × Ù Ò ½º¿º½ ÓÑÔÐ ¹ØÑ ÖÖÓÖ× ËÝÒ ØÜ ½º¿º¾ ÊÙÒ¹ØÑ ÖÖÓÖ× ½º¿º¿ ÄÓ ÖÖÓÖ× Ò × ÑÒ Ø× ÐÓ Ð ×ÑÒ Ø ½ºº ÇÊÅÄ Æ Æ ÌÍÊÄ ÄÆÍ Ë ½º¿º ÜÔ ÖÑ Ò ØÐ ÙÒ Ì Ë Ò Ó ÓÙÖ ×ÓÑØÒ Ì ÄÒÙÜ Í×Ö׳ Ù ½º ÓÖÑÐ Ò ÒØÙÖÐ ÐÒ Ù × ÆØÙÖÐ ÐÒ Ù × ÓÖÑÐ ÐÒ Ù × ÈÖÓ ÖÑÑ Ò ÐÒ Ù × Ö ÓÖÑÐ ÐÒ Ù × ØØ Ú  Ò × Ò ØÓ ÜÔÖ×× ÓÑÔÙØØ ÓÒ׺ À ¾ Ç ¾ Þ ÀÈÌÊ ½º ÌÀ Ï ÇÌÀÈÊ ÇÊÅ ¿ ·° ° ¾ Þ Þ ¿ ·° ÔÖ× Ò Ñ Ù Ø Ý ÖÙÒÒÝ Ð ØÖÐÒ×× È Ó ØÖÝ ÈÖÓ× ÈÖÓ ÖÑ× ½ºº ÌÀ ÁÊËÌ ÈÊ ÇÊÅ ½º Ì ¬Ö×Ø ÔÖÓ ÖÑ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ ÑÒ Ò ÖØ ×ÓÑ ×ÑÔÐ ÓÙØÔÙØ ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !À ÐÐÓ¸ ÛÓÖк! ÒÐ% & »» ÓÑÑÒ Ø »» ÚÓ ÑÒ ÑÒ ÑÒ ÑÒ ÓÙØÔÙØ ÓÙØ ÓÔ ÖØÓÖ ÓÙØ ÀÈÌÊ ½º ÌÀ Ï ÇÌÀÈÊ ÇÊÅ ÒÐ ÒÐ ÓÙØ % Ò× ÑÒ Ó×ØÖ Ñ ÐÐÓºÔÔ½ Ó×ØÖ Ѻ ÆÓ ×Ù *Ð ÓÖ Ö ØÓÖÝ ½º ÐÓ××ÖÝ ÔÖÓÐѹ×ÓÐÚ Ò  ¹ÐÚ Ð ÐÒ Ù ½ºº ÄÇËËÊ ÐÓ Û¹ÐÚ Ð ÐÒ Ù Ô ÓÖØ Ð Ø Ý ÓÖÑÐ ÐÒ Ù ÒØÙÖÐ ÐÒ Ù Ò ØÖÔÖØ ÓÑÔ Ð ×ÓÙÖ Ó Ó Ø Ó ÜÙØÐ Ð ÓÖ ØÑ Ù ×ÝÒ ØÜ ×ÑÒ Ø × ÔÖ× ×ÝÒ ØÜ ÖÖÓÖ ÖÙÒ¹Ø Ñ ÖÖÓÖ ÐÓ Ð ÖÖÓÖ Ù Ò ÀÈÌÊ ½º ÌÀ Ï ÇÌÀÈÊ ÇÊÅ ÔØÖ ¾ Î Ö Ð× Ò Ø ÝÔ × ¾º½ ÅÓÖ ÓÙØÔÙØ ÑÒ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ »» ÑÒ Ò ÖØ ×ÓÑ ×ÑÔÐ ÓÙØÔÙØ ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !À ÐÐÓ¸ ÛÓÖк! ÒÐ% »» ÓÙØÔÙØ ÓÒ ÐÒ ÓÙØ !ÀÓÛ Ö ÝÓÙ,! ÒÐ% »» ÓÙØÔÙØ ÒÓØ Ö & ×ØÖ Ò × ÒÐ ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !-ÓÓ.Ý ¸ !% ÓÙØ !ÖÙ Ð ÛÓÖÐ/! ÒÐ% & -ÓÓ.Ý ¸ ÖÙ Ð ÛÓÖÐ/ ÀÈÌÊ ¾º Î ÊÁÄË Æ ÌÈË ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ!-ÓÓ.Ý ¸ !% ÓÙØ!ÖÙ Ð ÛÓÖÐ/! ÒÐ% & ÚÓ ÑÒ´µßÓÙØ!-Ó Ó .Ý ¸ !%ÓÙØ!ÖÙ Ð ÛÓÖÐ/! ÒÐ%& ¾º¾ Î ÐÙ× !À ÐÐÓ¸ ÛÓÖк! ÓÙØ ½0 ÒÐ% ³³ ³2³ ÓÙØ ³&³ ÒÐ% !2! ³2³ 2 ¾º¿º Î ÊÁÄË ¾º¿ Î ÖÐ× Ú Ö Ð× Ö *Ö Ö Ö *Ö % ÐÖØ ÓÒ Ö ÒØ ÒØ .Ó.% .Ó. Ö *Ö×ØÄ ØØ Ö% Ö Ð×ØÄ ØØ Ö% ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙÖ × ÓÒ ÒØ ¾º !×× ÒÑÒ Ø ×× ÒÑÒ Ø ×ØØÑÒ Ø *Ö×ØÄ ØØ Ö ³³% »» Ú *Ö×ØÄ ØØ Ö Ø ÚÐÙ ³³ ÓÙÖ ½½% »» ××Ò Ø ÚÐÙ ½½ ØÓ ÓÙÖ ÑÒÙØ 24% »» × Ø ÑÒÙØ ØÓ 24 ¯ ÀÈÌÊ ¾º Î ÊÁÄË Æ ÌÈË ¯ ×ØØ  ÖÑ hour minute 11 59’a’ firstLetter ÒØ ÒØ ÓÙÖ% ÓÙÖ !À ÐÐÓº!% »» ÏÊÇÆ- // ÐÓ Ó !½¾¿! ½ ¾ ¿ ÒÙÑ Ö ½¾¿ ÑÒÙØ !24!% »» ÏÊÇÆ-/ ¾º ÇÙØÔÙØØÒ Ú ÖÐ× ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % Ö ÓÐÓÒ% ÓÙÖ ½½% ÑÒÙØ 24% ÓÐÓÒ ³³% ÓÙØ !Ì ÙÖÖ ÒØ ØÑ × !% ¾ºº ÃÏ ÇÊË ÓÙØ ÓÙÖ% ÓÙØ ÓÐÓÒ% ÓÙØ ÑÒÙØ % ÓÙØ ÒÐ% ÓÙÖ ÑÒÙØ ÓÐÓÒ Ì ÙÖÖ ÒØ ØÑ × ½½24 ÚÐÙ ÒÑ ÓÙØ !ÓÙÖ!% ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % Ö ÓÐÓÒ% ÓÙÖ ½½% ÑÒÙØ 24% ÓÐÓÒ ³³% ÓÙØ !Ì ÙÖÖ ÒØ ØÑ × ! ÓÙÖ ÓÐÓÒ ÑÒÙØ ÒÐ% ÒÐ ¾º ÃÝÛ ÓÖ× ÝÛ ÓÖ× ÒØ Ö ÚÓ ÒÐ Æ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ×ºÓ Ö » ÀÈÌÊ ¾º Î ÊÁÄË Æ ÌÈË ¾º& ÇÔ ÖØÓÖ× ÇÔ ÖØÓÖ× · ½·½ ÓÙÖ¹½ ÓÙÖ¶¼ · ÑÒÙØ ÑÒÙØ »¼ ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙÖ ½½% ÑÒÙØ 24% ÓÙØ !ÆÙÑ. Ö Ó* ÑÒÙØ × ×Ò ÑÒØ !% ÓÙØ ÓÙÖ¶¼ · ÑÒÙØ ÒÐ% ÓÙØ !=ÖØÓÒ Ó* Ø ÓÙÖ ØØ × Ô×× !% ÓÙØ ÑÒÙØ »¼ ÒÐ% ÆÙÑ. Ö Ó* ÑÒÙØ × ×Ò ÑÒØ 0½4 =ÖØÓÒ Ó* Ø ÓÙÖ ØØ × Ô×× ¼ ÑÒÙØ Ò Ø Ö Ú × ÓÒ ÓÔ ÖÒ× ÓÛÒ ÓÙØ !È Ö ÒØ Ó* Ø ÓÙÖ ØØ × Ô×× !% ÓÙØ ÑÒÙØ ¶½¼¼»¼ ÒÐ% È Ö ÒØ Ó* Ø ÓÙÖ ØØ × Ô×× 4? ¾ºº ÇÊÊ Ç ÇÈÊ ÌÁÇÆË ¾º' ÇÖÖ Ó( ÓÔ ÖØÓÒ× ÔÖÒ ¯ ¾¶¿¹½ ¾»¿¹½ ¾»¿ ¯ ÑÒÙØ ¶½¼¼»¼ 24¼¼»¼ 4? 24¶½ 24 ¯ ¾ ¶ ´¿¹½µ ´ÑÒÙØ ¶ ½¼¼µ » ¼ ¾º) ÇÔ ÖØÓÖ× (ÓÖ * Ö*ØÖ× Ö Ð ØØ Ö% Ð ØØ Ö ³³ · ½% ÓÙØ Ð ØØ Ö ÒÐ% . ÒØ ÒÙÑ. Ö% ÒÙÑ. Ö ³³% ÓÙØ ÒÙÑ. Ö ÒÐ% ³³ ÓÖÑÐ ×Ñ ÀÈÌÊ ¾º Î ÊÁÄË Æ ÌÈË ÓÒ Ú Ò Ò ¾º½¼ ,ÓÑÔ Ó×ØÓÒ ÓÑÔ Ó× ÓÙØ ½0 ¶ ¿% ÓÙØ ÓÙÖ¶¼ · ÑÒÙØ ÒÐ% ÒØ Ô Ö ÒØ % Ô Ö ÒØ ´ÑÒÙØ ¶ ½¼¼µ » ¼% ÚÖÐ ÑÒÙØ ·½ ÓÙÖ% ¾º½½ ÐÓ××ÖÝ Ú Ö Ð ¾º½½º ÄÇËËÊ Ú ÐÙ Ø ÝÔ ÒØ Ö ÝÛ ÓÖ ÒØ ÚÓ ÒÐ ×ØØÑÒ Ø ÐÖØ ÓÒ ×× ÒÑÒ Ø ÜÔÖ×× ÓÒ ÓÔ ÖØÓÖ ÓÔ ÖÒ ÔÖÒ ÓÑÔ Ó× Ø ÓÒ ÀÈÌÊ ¾º Î ÊÁÄË Æ ÌÈË ÔØÖ ¿ ÙÒØÓÒ ¿º½ ÐÓØÒ ¹Ô ÓÒ Ø *ÐÓØ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ô% Ô ¿º½@½24% ÒØ Ü ½% ËØÖÒ ÑÔØÝ !!% ÓÙ.Ð Ô ¿º½@½24% Ò Ø Ð ÞØ ÓÒ ½ ½ ½º¼ ÒØ Ü ½º½% ÀÈÌÊ ¿º ÍÆÌÁÇÆ ÒØ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ý ½% ÒØ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ý ½ » ¿% Ý ¼º¿¿¿¿¿¿ ¼º¼ ÒØ Ö ¼ ¼º¼ ÓÙ.Ð Ý ½º¼ » ¿º¼% Ý ¼º¿¿¿¿¿¿ ¿º¾ ,ÓÒ Ú ÖØÒ (ÖÓÑ ÓÙÐ ØÓ ÒØ ÒØ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÒØ Ø ÝÔ ×Ø ÓÙ.Ð Ô ¿º½@½24% ÒØ Ü ÒØ ´Ôµ% ÒØ Ü ¿º¿º Å ÌÀ ÍÆÌÁÇÆË ¿º¿ ÅØ (ÙÒ*ØÓÒ× Ü Ö ÙÑÒ Ø Ü Ü  ÓÙ.Ð ÐÓ ÐÓ ´½0º¼µ% ÓÙ.Ð ÒÐ ½º2% ÓÙ.Ð Ø ×Ò ´ÒÐ µ% ÐÓ ÐÓ½¼ ÒÐ ×Ò Ó× ØÒ Ö Ò×  Ó×  ÓÙ.Ð Ô Ó×´¹½º¼µ% ÓÙ.Ð Ö × 4¼% ÓÙ.Ð ÒÐ Ö × ¶ ¾ ¶ Ô » ¿¼º¼% Ö ¬Ð Ó×ØÖ Ѻ ÒÐÙ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ Ó×ØÖ Ѻ ÓÙØ Ó×ØÖ Ѻ ÒÐÙ Ñغ ÀÈÌÊ ¿º ÍÆÌÁÇÆ ¿º ,ÓÑÔ Ó×ØÓÒ ÓÑÔ Ó× ÓÙ.Ð Ü Ó× ´ÒÐ · Ô»¾µ% Ô ÒÐ Ó× ÓÙ.Ð Ü ÜÔ ´ÐÓ ´½¼º¼µµ%  Ü ¿º !Ò ÒÛ (ÙÒ*ØÓÒ× ÑÒ ÑÒ ÑÒ ÚÓ ÆBÅD ´ ÄÁËÌ Ç= ÈBÊBÅDÌDÊË µ ß ËÌBÌDÅDÆÌË & ÑÒ ÐÐ ÑÒ ´µ ÚÓ Ò ÛÄÒ ´µ ß ÓÙØ ÒÐ% & Ò ÛÄÒ ÒÐ ÑÒ ¿ºº ÁÆ ÆÏ ÍÆÌÁÇÆË ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !=Ö×Ø ÄÒ º! ÒÐ% Ò ÛÄÒ ´µ% ÓÙØ !Ë ÓÒ ÄÒ º! ÒÐ% & =Ö×Ø ÐÒ º Ë ÓÒ ÐÒ º ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !=Ö×Ø ÄÒ º! ÒÐ% Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% ÓÙØ !Ë ÓÒ ÄÒ º! ÒÐ% & ØÖ ÄÒ ÚÓ ØÖ ÄÒ ´µ ß Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% & ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !=Ö×Ø ÄÒ º! ÒÐ% ØÖ ÄÒ ´µ% ÓÙØ !Ë ÓÒ ÄÒ º! ÒÐ% & ¯ ¯ ÑÒ ØÖ ÄÒ ØÖ ÄÒ Ò ÛÄÒ ÀÈÌÊ ¿º ÍÆÌÁÇÆ ¯ ØÖ ÄÒ Ò ÛÄÒ ÓÙØ ÒÐ ØÖ ÄÒ ¿º .¬ÒØÓÒ× Ò Ù×× ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ ÚÓ Ò ÛÄÒ ´µ ß ÓÙØ ÒÐ% & ÚÓ ØÖ ÄÒ ´µ ß Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% & ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙØ !=Ö×Ø ÄÒ º! ÒÐ% ØÖ ÄÒ ´µ% ÓÙØ !Ë ÓÒ ÄÒ º! ÒÐ% & Ò ÛÄÒ ØÖ ÄÒ ÑÒ ¿º º ÈÊ ÇÊÅË ÏÁÌÀ ÅÍÄ ÌÁÈÄ ÍÆÌÁÇÆË ÑÒ ØÖ ÄÒ ØÖ ÄÒ Ò ÛÄÒ ¿º& ÈÖÓ ÖÑ× ÛØ Ñ ÙÐØÔÐ (ÙÒ*ØÓÒ× ÓÖÖ Ó ÜÙØ ÓÒ ÑÒ ÑÒ ØÖ ÄÒ ØÖ ÄÒ Ò ÛÄÒ Ò ÛÄÒ ØÖ ÄÒ ÑÒ ¿º' È ÖÑØÖ× Ò Ö ÙÑÒ Ø× ÔÖÑØÖ× ×Ò ÓÙ.Ð ÔÓÛ ÓÙ.Ð × ÚÓ ÔÖÒØÌÛ ´Ö Ôе ß ÓÙØ ÔÐ ÔÐ ÒÐ% & ÀÈÌÊ ¿º ÍÆÌÁÇÆ ÔÐ Ö ÔÐ ÔÐ Ö ÑÒ ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÔÖÒØÌÛ ´³³µ% & Ö Ö ÙÑÒ Ø Ô×× ³³ ÔÖÒØÌÛ Ö ÚÓ ÑÒ ´µ ß Ö ÖÙÑ ÒØ ³.³% ÔÖÒØÌÛ ´ÖÙÑ Òص% & ÖÙÑ ÒØ ÔÐ Ì ÒÑ Ó Ø Ú Ö Ð Û Ô×× × Ò Ö ÙÑÒ Ø × ÒÓع Ò ØÓ Ó Û Ø Ø ÒÑ Ó Ø ÔÖÑØÖº ³.³ ¿º) È ÖÑØÖ× Ò Ú ÖÐ× Ö ÐÓ *Ð ÑÒ ÔÐ ÔÖÒØÌÛ ÖÙÑ ÒØ ÐÓ Ð ×Ø  ÖÑ ¿º½¼º ÍÆÌÁÇÆË ÏÁÌÀ ÅÍÄ ÌÁÈÄ È ÊÅÌÊË ÔÖÒØÌÛ ’b’ main phil ’b’ argument printTwice Ò×ØÒ ÑÒ ÖÙÑ ÒØ ÔÖÒØÌÛ ÔÐ ¿º½¼ ÙÒ*ØÓÒ× ÛØ Ñ ÙÐØÔÐ ÔÖÑØÖ× ÚÓ ÔÖÒØÌÑ ´ÒØ ÓÙÖ¸ ÒØ ÑÒÙØ µ ß ÓÙØ ÓÙÖ% ÓÙØ !!% ÓÙØ ÑÒÙØ % & ´ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ µ ÒØ ÓÙÖ ½½% ÒØ ÑÒÙØ 24% ÔÖÒØÌÑ ´ÒØ ÓÙÖ¸ ÒØ ÑÒÙØ µ% »» ÏÊÇÆ-/ ÀÈÌÊ ¿º ÍÆÌÁÇÆ ÓÙÖ ÑÒÙØ ÔÖÒØÌÑ ´ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ µ ¿º½½ ÙÒ*ØÓÒ× ÛØ Ö×ÙÐØ× Ò ÛÄÒ ¯ ¯ Ò ÛÄÒ ´µ · 0 ¯ Ò ÛÄÒ ÔÖÒØÌÛ ¿º½¾ ÐÓ××ÖÝ ­ÓØ Ò ¹Ô Ó Ò Ø ÓÙ.Ð Ò Ø Ð ÞØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÔÖÑØÖ Ö ÙÑÒ Ø ÐÐ ÔØÖ ÓÒØÓÒ Ð× Ò ÖÙÖ×ÓÒ º½ Ì ÑÓ ÙÐÙ× ÓÔ ÖØÓÖ Ö ÑÒÖ ± ÒØ ÕÙÓØ ÒØ 0 » ¿% ÒØ Ö ÑÒ Ö 0 ± ¿% Ü ± Ý Ü Ý Ü ± ½¼ Ü Ü ± ½¼¼ º¾ ,ÓÒØÓÒÐ Ü*ÙØÓÒ &ÓÒ ¹ Ø ÓÒÐ ×ØØÑÒ Ø× * * ´Ü ¼µ ß ÓÙØ !Ü × ÔÓ×ØÚ ! ÒÐ% & ÀÈÌÊ º ÇÆÁÌÁÇÆÄË Æ ÊÍÊËÁÇÆ ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÔ ÖØÓÖ× Ü Ý »» Ü ÕÙÐ× Ý Ü / Ý »» Ü × ÒÓØ ÕÙÐ ØÓ Ý Ü Ý »» Ü × Ö Ø Ö ØÒ Ý Ü Ý »» Ü × Ð ×× ØÒ Ý Ü Ý »» Ü × Ö Ø Ö ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ý Ü Ý »» Ü × Ð ×× ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ Ý   ÒØ× ÒØ× ÓÙ.Ð × ÓÙ.Ð × ËØÖÒ ËØÖÒ º¿ !ÐØÖÒØÚ Ü*ÙØÓÒ * ´Ü±¾ ¼µ ß ÓÙØ !Ü × Ú Ò! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !Ü × Ó! ÒÐ% & Ü Ü ÚÓ ÔÖÒØÈÖØÝ ´ÒØ Üµ ß * ´Ü±¾ ¼µ ß ÓÙØ !Ü × Ú Ò! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !Ü × Ó! ÒÐ% & & ºº ÀÁÆ ÇÆÁÌÁÇÆÄË ÔÖÒØÈÖØÝ ÑÒ ÔÖÒØÈÖØÝ ´½0µ% Ð Ð ÒØ ÒÙÑ. Ö ½0% ÔÖÒØÈÖØÝ ´ÒØ ÒÙÑ. Öµ% »» ÏÊÇÆ-/// º ,Ò *ÓÒØÓÒÐ×  Ò Ò * Ð× * ´Ü ¼µ ß ÓÙØ !Ü × ÔÓ×ØÚ ! ÒÐ% & Ð× * ´Ü ¼µ ß ÓÙØ !Ü × Ò ØÚ ! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !Ü × Þ ÖÓ! ÒÐ% & Æ º Æ×Ø *ÓÒØÓÒÐ× * ´Ü ¼µ ß ÓÙØ !Ü × Þ ÖÓ! ÒÐ% & Ð× ß * ´Ü ¼µ ß ÓÙØ !Ü × ÔÓ×ØÚ ! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !Ü × Ò ØÚ ! ÒÐ% & & ÀÈÌÊ º ÇÆÁÌÁÇÆÄË Æ ÊÍÊËÁÇÆ * Æ Ò×Ø ×ØÖÙØÙÖ º Ì ÖØÙÖÒ ×ØØÑÒ Ø Ö ØÙÖÒ ÒÐÙ Ñغ ÚÓ ÔÖÒØÄÓÖØÑ ´ÓÙ.Рܵ ß * ´Ü ¼º¼µ ß ÓÙØ !ÈÓ×ØÚ ÒÙÑ. Ö× ÓÒÐݸ ÔÐ × º! ÒÐ% Ö ØÙÖÒ% & ÓÙ.Ð Ö ×ÙÐØ ÐÓ ´Üµ% ÓÙØ !Ì ÐÓ Ó* Ü × ! Ö ×ÙÐص% & ÔÖÒØÄÓÖØÑ ÓÙ.Ð Ü Ü Ö ØÙÖÒ Ñغ º& Ê*ÙÖ×ÓÒ º º ÊÍÊËÁÇÆ ÚÓ ÓÙÒØÓÛÒ ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼µ ß ÓÙØ !IÐ×ØÓ**/! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ Ò ÒÐ% ÓÙÒØÓÛÒ ´Ò¹½µ% & & ÓÙÒØÓÛÒ ÓÙÒØÓÛÒ Ò¹½ ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÓÙÒØÓÛÒ ´¿µ% & ÓÙÒØÓÛÒ Ò ¿ Ò ÓÙÒØÓÛÒ Ò ¾ Ò ÓÙÒØÓÛÒ Ò ½ Ò ÓÙÒØÓÛÒ Ò ¼ Ò Ò ½ Ò ¾ Ò ¿ ÑÒ ¿ ¾ ½ IÐ×ØÓ**/ Ò ÛÄÒ ØÖ ÄÒ ÀÈÌÊ º ÇÆÁÌÁÇÆÄË Æ ÊÍÊËÁÇÆ ÚÓ Ò ÛÄÒ ´µ ß ÓÙØ ÒÐ% & ÚÓ ØÖ ÄÒ ´µ ß Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% Ò ÛÄÒ ´µ% & ÚÓ ÒÄÒ × ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼µ ß ÓÙØ ÒÐ% ÒÄÒ × ´Ò¹½µ% & & ÓÙÒØÓÛÒ Ò Ò¹½ ½ · ´Ò¹½µ Ò ÖÙÖ× ÓÒ ÖÙÖ× Ú º' ÁÒ¬ÒØ Ö*ÙÖ×ÓÒ ÛØÓÙØ ÑÒ ÒÝ Ö ÙÖ×Ú Ð Ð× × × Ò¬Ò Ø Ö¹ ÙÖ× ÓÒ º) ËØ* 5 ÖÑ× (ÓÖ Ö*ÙÖ×Ú (ÙÒ*ØÓÒ× º½¼º ÄÇËËÊ Ò ¿ n: 3 n: n: n: 2 1 0 main countdown countdown countdown countdown ÑÒ ÓÙÒØÓÛÒ Ò ÓÙÒØÓÛÒ Ò ¼ ÓÙÒØÓÛÒ ÑÒ ÑÒ ÒÄÒ × Ò @ º½¼ ÐÓ××ÖÝ ÑÓ ÙÐÙ× ± ÓÒ Ø ÓÒÐ  Ò Ò Ò×Ø Ò ÖÙÖ× ÓÒ Ò¬Ò Ø ÖÙÖ× ÓÒ ÀÈÌÊ º ÇÆÁÌÁÇÆÄË Æ ÊÍÊËÁÇÆ ÔØÖ ÖÙØ ÙÐ ÙÒØÓÒ× º½ ÊØÙÖÒ Ú ÐÙ× ÓÙ.Ð ÜÔ ´½º¼µ% ÓÙ.Ð Ø ÖÙ× ¶ ×Ò ´ÒÐ µ% Ú Ó ÒÄÒ × ´¿µ% ÓÙÒØÓÛÒ ´Ò¹½µ% ÖÙ ØÙÐ Ö ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ö ´ÓÙ.Ð ÖÙ×µ ß ÓÙ.Ð Ô Ó× ´¹½º¼µ% ÓÙ.Ð Ö Ô ¶ ÖÙ× ¶ ÖÙ×% Ö ØÙÖÒ Ö % & ÚÓ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË Ö ØÙÖÒ ÓÙ.Ð Ö ´ÓÙ.Ð ÖÙ×µ ß Ö ØÙÖÒ Ó×´¹½º¼µ ¶ ÖÙ× ¶ ÖÙ×% & ØÑÔ ÓÖÖÝ Ö Ö ØÙÖÒ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ö ØÙÖÒ ÓÙ.Ð .×ÓÐÙØ ÎÐÙ ´ÓÙ.Рܵ ß * ´Ü ¼µ ß Ö ØÙÖÒ ¹Ü% & Ð× ß Ö ØÙÖÒ Ü% & & Ö ØÙÖÒ Ö ØÙÖÒ Ó ÚÖÝ Ô Ó××Ð Ô Ø ÓÙ.Ð .×ÓÐÙØ ÎÐÙ ´ÓÙ.Рܵ ß * ´Ü ¼µ ß Ö ØÙÖÒ ¹Ü% & Ð× * ´Ü ¼µ ß Ö ØÙÖÒ Ü% & »» ÏÊÇÆ-// & º¾º ÈÊ ÇÊÅ ÎÄÇÈÅÆÌ Ü Ü ¼ ÒÓØ .×ÓÐÙØ ÎÐÙ Ü .×ÓÐÙØ ÎÐÙ *.× ÓÙ.Ð º¾ ÈÖÓ ÖÑ Ú ÐÓÔÑÒ Ø ÒÖÑÒ ØÐ Ú ÐÓÔÑÒ Ø Ü ½ Ý ½ Ü ¾ Ý ¾ ×ØÒ Ô Ü ¾   Ü ½ ¾ Ý ¾   Ý ½ ¾ ×ØÒ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ×ØÒ ´ÓÙ.Рܽ¸ ÓÙ.Рݽ¸ ÓÙ.Рܾ¸ ÓÙ.Рݾµ ß Ö ØÙÖÒ ¼º¼% & Ö ØÙÖÒ ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË ÑÒ ÓÙ.Ð ×Ø ×ØÒ ´½º¼¸ ¾º¼¸ @º¼¸ º¼µ% ÓÙØ ×Ø ÒÐ% Ü ¾   Ü ½ Ý ¾   Ý ½ Ü Ý ÓÙ.Ð ×ØÒ ´ÓÙ.Рܽ¸ ÓÙ.Рݽ¸ ÓÙ.Рܾ¸ ÓÙ.Рݾµ ß ÓÙ.Ð Ü Ü¾ ¹ ܽ% ÓÙ.Ð Ý Ý¾ ¹ ݽ% ÓÙØ !Ü × ! Ü ÒÐ% ÓÙØ !Ý × ! Ý ÒÐ% Ö ØÙÖÒ ¼º¼% & ׫ÓÐ Ò Ü Ý ÔÓÛ ÓÙ.Ð ×ØÒ ´ÓÙ.Рܽ¸ ÓÙ.Рݽ¸ ÓÙ.Рܾ¸ ÓÙ.Рݾµ ß ÓÙ.Ð Ü Ü¾ ¹ ܽ% ÓÙ.Ð Ý Ý¾ ¹ ݽ% ÓÙ.Ð ×ÕÙÖ ܶÜ · ݶÝ% ÓÙØ !×ÕÙÖ × ! ×ÕÙÖ % Ö ØÙÖÒ ¼º¼% & ×ÕÖØ º¿º ÇÅÈÇËÁÌÁÇÆ ÓÙ.Ð ×ØÒ ´ÓÙ.Рܽ¸ ÓÙ.Рݽ¸ ÓÙ.Рܾ¸ ÓÙ.Рݾµ ß ÓÙ.Ð Ü Ü¾ ¹ ܽ% ÓÙ.Ð Ý Ý¾ ¹ ݽ% ÓÙ.Ð ×ÕÙÖ ܶÜ · ݶÝ% ÓÙ.Ð Ö ×ÙÐØ ×ÕÖØ ´×ÕÙÖ µ% Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% & ÑÒ ¯ ¯ ¯ Æ º¿ ,ÓÑÔ Ó×ØÓÒ Ü Ý ÜÔ ÝÔ ×ØÒ ÓÙ.Ð ÖÙ× ×ØÒ ´Ü¸ ݸ ÜÔ¸ ÝÔµ% ÓÙ.Ð Ö ×ÙÐØ Ö ´ÖÙ×µ% Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% ÓÙ.Ð *Ö ´ÓÙ.Рܸ ÓÙ.Рݸ ÓÙ.Ð ÜÔ¸ ÓÙ.Ð ÝÔµ ß ÓÙ.Ð ÖÙ× ×ØÒ ´Ü¸ ݸ ÜÔ¸ ÝÔµ% ÓÙ.Ð Ö ×ÙÐØ Ö ´ÖÙ×µ% Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% & ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË *Ö ÖÙ× Ö ÓÙ.Ð *Ö ´ÓÙ.Рܸ ÓÙ.Рݸ ÓÙ.Ð ÜÔ¸ ÓÙ.Ð ÝÔµ ß Ö ØÙÖÒ Ö ´×ØÒ ´Ü¸ ݸ ÜÔ¸ ÝÔµµ% & º ÇÚ ÖÐÓÒ *Ö Ö Ö *Ö *Ö Ö Ó Ú Ö¹ ÐÓ Ò × ÐÓÒ ×  ÚÖ×ÓÒ Ø× «Ö ÒØ Ô Ö ÑØÖ× *Ö ÓÙ.Ð Ö ´ÓÙ.Рܸ ÓÙ.Рݸ ÓÙ.Ð ÜÔ¸ ÓÙ.Ð ÝÔµ ß Ö ØÙÖÒ Ö ´×ØÒ ´Ü¸ ݸ ÜÔ¸ ÝÔµµ% & Ö ÓÙ.Ð Ü Ö ´¿º¼µ% Ö ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Ü Ö ´½º¼¸ ¾º¼¸ @º¼¸ º¼µ% Ö Ñ ×ÙÖ ØØ Ø Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ÖÑ Ý ÓÙ Ö ÐÓ Ó Ò Ø × Ø Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ÖÑ ØØ × ÖÙÒÒ Ò ( ºº ÇÇÄÆ Î ÄÍË º 6Ó ÓÐÒ Ú ÐÙ× Ó ÓÐÒ ØÖÙ *Ð× * ÛÐ * ´Ü 2µ ß »» Ó ×ÓÑ ØÒ & ØÖÙ *Ð× ÛÐ ´ØÖÙ µ ß »» ÐÓÓÔ *ÓÖ Ú Ö & Ö ØÙÖÒ .Ö K º 6Ó ÓÐÒ Ú ÖÐ× ÓÓÐ .ÓÓÐ *Ö % *Ö ØÖÙ % .ÓÓÐ Ø ×ØÊ ×ÙÐØ *Ð× % .ÓÓÐ ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË .ÓÓÐ Ú Ò=Ð ´Ò±¾ ¼µ% »» ØÖÙ * Ò × Ú Ò .ÓÓÐ ÔÓ×ØÚ =Ð ´Ü ¼µ% »» ØÖÙ * Ü × ÔÓ×ØÚ * ´ Ú Ò=е ß ÓÙØ !Ò Û× Ú Ò Û Ò Á K Ø! ÒÐ% & ­ º& ÄÓ *Ð ÓÔ ÖØÓÖ× ÐÓ Ð ÓÔ ÖØÓÖ× ²² MM / Ü ¼ ²² Ü ½¼ Ü Ú Ò=Ð MM Ò±¿ ¼ ØÖ Ú Ò=Ð / Ú Ò=Ð Ú Ò=Ð * ´Ü ¼µ ß * ´Ü ½¼µ ß ÓÙØ !Ü × ÔÓ×ØÚ ×ÒÐ غ! ÒÐ% & & º' 6Ó ÓÐ (ÙÒ*ØÓÒ× .ÓÓÐ .ÓÓÐ ×ËÒÐ NØ ´ÒØ Üµ ß * ´Ü ¼ ²² Ü ½¼µ ß Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % & Ð× ß Ö ØÙÖÒ *Ð× % & & º"º ÊÌÍÊÆÁÆ Ê ÇÅ ÅBÁÆ ×ËÒÐ NØ .ÓÓÐ .ÓÓÐ Ü ¼ ²² Ü ½¼ .ÓÓÐ * .ÓÓÐ ×ËÒÐ NØ ´ÒØ Üµ ß Ö ØÙÖÒ ´Ü ¼ ²² Ü ½¼µ% & ÑÒ ÓÙØ ×ËÒÐ NØ ´¾µ ÒÐ% .ÓÓÐ .=Ð /×ËÒÐ NØ ´½0µ% ØÖÙ .ÓÓÐ ØÖÙ *Ð× ½ ¼ ½ ØÖÙ .=Ð ÒÓØ .ÓÓÐ * ´×ËÒÐ NØ ´Üµµ ß ÓÙØ !Ü × ÐØØÐ ! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !Ü × .! ÒÐ% & º) ÊØÙÖÒÒ (ÖÓÑ Ñ Ò ÑÒ ÚÓ ÒØ ÑÒ ´µ ß Ö ØÙÖÒ ¼% & ÑÒ ½ ÓÓÐÐÔ ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË ÑÒ ÑÒ ÑÒ º½¼ ÅÓÖ Ö*ÙÖ×ÓÒ ÓÑÔÐØ Ö ÙÓÙ× ØÓÖ Ð Ò Ò ¡ Ò   / Ò Ò Ò   º½¼º ÅÇÊ ÊÍÊËÁÇÆ ÒØ *ØÓÖÐ ´ÒØ Òµ ß & ÒØ *ØÓÖÐ ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼µ ß Ö ØÙÖÒ ½% & & Ò   Ò ÒØ *ØÓÖÐ ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼µ ß Ö ØÙÖÒ ½% & Ð× ß ÒØ Ö ÙÖ× *ØÓÖÐ ´Ò¹½µ% ÒØ Ö ×ÙÐØ Ò ¶ Ö ÙÖ× % Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% & & ÒÄÒ × *ØÓÖÐ Ò   Ò   Ò   × Ò Ò ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË Ò ÑÒ *ØÓÖÐ ´¿µ 3 n: n: n: 2 1 01 2 1 6 result:recurse:n: recurse: recurse: result: result:1 12 26 1 main factorial factorial factorial factorial *ØÓÖÐ Ö ÙÖ× Ö ×ÙÐØ Ò ¼ º½½ ÄÔ Ó( (Ø ××ÙÑ Ó× ÜÔ ×ËÒÐ NØ ××ÙÑ Ò   Ò Ò º½¾º ÇÆ ÅÇÊ #ÅÈÄ º½¾ ÇÒ ÑÓÖ ÜÑÔÐ ÒØ *ØÓÖÐ ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼µ ß Ö ØÙÖÒ ½% & Ð× ß Ö ØÙÖÒ Ò ¶ *ØÓÖÐ ´Ò¹½µ% & & *ØÓÖÐ *.ÓÒ ÓÒ ÓÒ ÓÒ Ò ÓÒ Ò   ÓÒ Ò   ÒØ *.ÓÒ ´ÒØ Òµ ß * ´Ò ¼ MM Ò ½µ ß Ö ØÙÖÒ ½% & Ð× ß Ö ØÙÖÒ *.ÓÒ ´Ò¹½µ · *.ÓÒ ´Ò¹¾µ% & & Ò º½¿ ÐÓ××ÖÝ ÖØÙÖÒ Ø ÝÔ ÀÈÌÊ º Ê ÍÁÌÍÄ ÍÆÌÁÇÆË ÖØÙÖÒ Ú ÐÙ Ó Ö ØÙÖÒ ×«ÓÐ Ò Ú Ó Ó Ú ÖÐÓ Ò  Ó ÓÐÒ ØÖ Ù Ð× .ÓÓÐ ­ .ÓÓÐ ÓÑÔÖ ×ÓÒ ÓÔ ÖØÓÖ ÐÓ Ð ÓÔ ÖØÓÖ ÔØÖ ÁØÖ ØÓÒ º½ ÅÙÐØÔÐ ×× ÒÑÒ Ø ÒØ *Ö 2% ÓÙØ *Ö % *Ö 0% ÓÙØ *Ö % 20 *Ö Ñ ÙÐØ ÔÐ ×× ÒÑÒ Ø ÓÒØÒÖ fred 5 int fred = 5; fred = 7; fred 57 .  0% 0 % ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ   ÒØ 2% ÒØ . % »» Ò . Ö ÒÓÛ ÕÙÐ ¿% »» Ò . Ö ÒÓ ÐÓÒ Ö ÕÙÐ . ¹ Æ º¾ ÁØÖØÓÒ ÒÄÒ × ÓÙÒØÓÛÒ ØÖØ ÓÒ ÛÐ *ÓÖ º¿ Ì ÛÐ ×ØØÑÒ Ø ÛÐ ÓÙÒØÓÛÒ ÚÓ ÓÙÒØÓÛÒ ´ÒØ Òµ ß ÛÐ ´Ò ¼µ ß ÓÙØ Ò ÒÐ% Ò Ò¹½% & ÓÙØ !IÐ×ØÓ**/! ÒÐ% & ÛÐ Ò Ò Ò ÛÐ ØÖÙ *Ð× º¿º ÌÀ ÏÀÁÄD ËÌ ÌÅÆÌ ÛÐ ÐÓ ÓÔ ÓÝ Ò¬Ò Ø ÐÓ ÓÔ ÓÙÒØÓÛÒ Ò Ò ØÖØ ÓÒ ÚÓ × ÕÙ Ò ´ÒØ Òµ ß ÛÐ ´Ò / ½µ ß ÓÙØ Ò ÒÐ% * ´Ò±¾ ¼µ ß »» Ò × Ú Ò Ò Ò » ¾% & Ð× ß »» Ò × Ó Ò Ò¶¿ · ½% & & & Ò / ½ Ò Ò Ò Ò × ÕÙ Ò Ò Ò Ò Ò Ð Ð ÓÖ ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ º Ì Ð× ÓÙ.Ð Ü ½º¼% ÛÐ ´Ü ½¼º¼µ ß ÓÙØ Ü !Ø! ÐӴܵ !Ò!% Ü Ü · ½º¼% & Ø Ø Ò Ø ×ØÓÔ× ÒÐ ÒÐ Ò ½ ¼ ¾ ¼º4¿½@0 ¿ ½º¼4?½ @ ½º¿?¾4 2 ½º¼4@@ ½º04½0 0 ½º4@24½ ? ¾º¼04@@ ºº Ì ÄË 4 ¾º½40¾¾ ÐÓ ¾ Ü ÐÓ Ü ÐÓ ÓÙØ Ü !Ø! ÐӴܵ » ÐÓ´¾º¼µ ÒÐ% ½ ¼ ¾ ½ ¿ ½º2?@4 @ ¾ 2 ¾º¿¾½4¿ ¾º2?@4 0 ¾º?¼0¿2 ? ¿ 4 ¿º½44¿ ÓÙ.Ð Ü ½º¼% ÛÐ ´Ü ½¼¼º¼µ ß ÓÙØ Ü !Ø! ÐӴܵ » ÐÓ´¾º¼µ ÒÐ% Ü Ü ¶ ¾º¼% & Ü Ü ÓÑØÖ ½ ¼ ¾ ½ @ ¾ ? ¿ ½ @ ¿¾ 2 @ ½ ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ º ÌÛ Ó¹ÑÒ×ÓÒÐ ØÐ× ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÓÙØ ¾¶ ! !%  · ½% & ÓÙØ ÒÐ% ÐÓ ÓÔ Ú Ö Ð  ¾¶ ÒÐ ¾ @ ? ½¼ ½¾ ÒÔ×ÙÐØ ÒÖÐ Þ º 8Ò*Ô×ÙÐØÓÒ Ò ÒÖÐÞØÓÒ ÔÖÒØÈÖØÝ ×ËÒÐ NØ Ò ÚÓ ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´ÒØ Òµ ß ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÓÙØ Ò¶ ! !%  · ½% & ÓÙØ ÒÐ% & º º ÍÆÌÁÇÆË Ò ¿ 4 ½¾ ½2 ½? @ ? ½¾ ½ ¾¼ ¾@ ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´µ%  · ½% & ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ½ ¾ ¿ @ 2 ¾ @ ? ½¼ ½¾ ¿ 4 ½¾ ½2 ½? @ ? ½¾ ½ ¾¼ ¾@ 2 ½¼ ½2 ¾¼ ¾2 ¿¼ ½¾ ½? ¾@ ¿¼ ¿ º& ÙÒ*ØÓÒ× ¯ ¯ ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ ¯ ¯ º' ÅÓÖ Ò*Ô×ÙÐØÓÒ ÚÓ ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ´µ ß ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´µ%  · ½% & & ÑÒ º) ÄÓ *Ð Ú ÖÐ× ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ÒÓØ Ø ×Ñ ÚÖÐ º½¼º ÅÇÊ ÆÊÄÁ$ ÌÁÇÆ n: i: 1 i:13 main printMultTable printMultiples Ò ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ Ò O K º½¼ ÅÓÖ ÒÖÐÞØÓÒ ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ÚÓ ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ´ÒØ µ ß ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´µ%  · ½% & & ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ½ ¾ ¿ @ 2 ¾ @ ? ½¼ ½¾ ¿ 4 ½¾ ½2 ½? @ ? ½¾ ½ ¾¼ ¾@ 2 ½¼ ½2 ¾¼ ¾2 ¿¼ ½¾ ½? ¾@ ¿¼ ¿ 0 ½@ ¾½ ¾? ¿2 @¾ ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ ÚÓ ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´ÒØ Ò¸ ÒØ µ ß ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÓÙØ Ò¶ ! !%  · ½% & ÓÙØ ÒÐ% & ÚÓ ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ´ÒØ µ ß ÒØ ½% ÛÐ ´ µ ß ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´¸ µ%  · ½% & & ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ½ ¾ ¿ @ 2 0 ¾ @ ? ½¼ ½¾ ½@ ¿ 4 ½¾ ½2 ½? ¾½ @ ? ½¾ ½ ¾¼ ¾@ ¾? 2 ½¼ ½2 ¾¼ ¾2 ¿¼ ¿2 ½¾ ½? ¾@ ¿¼ ¿ @¾ 0 ½@ ¾½ ¾? ¿2 @¾ @4  ÔÖÒØÅÙÐØÌ.Ð ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´¸ µ% ÔÖÒØÅÙÐØÔÐ × ´¸ µ% º½½º ÄÇËËÊ ½ ¾ @ ¿ 4 @ ? ½¾ ½ 2 ½¼ ½2 ¾¼ ¾2 ½¾ ½? ¾@ ¿¼ ¿ 0 ½@ ¾½ ¾? ¿2 @¾ @4 º½½ ÐÓ××ÖÝ ÐÓ ÓÔ Ò¬Ò Ø ÐÓ ÓÔ Ó Ý ØÖØ ÓÒ Ø Ø ÒÔ×ÙÐØ ÐÓ Ð Ú Ö Ð ÒÖÐ Þ Ú ÐÓÔÑÒ ØÔÐÒ ÀÈÌÊ º ÁÌÊ ÌÁÇÆ ÔØÖ ËØÖÒ× Ò ØÒ× &º½ ,ÓÒ ØÒÖ× (ÓÖ ×ØÖÒ × .ÓÓÐ Ö ÒØ ÓÙ.Ð Ô×ØÖÒ ½ Ô×ØÖÒ ½ Ð×× Ô×ØÖ Ò Ô×ØÖ Ò ÀÈÌÊ º ËÌÊÁÆË Æ ÌÀÁÆË &º¾ Ô×ØÖÒ Ú ÖÐ× Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ *Ö×Ø% *Ö×Ø !À ÐÐÓ¸ !% Ô×ØÖÒ × ÓÒ !ÛÓÖк!% Ô×ØÖÒ !À ÐÐÓº! !À ÐÐÓ¸ ! !ÛÓÖк! Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ ÓÙØ *Ö×Ø × ÓÒ ÒÐ% Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒºÔÔ &º¿ 8ÜØÖ*ØÒ * Ö*ØÖ× (ÖÓÑ ×ØÖÒ P Q Ô×ØÖÒ *ÖÙØ !.ÒÒ!% Ö Ð ØØ Ö *ÖÙØP½Q% ÓÙØ Ð ØØ Ö ÒÐ% *ÖÙØP½Q *ÖÙØ Ö Ð ØØ Ö Ð ØØ Ö  !.ÒÒ! !.ÒÒ! . Ò Ö Ð ØØ Ö *ÖÙØP¼Q% ºº ÄÆÌÀ &º ÄÒ Ø Ð ÒØ ÒØ Ð ÒØ% Ð ÒØ *ÖÙغРÒØ´µ% Ò Ú Ó Ò *ÖÙØ *ÖÙØ Ð ÒØ Ð ÒØ ´µ ÒØ Ð ÒØ *ÖÙغРÒØ´µ% Ö Ð×Ø *ÖÙØPÐ ÒØQ% »» ÏÊÇÆ-// !.ÒÒ! Ð ÒØ ÒØ Ð ÒØ *ÖÙغРÒØ´µ% Ö Ð×Ø *ÖÙØPÐ Òع½Q% &º Ì Ö Ú Ö×Ð ØÖ Ú Ö×Ð ÛÐ ÒØ Ò Ü ¼% ÛÐ ´Ò Ü *ÖÙغРÒØ´µµ ß Ö Ð ØØ Ö *ÖÙØPÒ ÜQ% ÓÙØ Ð ØØ Ö ÒÐ% Ò Ü Ò Ü · ½% & Ò Ü *ÖÙغРÒØ´µ Ò Ü ÀÈÌÊ º ËÌÊÁÆË Æ ÌÀÁÆË *ÖÙغРÒØ´µ¹½ Ò Ü ÒÜ Ô×ØÖÒ &º ! ÖÙÒ¹ØÑ ÖÖÓÖ PQ Ð Òع½ Ò Ü ÓÙØ Ó* ÖÒ ¸ ×ØÖÒ .ÒÒ &º& Ì Ò (ÙÒ*ØÓÒ Ô×ØÖÒ *Ò PQ *Ò Ô×ØÖÒ *ÖÙØ !.ÒÒ!% ÒØ Ò Ü *ÖÙغ*Ò´³³µ% ³³ *Ò ¬Ö×Ø *Ò *Ò Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ *ÖÙØ !.ÒÒ!% ÒØ Ò Ü *ÖÙغ*Ò´!ÒÒ!µ % ºº ÇÍÊ Ç ÏÆ ÎÊËÁÇÆ Ç =ÁÆN *Ò &º' ÇÙÖ Ó ÛÒ Ú Ö×ÓÒ Ó( Ò Ô×ØÖÒ *Ò ÒØ *Ò ´Ô×ØÖÒ ׸ Ö ¸ ÒØ µ ß ÛÐ ´׺РÒØ´µµ ß * ´×PQ µ Ö ØÙÖÒ %  · ½% & Ö ØÙÖÒ ¹½% & Ô×ØÖÒ *Ò Ô×ØÖÒ &º) ÄÓ ÓÔÒ Ò *ÓÙÒ ØÒ ³³ Ô×ØÖÒ *ÖÙØ !.ÒÒ!% ÒØ Ð ÒØ *ÖÙغРÒØ´µ% ÒØ ÓÙÒØ ¼% ÒØ Ò Ü ¼% ÛÐ ´Ò Ü Ð Òص ß * ´*ÖÙØPÒ ÜQ ³³µ ß ÓÙÒØ ÓÙÒØ · ½% & Ò Ü Ò Ü · ½% & ÓÙØ ÓÙÒØ ÒÐ% ÓÙÒ ØÖ ÓÙÒØ ³³ ÀÈÌÊ º ËÌÊÁÆË Æ ÌÀÁÆË ÒÖÑÒ Ø ÖÑÒ Ø ÜÖÑÒ Ø ÓÙÒØ ÓÙÒØÄ ØØ Ö× *Ò &º½¼ ÁÒ*ÖÑÒ Ø Ò *ÖÑÒ Ø ÓÔ ÖØÓÖ× ·· ÒØ Ö ÓÙ.Ð ¹¹ Ô×ØÖÒ ×ÓÙÐ .ÓÓÐ ÓÙØ ·· ÒÐ% ÒØ Ò Ü ¼% ÛÐ ´Ò Ü Ð Òص ß * ´*ÖÙØPÒ ÜQ ³³µ ß ÓÙÒØ··% & Ò Ü··% & Ò Ü Ò Ü··% »» ÏÊÇÆ-// Ò Ü Æ Ò Ü Ò Ü ·½% Ò Ü··% º½½º ËÌÊÁÆ ÇÆ ÌÆ ÌÁÇÆ &º½½ ËØÖÒ *ÓÒ*ØÒØÓÒ · ÓÒ¹ ØÒØ ÓÒ Ô×ØÖÒ *ÖÙØ !.ÒÒ!% Ô×ØÖÒ .K -ÓÓ ! ÒÙØ .Ö !% Ô×ØÖÒ ×× ÖØ *ÖÙØ · .K -ÓÓ% ÓÙØ  ×× ÖØ ÒÐ% .ÒÒ ÒÙØ .Ö · Ô×ØÖÒ ×× ÖØ !.ÒÒ! · ! ÒÙØ .Ö !% Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ Å ÏÝ ÓÖ #ÙÐÒ × Ô×ØÖÒ ×Ù**Ü !K!% Ö Ð ØØ Ö ³Â³% ÛÐ ´Ð ØØ Ö ³É³µ ß ÓÙØ Ð ØØ Ö · ×Ù**Ü ÒÐ% Ð ØØ Ö··% & ÂK ÃK ÄK ÅK ÆK ÇK ÈK ÉK ÀÈÌÊ º ËÌÊÁÆË Æ ÌÀÁÆË Ô×ØÖÒ Ð ØØ Ö · !K! &º½¾ Ô×ØÖÒ × Ö Ñ ÙØÐ Ô×ØÖÒ PQ Ô×ØÖÒ Ö ØÒ !À ÐÐÓ¸ ÛÓÖÐ/!% Ö ØÒP¼Q ³Â³% ÓÙØ Ö ØÒ ÒÐ%  ÐÐÓ¸ ÛÓÖÐ/ &º½¿ Ô×ØÖÒ × Ö *ÓÑÔÖÐ ÒØ ÓÙ.Ð Ô×ØÖÒ× * ´ÛÓÖ !.ÒÒ!µ ß ÓÙØ !U ׸ Û Ú ÒÓ .ÒÒ×/! ÒÐ% & * ´ÛÓÖ !.ÒÒ!µ ß ÓÙØ !UÓÙÖ ÛÓÖ¸ ! ÛÓÖ !¸ ÓÑ × . *ÓÖ .ÒÒº! ÒÐ% & Ð× * ´ÛÓÖ !.ÒÒ!µ ß ÓÙØ !UÓÙÖ ÛÓÖ¸ ! ÛÓÖ !¸ ÓÑ × *Ø Ö .ÒÒº! ÒÐ% & Ð× ß ÓÙØ !U ׸ Û Ú ÒÓ .ÒÒ×/! ÒÐ% & Ô×ØÖÒ UÓÙÖ ÛÓÖ¸ V .Ö¸ ÓÑ × . *ÓÖ .ÒÒº Æ º½º ÀÊ ÌÊ ÄËËÁÁ ÌÁÇÆ &º½ ,Ö*ØÖ *Ð×׬*ØÓÒ ØÝÔ º Ö Ð ØØ Ö ³³% * ´×ÐÔ´Ð ØØ Öµ µ ß ÓÙØ !Ì ÖØ Ö ! Ð ØØ Ö ! × Ð ØØ Öº! ÒÐ% & ×ÐÔ .ÓÓÐ *Ð× ØÖÙ ×Ø ××Ô ×ÙÔÔ Ö ×ÐÓÛ Ö ØÓÙÔÔ Ö ØÓÐÓÛ Ö Ö Ð ØØ Ö ³³% Ð ØØ Ö ØÓÙÔÔ Ö ´Ð ØØ Öµ% ÓÙØ Ð ØØ Ö ÒÐ% B Ô×ØÖÒÌÓÍÔÔ Ö Ô×ØÖÒÌÓÄÓÛ Ö Ô×ØÖÒ ÚÓ &º½ ÇØÖ Ô×ØÖÒ (ÙÒ*ØÓÒ× Ô×ØÖÒ ×ØÖ ×Ù.×ØÖ  ÀÈÌÊ º ËÌÊÁÆË Æ ÌÀÁÆË &º½ ÐÓ××ÖÝ Ó Ø ÓÙØ Ô×ØÖÒ ÒÜ ØÖ Ú Ö× ÓÙÒ ØÖ ÒÖÑÒ Ø ·· ÖÑÒ Ø ¹¹ ÓÒØÒØ ÔØÖ ËØÖÙØÙÖ× 'º½ ,ÓÑÔ ÓÙÒ Ú ÐÙ× Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ ÓÑÔ ÓÙÒ ×ØÖÙØÙÖ× Ð××× 'º¾ ÈÓÒØ Ó :*Ø× Ü Ý Ü Ý ÓÙ.Ð ×ØÖÙØ ×ØÖÙØ ÈÓÒØ ß ÓÙ.Рܸ Ý% &% ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË ×ØÖÙØ ÒÐÙ Ü Ý Ò×ØÒ Ú Ö Ð× ÈÓÒØ .ÐÒK% .ÐÒKºÜ ¿º¼% .ÐÒKºÝ @º¼% .ÐÒK ÈÓÒØ *ÖÙغРÒØ´µ 3x: y: 4 blank .ÐÒK 'º¿ !**××Ò Ò×ØÒ* Ú ÖÐ× ÒØ Ü .ÐÒKºÜ% .ÐÒKºÜ .ÐÒK Ü Ü Ü Ü Û ºº ÇÈÊ ÌÁÇÆË ÇÆ ËÌÊ ÍÌÍÊË ÓÙØ .ÐÒKºÜ !¸ ! .ÐÒKºÝ ÒÐ% ÓÙ.Ð ×ØÒ .ÐÒKºÜ ¶ .ÐÒKºÜ · .ÐÒKºÝ ¶ .ÐÒKºÝ% ¿¸ @ 'º ÇÔ ÖØÓÒ× ÓÒ ×ØÖÙ*ØÙÖ× · ± Ó × ÈÓÒØ .ÐÒK ß ¿º¼¸ @º¼ &% Ü Ý ÈÓÒØ .ÐÒK% .ÐÒK ß ¿º¼¸ @º¼ &% »» ÏÊÇÆ- // ÈÓÒØ Ô½ ß ¿º¼¸ @º¼ &% ÈÓÒØ Ô¾ Ô½% ÓÙØ Ô¾ºÜ !¸ ! Ô¾ºÝ ÒÐ% ¿¸ @ 'º ËØÖÙ*ØÙÖ× × ÔÖÑØÖ× ÚÓ ÔÖÒØÈÓÒØ ´ÈÓÒØ Ôµ ß ÓÙØ !´! & !¸ ! ÔºÝ !µ! ÒÐ% & ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË ÔÖÒØÈÓÒØ ÔÖÒØÈÓÒØ ´.ÐÒKµ ´¿¸ @µ ×ØÒ ÈÓÒØ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ×ØÒ ´ÈÓÒØ Ô½¸ ÈÓÒØ Ô¾µ ß ÓÙ.Ð Ü Ô¾ºÜ ¹ Ô½ºÜ% ÓÙ.Ð Ý Ô¾ºÝ ¹ Ô½ºÝ% Ö ØÙÖÒ ×ÕÖØ ´ܶÜ · ݶݵ% & 'º ,ÐÐ Ý Ú ÐÙ ÔÖÒØÈÓÒØ 3x: y: 4 blank main p x: y: 3 4 printPoint ÔÖÒØÈÓÒØ Ô .ÐÒK ÔÖÒØÈÓÒØ º º ÄÄ ÊÊÆ 'º& ,ÐÐ Ý Ö(ÖÒ* Ö *Ð Ø ÚÓ Ö *Ð Ø ´ÈÓÒØ Ôµ »» ÏÊÇÆ- // ß ÓÙ.Ð Ø ÑÔ ÔºÜ% ÔºÜ ÔºÝ% ÔºÝ Ø ÑÔ% & Ö *Ð Ø ² ÚÓ Ö *Ð Ø ´ÈÓÒز Ôµ ß ÓÙ.Ð Ø ÑÔ ÔºÜ% ÔºÜ ÔºÝ% ÔºÝ Ø ÑÔ% & ÔÖÒØÈÓÒØ ´.ÐÒKµ% Ö *Ð Ø ´.ÐÒKµ% ÔÖÒØÈÓÒØ ´.ÐÒKµ% ´¿¸ @µ ´@¸ ¿µ ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË main p x: y: 4 blank reflect 3 34 Ô .ÐÒK Ö *Ð Ø Ô .ÐÒK 'º' Ê*ØÒ Ð× ÈÓÒØ ×ØÖÙØ Ê ØÒÐ ß ÈÓÒØ ÓÖÒ Ö% ÓÙ.Ð Ûظ Ø% &% ºº ÊÌ ÆÄË Ê ØÒÐ ÈÓÒØ ÈÓÒØ ÓÖÒ Ö ß ¼º¼¸ ¼º¼ &% Ê ØÒÐ .ÓÜ ß ÓÖÒ Ö¸ ½¼¼º¼¸ ¾¼¼º¼ &% Ê ØÒÐ x: y: 0 0 100 200 corner: box width: height: ÛØ Ø .ÓܺÛØ · 2¼º¼% ÓÙØ .Óܺ Ø ÒÐ% ÓÖÒ Ö ÈÓÒØ Ø ÑÔ .ÓܺÓÖÒ Ö% ÓÙ.Ð Ü Ø ÑÔºÜ% ÓÙ.Ð Ü .ÓܺÓÖÒ ÖºÜ% Ü ÓÖÒ Ö .ÓÜ Ü ÈÓÒØ Ê ØÒÐ Ê ØÒÐ .ÓÜ ß ß ¼º¼¸ ¼º¼ &¸ ½¼¼º¼¸ ¾¼¼º¼ &% Ê ØÒÐ Ò×Ø ×ØÖÙØÙÖ ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË 'º) ËØÖÙ*ØÙÖ× × ÖØÙÖÒ Ø ÝÔ × *ÒX ÒØ Ö Ê ØÒÐ ÈÓÒØ Ê ØÒÐ ÈÓÒØ *ÒX ÒØ Ö ´Ê ØÒÐ ² .Óܵ ß ÓÙ.Ð Ü .ÓܺÓÖÒ ÖºÜ · .ÓܺÛØ»¾% ÓÙ.Ð Ý .ÓܺÓÖÒ ÖºÝ · .Óܺ Ø»¾% ÈÓÒØ Ö ×ÙÐØ ßܸ Ý&% Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% & ÈÓÒØ Ê ØÒÐ .ÓÜ ß ß¼º¼¸ ¼º¼&¸ ½¼¼¸ ¾¼¼ &% ÈÓÒØ ÒØ Ö *ÒX ÒØ Ö ´.Óܵ% ÔÖÒØÈÓÒØ ´ ÒØ Öµ% ´2¼¸ ½¼¼µ 'º½¼ È ××Ò ÓØÖ Ø ÝÔ × Ý Ö(ÖÒ* ÚÓ ×ÛÔ ´Òز ܸ Òز ݵ ß ÒØ Ø ÑÔ Ü% Ü Ý% Ý Ø ÑÔ% & ÒØ 0% ÒØ O 4% ×ÛÔ ´¸ Oµ% ÓÙØ  O ÒÐ% 40 Ü Ý ² ×ÛÔ Ü Ý O º½½º ÌÌÁÆ ÍËÊ ÁÆÈÍÌ ÒØ 0% ÒØ O 4% ×ÛÔ ´¸ O·½µ% »» ÏÊÇÆ-// O·½ 'º½½ ØØÒ Ù×Ö ÒÔÙØ Ó×ØÖ Ѻ Ò ÓÙØ ÒØ Ü% Ò Ü% Ü Ü ÓÓ Ò ×ØÖÑ ×ØØ ÓÓ .ÓÓÐ ÒØ ÑÒ ´µ ß ÒØ Ü% »» ÔÖÓÑÔØ Ø Ù× Ö *ÓÖ ÒÔÙØ ÓÙØ !DÒØ Ö Ò ÒØ Ö !% »» Ø ÒÔÙØ Ò Ü% ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË »» K Ò × * Ø ÒÔÙØ ×ØØ Ñ ÒØ ×Ù  * ´ÒºÓÓ´µ *Ð× µ ß ÓÙØ !ÌØ Û× ÒÓØ Ò ÒØ Öº! ÒÐ% Ö ØÙÖÒ ¹½% & »» ÔÖÒØ Ø ÚÐÙ Û ÓØ *ÖÓÑ Ø Ù× Ö ÓÙØ Ü ÒÐ% Ö ØÙÖÒ ¼% & Ò Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ ÒÑ % ÓÙØ !ÏØ × ÝÓÙÖ ÒÑ , !% Ò ÒÑ % ÓÙØ ÒÑ ÒÐ% Ô×ØÖÒ ØÐÒ Ô×ØÖÒ ÒÑ % ÓÙØ !ÏØ × ÝÓÙÖ ÒÑ , !% ØÐÒ ´Ò¸ ÒÑ µ% ÓÙØ ÒÑ ÒÐ% ØÐÒ Ò Ô×ØÖÒ ØÐÒ ØÐÒ ØÓ ×ØÐ.º º½¾º ÄÇËËÊ 'º½¾ ÐÓ××ÖÝ ×ØÖÙØÙÖ Ò×ØÒ Ú Ö Ð ÖÖÒ Ô×× ÝÚ ÐÙ Ô×× Ý ÖÖÒ ÀÈÌÊ º ËÌÊ ÍÌÍÊË ÔØÖ ÅÓÖ ×ØÖÙØÙÖ× )º½ ÌÑ ÌÑ ÓÙÖ ÑÒÙØ × ÓÒ ÓÙ.Ð ×ØÖÙØ ÌÑ ß ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ% &% ÌÑ ÌÑ ØÑ ß ½½¸ 24¸ ¿º½@½24 &% hour: minute: second: 3.14159 time 59 11 ÀÈÌÊ "º ÅÇÊ ËÌÊ ÍÌÍÊË )º¾ ÔÖÒØÌÑ ÚÓ ÔÖÒØÌÑ ´ÌÑ ² ص ß ÓÙØ غÓÙÖ !! غÑÒÙØ !! Øº× ÓÒ ÒÐ% & ØÑ ½½24¿º½@½24 )º¿ ÙÒ*ØÓÒ× (ÓÖ Ó :*Ø× ÔÙÖ ÙÒØ ÓÒ ÑÓ ¬Ö ¬Ðй Ò ÙÒØ ÓÒ )º ÈÙÖ (ÙÒ*ØÓÒ× *Ø Ö ÌÑ .ÓÓÐ .ÓÓÐ *Ø Ö ´ÌÑ ² ØÑ ½¸ ÌÑ ² ØÑ ¾µ ß * ´ØÑ ½ºÓÙÖ ØÑ ¾ºÓÙÖµ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´ØÑ ½ºÓÙÖ ØÑ ¾ºÓÙÖµ Ö ØÙÖÒ *Ð× % "ºº ÈÍÊ ÍÆÌÁÇÆË * ´ØÑ ½ºÑÒÙØ ØÑ ¾ºÑÒÙØ µ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´ØÑ ½ºÑÒÙØ ØÑ ¾ºÑÒÙØ µ Ö ØÙÖÒ *Ð× % * ´ØÑ ½º× ÓÒ ØÑ ¾º× ÓÒµ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % Ö ØÙÖÒ *Ð× % & ÌÑ 4½@¿¼ ÌÑ ÌÑ ÌÑ ´ÌÑ ² ؽ¸ ÌÑ ² ؾµ ß ÌÑ ×ÙÑ% ×ÙѺÓÙÖ Ø½ºÓÙÖ · ؾºÓÙÖ% ×ÙѺÑÒÙØ Ø½ºÑÒÙØ · ؾºÑÒÙØ % ×ÙÑº× ÓÒ ؽº× ÓÒ · ؾº× ÓÒ% Ö ØÙÖÒ ×ÙÑ% & ÙÖÖ ÒØÌÑ .Ö ÌÑ ÌÑ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ß 4¸ ½@¸ ¿¼º¼ &% ÌÑ .Ö ÌÑ ß ¿¸ ¿2¸ ¼º¼ &% ÌÑ ÓÒ ÌÑ ÌÑ ´ÙÖÖ ÒØÌÑ ¸ .Ö ÌÑ µ% ÔÖÒØÌÑ ´ÓÒ ÌÑ µ% ½¾@4¿¼ ÌÑ ÌÑ ´ÌÑ ² ؽ¸ ÌÑ ² ؾµ ß ÌÑ ×ÙÑ% ×ÙѺÓÙÖ Ø½ºÓÙÖ · ؾºÓÙÖ% ×ÙѺÑÒÙØ Ø½ºÑÒÙØ · ؾºÑÒÙØ % ×ÙÑº× ÓÒ ؽº× ÓÒ · ؾº× ÓÒ% ÀÈÌÊ "º ÅÇÊ ËÌÊ ÍÌÍÊË * ´×ÙÑº× ÓÒ ¼º¼µ ß ×ÙÑº× ÓÒ ¹ ¼º¼% ×ÙѺÑÒÙØ · ½% & * ´×ÙѺÑÒÙØ ¼µ ß ×ÙѺÑÒÙØ ¹ ¼% ×ÙѺÓÙÖ · ½% & Ö ØÙÖÒ ×ÙÑ% & · ¹ ×ÙÑº× ÓÒ ¹ ¼º¼% ×ÙÑº× ÓÒ ×ÙÑº× ÓÒ ¹ ¼% )º ÓÒ×Ø ÔÖÑØÖ× *Ø Ö ÌÑ Æ ÓÒ×Ø ÓÒ×ØÒ Ø ÖÖÒ ÔÖÑØÖ ÚÓ ÔÖÒØÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ µ ººº ÌÑ ÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؽ¸ ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ººº )º ÅÓ ¬Ö× ÛÒØ "º º ÁÄĹÁÆ ÍÆÌÁÇÆË ÒÖ Ñ ÒØ ÌÑ ÚÓ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÌÑ ² ØÑ ¸ ÓÙ.Ð × ×µ ß ØÑ º× ÓÒ · × ×% * ´ØÑ º× ÓÒ ¼º¼µ ß ØÑ º× ÓÒ ¹ ¼º¼% ØÑ ºÑÒÙØ · ½% & * ´ØÑ ºÑÒÙØ ¼µ ß ØÑ ºÑÒÙØ ¹ ¼% ØÑ ºÓÙÖ · ½% & & × × × ÓÒ * ÛÐ ÚÓ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÌÑ ² ØÑ ¸ ÓÙ.Ð × ×µ ß ØÑ º× ÓÒ · × ×% ÛÐ ´ØÑ º× ÓÒ ¼º¼µ ß ØÑ º× ÓÒ ¹ ¼º¼% ØÑ ºÑÒÙØ · ½% & ÛÐ ´ØÑ ºÑÒÙØ ¼µ ß ØÑ ºÑÒÙØ ¹ ¼% ØÑ ºÓÙÖ · ½% & & Æ )º& ÐйÒ (ÙÒ*ØÓÒ× ÌÑ ÌÑ ÌÑ ÀÈÌÊ "º ÅÇÊ ËÌÊ ÍÌÍÊË ÚÓ ÌÑ =ÐÐ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؽ¸ ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾ¸ ÌÑ ² ×Ùѵ ß ×ÙѺÓÙÖ Ø½ºÓÙÖ · ؾºÓÙÖ% ×ÙѺÑÒÙØ Ø½ºÑÒÙØ · ؾºÑÒÙØ % ×ÙÑº× ÓÒ ؽº× ÓÒ · ؾº× ÓÒ% * ´×ÙÑº× ÓÒ ¼º¼µ ß ×ÙÑº× ÓÒ ¹ ¼º¼% ×ÙѺÑÒÙØ · ½% & * ´×ÙѺÑÒÙØ ¼µ ß ×ÙѺÑÒÙØ ¹ ¼% ×ÙѺÓÙÖ · ½% & & Æ ÓÒ×Ø )º' Ï* × ×Ø ÙÒ¹ Ø ÓÒÐ )º) ÁÒ*ÖÑÒ ØÐ Ú ÐÓÔÑÒ Ø Ú Ö×Ù× ÔÐÒÒÒ ÖÔ ÔÖÓØÓØ ÝÔ Ò Û Ø ØÖØ Ú ÑÔÖÓ Ú ÑÒ Ø "º½¼º ÆÊÄÁ$ ÌÁÇÆ ÌÑ × ÓÒ ÑÒÙØ ÓÙÖ ÌÑ ÒÖ Ñ ÒØ ÌÑ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÌÑ ÓÙ.Ð ÓÙ.Ð ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ص ß ÒØ ÑÒÙØ × ØºÓÙÖ ¶ ¼ · غÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÑÒÙØ × ¶ ¼ · Øº× ÓÒ% Ö ØÙÖÒ × ÓÒ×% & ÓÙ.Ð ÌÑ ÌÑ ÑK ÌÑ ´ÓÙ.Ð × ×µ ß ÌÑ ØÑ % ØÑ ºÓÙÖ ÒØ ´× × » ¿¼¼º¼µ% × × ¹ ØÑ ºÓÙÖ ¶ ¿¼¼º¼% ØÑ ºÑÒÙØ ÒØ ´× × » ¼º¼µ% × × ¹ ØÑ ºÑÒÙØ ¶ ¼% ØÑ º× ÓÒ × ×% Ö ØÙÖÒ ØÑ % & ÌÑ ÌÑ ÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؽ¸ ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ß ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´Ø½µ · ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´Ø¾µ% Ö ØÙÖÒ ÑK ÌÑ ´× ÓÒ×µ% & ÒÖ Ñ ÒØ )º½¼ ÒÖÐÞØÓÒ ÀÈÌÊ "º ÅÇÊ ËÌÊ ÍÌÍÊË ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ÑK ÌÑ ÌÑ )º½½ !Ð ÓÖØÑ× Ð ÓÖ ØÑ Ò Ò     Ò Æ Æ ÓÛ "º½¾º ÄÇËËÊ )º½¾ ÐÓ××ÖÝ Ò×ØÒ Ò×ØÒ Ú Ö Ð ÓÒ×ØÒ Ø ÖÖÒ ÔÖÑØÖ ÔÙÖ ÙÒØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒÐ ÔÖÓ ÖÑÑ Ò ×Ø ÝÐ ÑÓ ¬Ö ÚÓ ¬Ðй Ò ÙÒØ ÓÒ Ð ÓÖ ØÑ ÀÈÌÊ "º ÅÇÊ ËÌÊ ÍÌÍÊË ÔØÖ ½¼ Î ØÓÖ× Ú ØÓÖ Ô×ØÖÒ ÒØ ÓÙ.Ð ÈÓÒØ ÌÑ ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖº ÔÚ ØÓÖÒØ ÓÙÒØ% ÔÚ ØÓÖÓÙ.Ð ÓÙ.Ð Î ØÓÖ%  ÓÙÒØ ÓÙ.Ð ÔÚ ØÓÖÒØ ÓÙÒØ ´@µ% ÔÚ ØÓÖ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË 0000 0123 count ÐÑÒ Ø× ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖÒØ ÓÙÒØ ´@¸ ¼µ% ½¼º½ !**××Ò ÐÑÒ Ø× PQ Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ ÓÙÒØP¼Q ÓÙÒØP½Q PQ ÓÙÒØP¼Q 0% ÓÙÒØP½Q ÓÙÒØP¼Q ¶ ¾% ÓÙÒØP¾Q··% ÓÙÒØP¿Q ¹ ¼% 0123 7 1 -6014 count ½¼º¾º ÇÈÁÆ ÎÌÇÊË ÒØ ÒØ ¼% ÛÐ ´ @µ ß ÓÙØ ÓÙÒØPQ ÒÐ% ··% & ÛÐ   ½¼º¾ ,ÓÔ ÝÒ Ú *ØÓÖ× ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖÒØ ÓÔÝ ´ÓÙÒص% ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖÒØ ÓÔÝ ÓÙÒØ% ÔÚ ØÓÖ ½¼º¿ ÓÖ ÐÓ ÓÔ× *ÓÖ *ÓÖ ´ÁÆÁÌÁBÄÁVDÊ% XÇÆNÁÌÁÇÆ% ÁÆXÊDÅDÆÌÇʵ ß IÇNU & ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË ÁÆÁÌÁBÄÁVDÊ% ÛÐ ´XÇÆNÁÌÁÇƵ ß IÇNU ÁÆXÊDÅDÆÌÇÊ & *ÓÖ ´ÒØ ¼%  @% ··µ ß ÓÙØ ÓÙÒØPQ ÒÐ% & ÒØ ¼% ÛÐ ´ @µ ß ÓÙØ ÓÙÒØPQ ÒÐ% ··% & ½¼º Î *ØÓÖ ÐÒ Ø ÔÚ ØÓÖ Ð ÒØ *ÓÖ ´ÒØ ¼%  ÓÙÒغРÒØ´µ% ··µ ß ÓÙØ ÓÙÒØPQ ÒÐ% & ÓÙÒغРÒØ´µ ¹ ½ ÓÙÒغРÒØ´µ ½¼º ÊÒÓÑ Ò ÙÑ Ö× ØÖÑ Ò ×Ø ½¼ºº ÊÆÇÅ ÆÍÅÊË ÒÓÒØÖÑ Ò ×Ø ÖÒÓÑ ×ØÐ.º ÖÒÓÑ ÊBÆN ÅBY ÊBÆN ÅBY ÖÒÓÑ *ÓÖ ´ÒØ ¼%  @% ··µ ß ÒØ Ü ÖÒÓÑ ´µ% ÓÙØ Ü ÒÐ% & ½?¼@¾?4¿?¿ ?@4¿¼?? ½?½4¾000 ½0½@¿4½2 ÒØ Ü ÖÒÓÑ ´µ% ÒØ Ý Ü ± ÙÔÔ ÖIÓÙÒ% Ý Ü ÙÔÔ ÖIÓÙÒ Ý ÙÔÔ ÖIÓÙÒ ¹ ½ Ý ÙÔÔ ÖIÓÙÒ ÊBÆN ÅBY ÒØ Ü ÖÒÓÑ ´µ% ÓÙ.Ð Ý ÓÙ.Ð ´Üµ » ÊBÆNZÅBY% Ý ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË ½¼º ËØØ×Ø*× ÖÒÓÑ ½¼º& Î *ØÓÖ Ó( ÖÒÓÑ Ò ÙÑ Ö× ÒØ ÙÔÔ ÖIÓÙÒ¹½ ÔÚ ØÓÖÒØ ÖÒÓÑÎ ØÓÖ ´ÒØ Ò¸ ÒØ ÙÔÔ ÖIÓÙÒµ ß ÔÚ ØÓÖÒØ Ú ´Òµ% *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ú ºÐ ÒØ´µ% ··µ ß Ú PQ ÖÒÓÑ ´µ ± ÙÔÔ ÖIÓÙÒ% & Ö ØÙÖÒ Ú % & ÔÚ ØÓÖÒØ ÚÓ ÔÖÒØÎ ØÓÖ ´ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖÒز Ú µ ß *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ú ºÐ ÒØ´µ% ··µ ß ÓÙØ Ú PQ ! !% & & ÔÚ ØÓÖ ÔÖÒØÎ ØÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ ÒÙÑÎÐÙ × ¾¼% ÒØ ÙÔÔ ÖIÓÙÒ ½¼% ÔÚ ØÓÖÒØ Ú ØÓÖ ÖÒÓÑÎ ØÓÖ ´ÒÙÑÎÐ٠׸ ÙÔÔ ÖIÓÙÒµ% ÔÖÒØÎ ØÓÖ ´Ú ØÓÖµ% ½¼ºº ÇÍÆÌÁÆ ¿ 0 2 ¿ 2 ¾ 4 ½ ¾ 0 ¼ 4 ¿ ¼ ¾ ÒÙÑÎÐÙ × ½¼º' ,ÓÙÒ ØÒ ÓØØÓѹÙÔ × Ò ¯ ¯ ¯ ÓÛÅÒÝ ÒØ ÓÛÅÒÝ ´ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖÒز Ú ¸ ÒØ ÚÐÙ µ ß ÒØ ÓÙÒØ ¼% *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ú ºÐ ÒØ´µ% ··µ ß * ´Ú PQ ÚÐÙ µ ÓÙÒØ··% & Ö ØÙÖÒ ÓÙÒØ% & ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË ½¼º) ,* 5Ò Ø ÓØÖ Ú ÐÙ× ÓÛÅÒÝ ÒØ ÒÙÑÎÐÙ × ¾¼% ÒØ ÙÔÔ ÖIÓÙÒ ½¼% ÔÚ ØÓÖÒØ Ú ØÓÖ ÖÒÓÑÎ ØÓÖ ´ÒÙÑÎÐ٠׸ ÙÔÔ ÖIÓÙÒµ% ÓÙØ !ÚÐÙ ØÓÛÅÒÝ! % *ÓÖ ´ÒØ ¼% ÙÔÔ ÖIÓÙÒ% ··µ ß ÓÙØ  ³س ÓÛÅÒÝ ´Ú ØÓÖ¸ µ ÒÐ% & *ÓÖ ÓÛÅÒÝ ÚÐÙ ÓÛÅÒÝ ¼ ¾ ½ ½ ¾ ¿ ¿ ¿ @ ¼ 2 ¾ 2 0 ¾ ? ¼ 4 ¾ ÒÙÑÎÐÙ × ÚÐÙ ÓÛÅÒÝ ¼ ½¼½¿¼ ½ ½¼¼0¾ ¾ 444¼ ¿ 4?@¾ @ ½¼½0@ 2 44¿¼ ½¼¼24 0 442@ ½¼º½¼º ÀÁËÌÇÊÅ ? 4?4½ 4 442? ½¼º½¼ ! ×ØÓ ÖÑ ÓÛÅÒÝÇÒ × ÓÛÅÒÝÌÛÓ× ÒØ ÒÙÑÎÐÙ × ½¼¼¼¼¼% ÒØ ÙÔÔ ÖIÓÙÒ ½¼% ÔÚ ØÓÖÒØ Ú ØÓÖ ÖÒÓÑÎ ØÓÖ ´ÒÙÑÎÐ٠׸ ÙÔÔ ÖIÓÙÒµ% ÔÚ ØÓÖÒØ ×ØÓÖÑ ´ÙÔÔ ÖIÓÙÒµ% *ÓÖ ´ÒØ ¼% ÙÔÔ ÖIÓÙÒ% ··µ ß ÒØ ÓÙÒØ ÓÛÅÒÝ ´Ú ØÓÖ¸ µ% ×ØÓÖÑPQ ÓÙÒØ% & ×ØÓ ÖÑ ÓÛÅÒÝ ½¼º½½ ! ×Ò Ð¹Ô×× ×ÓÐÙØÓÒ Æ ÓÛÅÒÝ ÔÚ ØÓÖÒØ ×ØÓÖÑ ´ÙÔÔ ÖIÓÙÒ¸ ¼µ% ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË *ÓÖ ´ÒØ ¼% ÒÙÑÎÐÙ ×% ··µ ß ÒØ Ò Ü Ú ØÓÖPQ% ×ØÓÖÑPÒ ÜQ· ·% & ·· ×ØÓÖÑ ½¼º½¾ ÊÒÓÑ ×× × ×ÖÒ ÊBÆN ÅBY ØØÑ Ó*Ý ½¼º½¿ ÐÓ××ÖÝ Ú ØÓÖ ÐÑÒ Ø PQ ÒÜ ½¼º½¿º ÄÇËËÊ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ØÖÑ Ò ×Ø Ô×ÙÓÖÒÓÑ × ÓØØÓѹÙÔ × Ò ×ØÓ ÖÑ ÀÈÌÊ ½¼º ÎÌÇÊË ÔØÖ ½½ ÅÑ Ö ÙÒØÓÒ× ½½º½ Ç :*Ø× Ò (ÙÒ*ØÓÒ× ÌÑ ÈÓÒØ Ê ØÒÐ ÌÑ ÌÑ ÑÑ Ö ÙÒØ ÓÒ× ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË Ò Ú Ó  ÐÖ  ×ØÖÙØ Ö¹×ØÒ Ò ½½º¾ ÔÖÒØ ÌÑ ÔÖÒØÌÑ ×ØÖÙØ ÌÑ ß ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ% &% ÚÓ ÔÖÒØÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ µ ß ÓÙØ ØÑ ºÓÙÖ !! ØÑ ºÑÒÙØ !! ØÑ º× ÓÒ ÒÐ% & ÌÑ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ß 4¸ ½@¸ ¿¼º¼ &% ÔÖÒØÌÑ ´ÙÖÖ ÒØÌÑ µ% ÔÖÒØÌÑ ÔÖÒØÌÑ ÌÑ ÔÖÒØ ÔÖÒØ ÌÑ ØÑ ÙÖÖÒ ØÓØ Ø× Æ Ø× Ô Ó Ò ØÖ ½½º¿º ÁÅÈÄÁÁÌ Î ÊÁÄ ËË ¶ Ø× ØÑ ÚÓ ÌÑ ÔÖÒØ ´µ ß ÌÑ ØÑ ¶Ø×% ÓÙØ ØÑ ºÓÙÖ !! ØÑ ºÑÒÙØ !! ØÑ º× ÓÒ ÒÐ% & ÔÖÒØ ÌÑ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ß 4¸ ½@¸ ¿¼º¼ &% ÙÖÖ ÒØÌÑ ºÔÖÒØ ´µ% ×ØÖÙØ ÌÑ ß ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ% ÚÓ ÌÑ ÔÖÒØ ´µ% &% ÙÒØ ÓÒ ÐÖØ ÓÒ Ò ØÖ¹ ÑÔÐÑÒ ØØ ÓÒ ½½º¿ ÁÑÔÐ*Ø Ú ÖÐ **×× ÌÑ ÔÖÒØ ÓÙÖ ÑÒÙØ × ÓÒ ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË ÚÓ ÌÑ ÔÖÒØ ´µ ß ÓÙØ ÓÙÖ !! ÑÒÙØ !! × ÓÒ ÒÐ% & ½½º !ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÒÖ Ñ ÒØ Ø× ÚÓ ÌÑ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÓÙ.Ð × ×µ ß × ÓÒ · × ×% ÛÐ ´× ÓÒ ¼º¼µ ß × ÓÒ ¹ ¼º¼% ÑÒÙØ · ½% & ÛÐ ´ÑÒÙØ ¼µ ß ÑÒÙØ ¹ ¼º¼% ÓÙÖ · ½% & & Æ Æ ×ØÖÙØ ÌÑ ß ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ% ÚÓ ÌÑ ÔÖÒØ ´µ% ÚÓ ÌÑ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÓÙ.Ð × ×µ% &% ÌÑ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ß 4¸ ½@¸ ¿¼º¼ &% ÙÖÖ ÒØÌÑ ºÒÖ Ñ ÒØ ´2¼¼º¼µ% ÙÖÖ ÒØÌÑ ºÔÖÒØ ´µ% 4¾¾2¼ ½½ºº Ì ÆÇÌÀÊ #ÅÈÄ ½½º ; Ø ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ÓÙ.Ð ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ µ ß ÒØ ÑÒÙØ × ØÑ ºÓÙÖ ¶ ¼ · ØÑ ºÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÑÒÙØ × ¶ ¼ · ØÑ º× ÓÒ% Ö ØÙÖÒ × ÓÒ×% & ÓÙ.Ð ÌÑ ÓÒÚ ÖØÌÓË Ó Ò × ´µ ÓÒ×Ø ß ÒØ ÑÒÙØ × ÓÙÖ ¶ ¼ · ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÑÒÙØ × ¶ ¼ · × ÓÒ% Ö ØÙÖÒ × ÓÒ×% & ÓÒ×Ø ÔÖÒØ ÓÒ×Ø ½½º ! ÑÓÖ *ÓÑÔÐ*Ø ÜÑÔÐ *Ø Ö ÌÑ .ÓÓÐ ÌÑ *Ø Ö ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ ¾µ ÓÒ×Ø ß * ´ÓÙÖ ØÑ ¾ºÓÙÖµ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´ÓÙÖ ØÑ ¾ºÓÙÖµ Ö ØÙÖÒ *Ð× % * ´ÑÒÙØ ØÑ ¾ºÑÒÙØ µ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´ÑÒÙØ ØÑ ¾ºÑÒÙØ µ Ö ØÙÖÒ *Ð× % * ´× ÓÒ ØÑ ¾º× ÓÒµ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % Ö ØÙÖÒ *Ð× % & ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË * ´ÓÒ ÌÑ º*Ø Ö ´ÙÖÖ ÒØÌÑ µµ ß ÓÙØ !Ì .Ö ÛÐÐ . ÓÒ *Ø Ö Ø ×ØÖØ׺! ÒÐ% & ½½º& ,ÓÒ×ØÖÙ*ØÓÖ× ÑK ÌÑ ÌÑ ÑK ÌÑ ´ÓÙ.Ð × ×µ ß ÌÑ ØÑ % ØÑ ºÓÙÖ ÒØ ´× × » ¿¼¼º¼µ% × × ¹ ØÑ ºÓÙÖ ¶ ¿¼¼º¼% ØÑ ºÑÒÙØ ÒØ ´× × » ¼º¼µ% × × ¹ ØÑ ºÑÒÙØ ¶ ¼º¼% ØÑ º× ÓÒ × ×% Ö ØÙÖÒ ØÑ % & ÑK ÌÑ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ× ÌÑ ÌÑ ´ÓÙ.Ð × ×µ ß ÓÙÖ ÒØ ´× × » ¿¼¼º¼µ% × × ¹ ÓÙÖ ¶ ¿¼¼º¼% ÑÒÙØ ÒØ ´× × » ¼º¼µ% × × ¹ ÑÒÙØ ¶ ¼º¼% × ÓÒ × ×% & Ø× ÓÙÖ ÑÒÙØ × ÓÒ ÌÑ ØÑ ´× ÓÒ×µ% ½½ºº ÁÆÁÌÁÄÁ$ ÇÊ ÇÆËÌÊ ÍÌ ØÑ ÌÑ × ÓÒ× ØÑ ½½º' ÁÒØÐÞ ÓÖ *ÓÒ×ØÖÙ*Ø ÌÑ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ß 4¸ ½@¸ ¿¼º¼ &% ÌÑ .Ö ÌÑ ß ¿¸ ¿2¸ ¼º¼ &% ÌÑ ØÑ ´× ÓÒ×µ% ÌÑ ÌÑ ´ÒØ ¸ ÒØ Ñ¸ ÓÙ.Ð ×µ ß ÓÙÖ % ÑÒÙØ Ñ% × ÓÒ ×% & ÓÙ.Ð ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ´4¸ ½@¸ ¿¼º¼µ% ½½º) ÇÒ Ð×Ø ÜÑÔÐ ÌÑ ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË ÌÑ ÌÑ ¾ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؽ¸ ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ß ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´Ø½µ · ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´Ø¾µ% Ö ØÙÖÒ ÑK ÌÑ ´× ÓÒ×µ% & ÌÑ ÌÑ ÓÒ×Ø ÑK ÌÑ ÌÑ ÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ÓÒ×Ø ß ÓÙ.Ð × ÓÒ× ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´µ · ؾºÓÒÚ ÖØÌÓË Ó Ò× ´µ% ÌÑ ØÑ ´× ÓÒ×µ% Ö ØÙÖÒ ØÑ % & ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× Ø× Ø¾ ÓÙ.Ð ½½º½¼ ÀÖ ¬Ð× ÓÒ×Ø Ö ¬Ð Æ º ºÔÔ ÌÑ º ×ØÖÙØ ÌÑ ß »» Ò×ØÒ ÚÖ.Ð × ÒØ ÓÙÖ¸ ÑÒÙØ % ÓÙ.Ð × ÓÒ% ½½º½¼º ÀÊ ÁÄË »» ÓÒ×ØÖÙØÓÖ× ÌÑ ´ÒØ ÓÙÖ¸ ÒØ ÑÒ¸ ÓÙ.Ð × ×µ% ÌÑ ´ÓÙ.Ð × ×µ% »» ÑÓ* Ö× ÚÓ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÓÙ.Ð × ×µ% »» *ÙÒØÓÒ× ÚÓ ÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø% .ÓÓÐ *Ø Ö ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ ¾µ ÓÒ×Ø% ÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ÓÒ×Ø% ÓÙ.Ð ÓÒÚ ÖØÌÓË ÓÒ× ´µ ÓÒ×Ø% &% ÌÑ ÌÑ ÌÑ ºÔÔ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ ÒÐÙ !ÌÑ º! ÌÑ ÌÑ ´ÒØ ¸ ÒØ Ñ¸ ÓÙ.Ð ×µ ººº ÌÑ ÌÑ ´ÓÙ.Ð × ×µ ººº ÚÓ ÌÑ ÒÖ Ñ ÒØ ´ÓÙ.Ð × ×µ ººº ÚÓ ÌÑ ÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø ººº .ÓÓÐ ÌÑ *Ø Ö ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ØÑ ¾µ ÓÒ×Ø ººº ÌÑ ÌÑ ´ÓÒ×Ø ÌÑ ² ؾµ ÓÒ×Ø ººº ÓÙ.Ð ÌÑ ÓÒÚ ÖØÌÓË Ó Ò × ´µ ÓÒ×Ø ººº ÌÑ ºÔÔ ÌÑ º ÒÐÙ ÑÒºÔÔ ÑÒ ÌÑ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË ÒÐÙ !ÌÑ º! ÚÓ ÑÒ ´µ ß ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ ´4¸ ½@¸ ¿¼º¼µ% ÙÖÖ ÒØÌÑ ºÒÖ Ñ ÒØ ´2¼¼º¼µ% ÙÖÖ ÒØÌÑ ºÔÖÒØ ´µ% ÌÑ .Ö ÌÑ ´¿¸ ¿2¸ ¼º¼µ% ÌÑ ÓÒ ÌÑ ÙÖÖ ÒØÌÑ º ´.Ö ÌÑ µ% ÓÒ ÌÑ ºÔÖÒØ ´µ% * ´ÓÒ ÌÑ º*Ø Ö ´ÙÖÖ ÒØÌÑ µµ ß ÓÙØ !Ì .Ö ÛÐÐ . ÓÒ *Ø Ö Ø ×ØÖØ׺! ÒÐ% & & ÑÒºÔÔ ÊÙ× ÌÑ ÌÑ ÑÒºÔÔ ÌÑ ÅÒ Ò Ò ØÖØ ÓÒ× ÌÑ ºÔÔ ËÔÖØ ÓÑÔ ÐØ ÓÒ ÒÐÙ Ó×ØÖ Ѻ Ó×ØÖ Ѻ Ò ÓÙØ ½½º½½º ÄÇËËÊ ½½º½½ ÐÓ××ÖÝ ÑÑ Ö ÙÒØ ÓÒ Ø× ÒÓÒÑÑ Ö ÙÒØ ÓÒ Ò Ú Ó ÙÖÖÒ Ø Ó Ø Ø× Ø × Ø× Æ Ò ØÖ ÙÒØ ÓÒ ÐÖØ ÓÒ ÑÔÐÑÒ ØØ ÓÒ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ÀÈÌÊ ½½º ÅÅÊ ÍÆÌÁÇÆË ÔØÖ ½¾ Î ØÓÖ× Ó Ç Ø× ½¾º½ ,ÓÑÔ Ó×ØÓÒ * ÛÐ * XÖ ½¾º¾ Ö Ó :*Ø× ÖÒK ×ÙØ Ô×ØÖÒ !ËÔ ! !ÉÙ Ò! ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË ÒÓ     XÖ ×ØÖÙØ XÖ ß ÒØ ×Ùظ ÖÒK% XÖ ´µ% XÖ ´ÒØ ×¸ ÒØ Öµ% &% XÖXÖ ´µ ß ×ÙØ ¼% ÖÒK ¼% & XÖXÖ ´ÒØ ×¸ ÒØ Öµ ß ×ÙØ ×% ÖÒK Ö% & XÖ ½¾º¿º ÌÀ ÈÊÁÆÌXBÊN ÍÆÌÁÇÆ ØÖ Ç*XÐÙ.× XÖ ØÖ Ç*XÐÙ.× ´¼¸ ¿µ% ¼ ½¾º¿ Ì ÔÖÒØ Ö (ÙÒ*ØÓÒ XÖ Ô×ØÖÒ Ô×ØÖÒ ÔÚ ØÓÖÔ×ØÖÒ ×ÙØ× ´@µ% ÔÚ ØÓÖ Ô×ØÖÒ ½ ×ÙØ×P¼Q !XÐÙ.×!% ×ÙØ×P½Q !NÑÓÒ×!% ×ÙØ×P¾Q !À ÖØ×!% ×ÙØ×P¿Q !ËÔ ×!% ½ ÔÚØÓÖ Ô×ØÖ Ò ÔÚØÓÖºÔÔ Ô×ØÖ Ò Æ ÔÚØÓÖº ÔÚØÓÖºÔÔ ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË "Clubs" "Diamonds" "Hearts" "Spades" suits ×ÙØ ÖÒK ÔÖÒØ ÚÓ XÖÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø ß ÔÚ ØÓÖÔ×ØÖÒ ×ÙØ× ´@µ% ×ÙØ×P¼Q !XÐÙ.×!% ×ÙØ×P½Q !NÑÓÒ×!% ×ÙØ×P¾Q !À ÖØ×!% ×ÙØ×P¿Q !ËÔ ×!% ÔÚ ØÓÖÔ×ØÖÒ ÖÒK× ´½@µ% ÖÒK×P½Q !B !% ÖÒK×P¾Q !¾!% ÖÒK×P¿Q !¿!% ÖÒK×P@Q !@!% ÖÒK×P2Q !2!% ÖÒK×PQ !!% ÖÒK×P0Q !0!% ÖÒK×P?Q !?!% ÖÒK×P4Q !4!% ÖÒK×P½¼Q !½¼!% ÖÒK×P½½Q !ÂK!% ÖÒK×P½¾Q !ÉÙ Ò!% ÖÒK×P½¿Q !ÃÒ!% ÓÙØ ÖÒK×PÖÒKQ ! Ó* ! ×ÙØ×P×ÙØQ ÒÐ% & ×ÙØ×P×ÙØQ ×ÙØ ×ÙØ× ½¾ºº ÌÀ DÉÍBÄË ÍÆÌÁÇÆ ÔÖÒØ XÖ XÖ Ö ´½¸ ½½µ% ÖºÔÖÒØ ´µ% ÂK Ó* NÑÓÒ× ÖÒK× ½¾º Ì ÕÙ Ð× (ÙÒ*ØÓÒ XÖ ÕÙÐ× ÕÙÐ× XÖ ÕÙÐ× .ÓÓÐ XÖ ÕÙÐ× ´ÓÒ×Ø XÖ² ¾µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ´ÖÒK ¾ºÖÒK ²² ×ÙØ ¾º×Ùص% & XÖ Ö½ ´½¸ ½½µ% XÖ Ö¾ ´½¸ ½½µ% * ´Ö½º ÕÙÐ×´ Ö ¾µµ ß ÓÙØ !UÙÔ¸ ØØ³× Ø ×Ñ Öº! ÒÐ% & ÕÙÐ× ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË ÕÙÐ× .ÓÓÐ ÕÙÐ× ´ÓÒ×Ø XÖ² ½¸ ÓÒ×Ø XÖ² ¾µ ß Ö ØÙÖÒ ´½ºÖÒK ¾ºÖÒK ²² ½º×ÙØ ¾º×Ùص% & * ´ ÕÙÐ× ´Ö½¸ Ö¾µµ ß ÓÙØ !UÙÔ¸ ØØ³× Ø ×Ñ Öº! ÒÐ% & ½¾º Ì ×Ö ØÖ (ÙÒ*ØÓÒ ÒØ ÓÙ.Ð  .ÓÓÐ ØÖÙ *Ð× ½¾ºº ÎÌÇÊË Ç ÊË ×-Ö Ø Ö XÖ ×-Ö Ø Ö .ÓÓÐ XÖ×-Ö Ø Ö ´ÓÒ×Ø XÖ² ¾µ ÓÒ×Ø ß »» *Ö×Ø K Ø ×ÙØ× * ´×ÙØ ¾º×Ùص Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´×ÙØ ¾º×Ùص Ö ØÙÖÒ *Ð× % »» * Ø ×ÙØ× Ö ÕÙи K Ø ÖÒK× * ´ÖÒK ¾ºÖÒKµ Ö ØÙÖÒ ØÖÙ % * ´ÖÒK ¾ºÖÒKµ Ö ØÙÖÒ *Ð× % »» * Ø ÖÒK× Ö Ð×Ó ÕÙи Ö ØÙÖÒ *Ð× Ö ØÙÖÒ *Ð× % & XÖ Ö½ ´¾¸ ½½µ% XÖ Ö¾ ´½¸ ½½µ% * ´Ö½º×-Ö Ø Ö ´Ö¾µµ ß Ö½ºÔÖÒØ ´µ% ÓÙØ !× Ö Ø Ö ØÒ! ÒÐ% Ö¾ºÔÖÒØ ´µ% & ÂK Ó* À ÖØ× × Ö Ø Ö ØÒ ÂK Ó* NÑÓÒ× ×-Ö Ø Ö ½¾º Î *ØÓÖ× Ó( *Ö× XÖ× ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË ÔÚ ØÓÖXÖ K ´2¾µ% rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 21051 deck XÖ XÖ Ç*ËÔ × ´¿¸ ½µ% ÔÚ ØÓÖXÖ K ´2¾¸ Ç*ËÔ ×µ% ÒØ ¼% *ÓÖ ´ÒØ ×ÙØ ¼% ×ÙØ ¿% ×ÙØ··µ ß *ÓÖ ´ÒØ ÖÒK ½% ÖÒK ½¿% ÖÒK··µ ß KPQº×ÙØ ×ÙØ% KPQºÖÒK ÖÒK% ··% & & PQ KPQº×ÙØ ½¾º º ÌÀ ÈÊÁÆÌNDXà ÍÆÌÁÇÆ .ÙÐN K XÖ ½¾º& Ì ÔÖÒØ (ÙÒ*ØÓÒ ÚÓ ÔÖÒØN K ´ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖXÖ² Kµ ß *ÓÖ ´ÒØ ¼%  KºÐ ÒØ´µ% ··µ ß KPQºÔÖÒØ ´µ% & & K ÔÚ ØÓÖXÖ K XÖ ÔÖÒØ KPQ ½¾º' ËÖ* Ò *Ò XÖ ÐÒ Ö .× ØÓÒ ÒØ *Ò ´ÓÒ×Ø XÖ² Ö¸ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖXÖ² Kµ ß *ÓÖ ´ÒØ ¼%  KºÐ ÒØ´µ% ··µ ß * ´ ÕÙÐ× ´ KPQ¸ Öµµ Ö ØÙÖÒ % & Ö ØÙÖÒ ¹½% & ÔÖÒØN K Ö ¹½ ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË ÔÚ ØÓÖXÖ K .ÙÐN K ´µ% ÒØ Ò Ü Öº*Ò ´ KP½0Qµ% ÓÙØ !Á *ÓÙÒ Ø Ö Ø Ò Ü ! Ò Ü ÒÐ% Á *ÓÙÒ Ø Ö Ø Ò Ü ½0 ½¾º) 6×*ØÓÒ ×Ö* *Ò *ÒI× Ø ÐÓÛ ÐÓÛ ÐÓÛ Ñ Ñ ½¾º"º ÁËÌÁÇÆ ËÊ À Ñ ÐÓÛ Ñ¹½ Ñ Ñ·½ ÒØ *ÒI× Ø ´ÓÒ×Ø XÖ² Ö¸ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖXÖ² K¸ ÒØ ÐÓÛ¸ ÒØ µ ß ÒØ Ñ ´ · ÐÓÛµ » ¾% »» * Û *ÓÙÒ Ø Ö¸ Ö ØÙÖÒ Ø× Ò Ü * ´ ÕÙÐ× ´ KPÑQ¸ Öµµ Ö ØÙÖÒ Ñ% »» ÓØ ÖÛ× ¸ ÓÑÔÖ Ø Ö ØÓ Ø ÑÐ Ö * ´ KPÑQº×-Ö Ø Ö ´Öµµ ß »» × Ö Ø *Ö×Ø Ð* Ó* Ø K Ö ØÙÖÒ *ÒI× Ø ´Ö¸ K¸ ÐÓÛ¸ ѹ½µ% & Ð× ß »» × Ö Ø × ÓÒ Ð* Ó* Ø K Ö ØÙÖÒ *ÒI× Ø ´Ö¸ K¸ Ñ·½¸ µ% & & ¹½ ÒÓ ÐÓÛ ÐÓÛ ÒØ *ÒI× Ø ´ÓÒ×Ø XÖ² Ö¸ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖXÖ² K¸ ÒØ ÐÓÛ¸ ÒØ µ ß ÓÙØ ÐÓÛ !¸ !  ÒÐ% * ´ ÐÓÛµ Ö ØÙÖÒ ¹½% ÒØ Ñ ´ · ÐÓÛµ » ¾% ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË * ´ ÕÙÐ× ´ KPÑQ¸ Öµµ Ö ØÙÖÒ Ñ% * ´ KPÑQº×-Ö Ø Ö ´Öµµ ß Ö ØÙÖÒ *ÒI× Ø ´Ö¸ K¸ ÐÓÛ¸ ѹ½µ% & Ð× ß Ö ØÙÖÒ *ÒI× Ø ´Ö¸ K¸ Ñ·½¸ µ% & & ÓÙØ *ÒI× Ø ´ K¸ KP¾¿Q¸ ¼¸ 2½µµ% ¼¸ 2½ ¼¸ ¾@ ½¿¸ ¾@ ½4¸ ¾@ ¾¾¸ ¾@ Á *ÓÙÒ Ø Ö Ø Ò Ü ¾¿ ¼¸ 2½ ¼¸ ¾@ ½¿¸ ¾@ ½¿¸ ½0 ½¿¸ ½@ ½¿¸ ½¾ Á *ÓÙÒ Ø Ö Ø Ò Ü ¹½ ÕÙÐ× ×-Ö Ø Ö ½¾º½¼º ÃË Æ ËÍÃË ½¾º½¼ .* 5× Ò ×Ù * 5× *ÒI× Ø ÒØ *ÒI× Ø ´ÓÒ×Ø XÖ² Ö¸ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖXÖ² K¸ ÒØ ÐÓÛ¸ ÒØ µ ß K ÐÓÛ ×Ù ×ØÖØ ÔÖÑØÖ ÐÓÛ  ½¾º½½ ÐÓ××ÖÝ ÒÓ ×ØÖØ ÔÖÑØÖ ÀÈÌÊ ½¾º ÎÌÇÊË Ç ÇÂÌË ÔØÖ ½¿ Ç Ø× Ó Î ØÓÖ× ½¿º½ 8Ò ÙÑÖØ Ø ÝÔ × Ò ÙÑÖØ Ø ÝÔ ËÙØ ÊÒK ÒÙÑ ËÙØ ß XÄÍI˸ NÁBÅÇÆN˸ ÀDBÊÌ˸ ËÈBNDË &% ÒÙÑ ÊÒK ß BXD ½¸ ÌÏǸ ÌÀÊDD¸ =ÇÍʸ =ÁÎD¸ ËÁY¸ ËDÎDƸ DÁ-À̸ ÆÁÆD¸ ÌDƸ ÂBXø ÉÍDDƸ ÃÁÆ- &% ËÙØ XÄÍIË NÁBÅÇÆNË ÊÒK BXD ÖÒK ×ÙØ ÊÒK ËÙØ ×ØÖÙØ XÖ ß ÊÒK ÖÒK% ËÙØ ×ÙØ% ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË XÖ ´ËÙØ ×¸ ÊÒK Öµ% &% XÖ Ö ´NÁBÅÇÆN˸ ÂBXõ% XÖ Ö ´½¸ ½½µ% ÔÖÒØ .ÙÐN K ÒØ Ò Ü ¼% *ÓÖ ´ËÙØ ×ÙØ XÄÍIË% ×ÙØ ËÈBNDË% ×ÙØ ËÙØ´×ÙØ·½µµ ß *ÓÖ ´ÊÒK ÖÒK BXD% ÖÒK ÃÁÆ-% ÖÒK ÊÒK´ÖÒK·½µµ ß KPÒ ÜQº×Ù Ø ×ÙØ% KPÒ ÜQºÖÒ K ÖÒK% Ò Ü··% & & ×ÙØ·· ×ÙØ·½ ×ÙØ ËÙØ´×ÙØ·½µ% ÖÒK ÊÒK´ÖÒK·½µ% ·· ½¿º¾ ×ÛØ ×ØØÑÒ Ø ×ÛØ ×ÛØ Æ ½¿º¾º ËÏÁÌXÀ ËÌ ÌÅÆÌ ×ÛØ ´×ÝÑ.Óе ß × ³·³ Ô Ö*ÓÖÑZØÓÒ ´µ% .Ö K% × ³¶³ Ô Ö*ÓÖÑZÑÙÐØÔÐ Ø ÓÒ ´µ% .Ö K% *ÙÐØ ÓÙØ !Á ÓÒÐÝ KÒÓÛ ÓÛ ØÓ Ô Ö*ÓÖÑ ØÓÒ Ò ÑÙÐØÔÐØÓÒ! ÒÐ% .Ö K% & ×ÛØ * ´×ÝÑ.ÓÐ ³·³µ ß Ô Ö*ÓÖÑZØÓÒ ´µ% & Ð× * ´×ÝÑ.ÓÐ ³¶³µ ß Ô Ö*ÓÖÑZÑÙÐØÔÐ Ø ÓÒ ´µ% & Ð× ß ÓÙØ !Á ÓÒÐÝ KÒÓÛ ÓÛ ØÓ Ô Ö*ÓÖÑ ØÓÒ Ò ÑÙÐØÔÐØÓÒ! ÒÐ% & .Ö K ×ÛØ .Ö K · .Ö K ×ÛØ ËÙØ ×ÛØ ´×Ùص ß × XÄÍIË Ö ØÙÖÒ !XÐÙ.×!% × NÁBÅÇÆNË Ö ØÙÖÒ !NÑÓÒ×!% × ÀDBÊÌË Ö ØÙÖÒ !À ÖØ×!% × ËÈBNDË Ö ØÙÖÒ !ËÔ ×!% *ÙÐØ Ö ØÙÖÒ !ÆÓØ ÚÐ ×ÙØ!% & .Ö K Ö ØÙÖÒ *ÙÐØ ×ÛØ ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË ½¿º¿ .* 5× N K XÖ ×ØÖÙØ N K ß ÔÚ ØÓÖXÖ Ö×% N K ´ÒØ Òµ% &% N KN K ´ÒØ ×Þ µ ß ÔÚ ØÓÖXÖ Ø ÑÔ ´×Þ µ% Ö× Ø ÑÔ% & Ö× N K XÖ Ø ÑÔ ÔÚ ØÓÖ Ø ÑÔ Ö× N K K ´2¾µ% N K rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 rank: suit: 0 0 21051 cards: deck K Ö× XÖ ½¿ºº ÆÇÌÀÊ ÇÆËÌÊ ÍÌÇÊ KºÖ×PQ KºÖ×PQº×Ù Ø *ÓÖ ´ÒØ ¼% 2¾% ··µ ß KºÖ×PQºÔÖ ÒØ ´µ% & ½¿º !ÒÓØÖ *ÓÒ×ØÖÙ*ØÓÖ N K .ÙÐN K N K N KN K ´µ ß ÔÚ ØÓÖXÖ Ø ÑÔ ´2¾µ% Ö× Ø ÑÔ% ÒØ ¼% *ÓÖ ´ËÙØ ×ÙØ XÄÍIË% ×ÙØ ËÈBNDË% ×ÙØ ËÙØ´×ÙØ·½µµ ß *ÓÖ ´ÊÒK ÖÒK BXD% ÖÒK ÃÁÆ-% ÖÒK ÊÒK´ÖÒK·½µµ ß Ö×PQº×ÙØ ×ÙØ% Ö×PQºÖÒK ÖÒK% ··% & & & .ÙÐN K N K K% ½¿º ÑÑ Ö (ÙÒ*ØÓÒ× N K N K N K ÔÖÒØN K N K ÚÓ N KÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø ß *ÓÖ ´ÒØ ¼%  Ö׺РÒØ´µ% ··µ ß Ö×PQºÔÖÒØ ´µ% ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË & & XÖ N K XÖ N K *Ò XÖ N K *Ò N K XÖ *Ò XÖ ÒØ XÖ*Ò ´ÓÒ×Ø N K² Kµ ÓÒ×Ø ß *ÓÖ ´ÒØ ¼%  KºÖ׺РÒØ ´ µ% ··µ ß * ´ ÕÙÐ× ´ KºÖ×PQ¸ ¶Ø×µµ Ö ØÙÖÒ % & Ö ØÙÖÒ ¹½% & Ø× XÖ N K XÖ N K »» ÐÖ ØØ N K × ×ØÖÙØÙÖ ¸ ÛØÓÙØ *ÒÒ Ø ×ØÖÙØ N K% »» ØØ ÛÝ Û Ò Ö * Ö ØÓ Ø Ò Ø *ÒØÓÒ Ó* XÖ ×ØÖÙØ XÖ ß ÒØ ×Ùظ ÖÒK% XÖ ´µ% XÖ ´ÒØ ×¸ ÒØ Öµ% ÚÓ ÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø% .ÓÓÐ ×-Ö Ø Ö ´ÓÒ×Ø XÖ² ¾µ ÓÒ×Ø% ÒØ *Ò ´ÓÒ×Ø N K² Kµ ÓÒ×Ø% &% »» Ò Ø Ò ÐØ Ö Û ÔÖÓÚ Ø *ÒØÓÒ Ó* N K ×ØÖÙØ N K ß ÔÚ ØÓÖXÖ Ö×% ½¿ºº ËÀÍÄÁÆ N K ´µ% N K ´ÒØ Òµ% ÚÓ ÔÖÒØ ´µ ÓÒ×Ø% ÒØ *Ò ´ÓÒ×Ø XÖ² Öµ ÓÒ×Ø% &% ½¿º Ë Ù¯Ò ØØÔ»»ÛÛÛºÛ×K غ ÓÑ »Ñ Ö ÐÝ Ò» Ö ºØ ÑÐ Ô×ÙÓ Ó *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ö׺РÒØ´µ% ··µ ß »» ÓÓ× ÖÒÓÑ ÒÙÑ. Ö . ØÛ Ò Ò Ö׺РÒØ´µ »» ×ÛÔ Ø Ø Ö Ò Ø ÖÒÓÑÐݹÓ× Ò Ö & ÖÒÓÑÁÒØ ÐÓÛ ×ÛÔXÖ× ÖÒÓÑÁÒØ ×ÛÔXÖ× ½¿º& ËÓÖØÒ ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ö׺РÒØ´µ% ··µ ß »» *Ò Ø ÐÓÛ ×Ø Ö Ø ÓÖ ØÓ Ø ÖØ Ó* »» ×ÛÔ Ø Ø Ö Ò Ø ÐÓÛ ×Ø Ö & ÐÔ Ö ÙÒØ ÓÒ× ×ÛÔXÖ× *ÒÄÓÛ ×ØXÖ ØÓÔ¹Ó ÛÒ × Ò ½¿º' ËÙ * 5× N K ×Ù. K N K N K×Ù. K ´ÒØ ÐÓÛ¸ ÒØ µ ÓÒ×Ø ß N K ×Ù. ´¹ÐÓÛ·½µ% *ÓÖ ´ÒØ ¼% ×Ù.ºÖ×ºÐ Ò Ø ´µ % ··µ ß ×Ù.ºÖ×PQ Ö×PÐÓÛ·Q% & Ö ØÙÖÒ ×Ù.% & ×Ù. K N K ¹ÐÓÛ·½ *ÒI× Ø Æ ½¿º"º ËÀÍÄÁÆ Æ ÄÁÆ ½¿º) Ë Ù¯Ò Ò ÐÒ ×Ù**Ð N K N K K% »» Ö Ø ×ØÒÖ 2¾¹Ö K Kº×Ù**Ð ´µ% »» ×Ù**Ð Ø ×Ù. K N K Ò½ Kº×Ù. K ´¼¸ @µ% N K Ò¾ Kº×Ù. K ´2¸ 4µ% N K ÔK Kº×Ù. K ´½¼¸ 2½µ% Æ ½¿º½¼ ÅÖ ×ÓÖØ Æ Ò Ò Ò Ò ¾ Æ ÑÖ ×ÓÖØ Ò Ò Ò Ò Ò ¾ Ò Ò Ò ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË N K Ñ Ö ´ÓÒ×Ø N K² ½¸ ÓÒ×Ø N K² ¾µ ß »» Ö Ø Ò Û K . ÒÓÙ *ÓÖ ÐÐ Ø Ö× N K Ö ×ÙÐØ ´½ºÖ׺РÒØ´ µ · ¾ºÖ׺РÒØ ´µµ % »» Ù× Ø Ò Ü ØÓ K Ô ØÖK Ó* Û Ö Û Ö Ò »» Ø *Ö×Ø K¸ Ò Ø Ò Ü O *ÓÖ Ø × ÓÒ K ÒØ ¼% ÒØ O ¼% »» Ø Ò Ü K ØÖÚ Ö× × Ø Ö ×ÙÐØ K *ÓÖ ´ÒØ K ¼% KÖ ×ÙÐغÖ×ºÐ Ò Ø ´µ % K··µ ß »» * ½ × ÑÔØݸ ¾ ÛÒ×% * ¾ × ÑÔØݸ ½ ÛÒ×% »» ÓØ ÖÛ× ¸ ÓÑÔÖ Ø ØÛÓ Ö× »» Ø ÛÒÒ Ö ØÓ Ø Ò Û K & Ö ØÙÖÒ Ö ×ÙÐØ% & Ñ Ö Ñ Ö Ñ Ö Ñ Ö ËÓÖØ N K N KÑ Ö ËÓÖØ ´µ ÓÒ×Ø ß »» *Ò Ø ÑÔÓÒØ Ó* Ø K »» Ú Ø K ÒØÓ ØÛÓ ×Ù. K× »» ×ÓÖØ Ø ×Ù. K× Ù×Ò ×ÓÖØ »» Ñ Ö Ø ØÛÓ ÐÚ × Ò Ö ØÙÖÒ Ø Ö ×ÙÐØ & ÓÒ×Ø Ñ Ö ËÓÖØ N K ½¿º½½º ÄÇËËÊ ×ÓÖØ Ñ Ö ËÓÖØ Ò ××ÖÝ Ñ Ö ×ÓÖØ Ñ Ö ×ÓÖØ N K N KÑ Ö ËÓÖØ ´N K Kµ ÓÒ×Ø ß »» * Ø K × ¼ ÓÖ ½ Ö׸ Ö ØÙÖÒ Ø »» *Ò Ø ÑÔÓÒØ Ó* Ø K »» Ú Ø K ÒØÓ ØÛÓ ×Ù. K× »» ×ÓÖØ Ø ×Ù. K× Ù×Ò Ñ Ö ×ÓÖØ »» Ñ Ö Ø ØÛÓ ÐÚ × Ò Ö ØÙÖÒ Ø Ö ×ÙÐØ & ×ÓÖØ ×ÓÖØ Ñ Ö ËÓÖØ ½¿º½½ ÐÓ××ÖÝ Ô×ÙÓ Ó ÐÔ Ö ÙÒØ ÓÒ ÓØØÓѹÙÔ × Ò ÑÖ ×ÓÖØ ÀÈÌÊ ½¿º ÇÂÌË Ç ÎÌÇÊË ÔØÖ ½ Ð ××× Ò Ò Ú Ö Ò Ø× ½º½ ÈÖÚ Ø Ø Ò *Ð××× XÖ XÖ XÖ Ô×ØÖÒ ÔÚ ØÓÖ ÔÖÚØ XÖ ×ØÖÙØ XÖ ß ÔÖÚØ ÒØ ×Ùظ ÖÒK% ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË ÔÙ.Ð XÖ ´µ% XÖ ´ÒØ ×¸ ÒØ Öµ% ÒØ ØÊÒK ´µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ÖÒK% & ÒØ ØËÙØ ´µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ×ÙØ% & ÚÓ × ØÊÒK ´ÒØ Öµ ß ÖÒK Ö% & ÚÓ × ØËÙØ ´ÒØ ×µ ß ×ÙØ ×% & &% XÖ ××ÓÖ ÙÒØ ÓÒ× Ø × Ø × Ø ½º¾ ÏØ × *Ð×× Ð×× Ð×× XÖ Ð×× XÖ ß ÒØ ×Ùظ ÖÒK% ÔÙ.Ð XÖ ´µ% XÖ ´ÒØ ×¸ ÒØ Öµ% ÒØ ØÊÒK ´µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ÖÒK% & ÒØ ØËÙØ ´µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ×ÙØ% & ÒØ × ØÊÒK ´ÒØ Öµ ß ÖÒK Ö% & ÒØ × ØËÙØ ´ÒØ ×µ ß ×ÙØ ×% & &% ½º¿º ÇÅÈÄ# ÆÍÅÊË ×ØÖÙØ Ð×× ÔÖÚØ ×ØÖÙØ Ð×× Ð×× ×ØÖÙØ Ð×× ½º¿ ,ÓÑÔÐÜ Ò ÙÑ Ö× Ü Ý Ü Ý XÓÑÔÐ Ü Ð×× XÓÑÔÐ Ü ß ÓÙ.Ð Ö и Ñ% ÔÙ.Ð XÓÑÔÐ Ü ´µ ß & XÓÑÔÐ Ü ´ÓÙ.Ð Ö¸ ÓÙ.Ð µ ß Ö Ð Ö% Ñ % & &% Ð×× Ö Ð Ñ ÔÙ.Ð ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË Cartesian coordinates Polar coordinates real axis imaginary axis angle magnitude Ö Ö Ö Ô Ü ¾ Ý ¾ ÝÜ Ü Ö Ý Ö  ÓØ Ð×× XÓÑÔÐ Ü ß ÓÙ.Ð Ö и Ñ% ÓÙ.РѸ Ø Ø% .ÓÓÐ ÖØ ×Ò¸ ÔÓÐÖ% ÔÙ.Ð XÓÑÔÐ Ü ´µ ß ÖØ ×Ò *Ð× % ÔÓÐÖ *Ð× % & XÓÑÔÐ Ü ´ÓÙ.Ð Ö¸ ÓÙ.Ð µ ½ºº ËËÇÊ ÍÆÌÁÇÆË ß Ö Ð Ö% Ñ % ÖØ ×Ò ØÖÙ % ÔÓÐÖ *Ð× % & &% ÖØ ×Ò ÔÓÐÖ ÔÓÐÖ Ñ Ø Ø ½º !**××ÓÖ (ÙÒ*ØÓÒ× Ø ØÊ Ð ÓÙ.Ð XÓÑÔÐ Ü ØÊ Ð ´µ ß * ´ÖØ ×Ò *Ð× µ ÐÙÐØ XÖØ × Ò ´µ% Ö ØÙÖÒ Ö Ð% & ÖØ ×Ò Ö Ð ÐÙÐØ XÖØ × Ò ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÐÙÐ Ø XÖ Ø × Ò ´µ ß ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË Ö Ð Ñ ¶ Ó× ´Ø ص% Ñ Ñ ¶ ×Ò ´Ø ص% ÖØ ×Ò ØÖÙ % & ÖØ ×Ò Ö Ð Ñ ÐÙÐØ ÈÓÐÖ ØÅ ØÌ Ø ÓÒ×Ø ½º ÇÙØÔÙØ XÓÑÔÐ Ü ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÔÖÒØX ÖØ × Ò ´µ ß ÓÙØ  ØÊ дµ ! · !  ØÁÑ´µ !! ÒÐ% & ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÔÖÒØÈÓ Ð Ö ´µ ß ÓÙØ  ØÅ´µ ! [ !  ØÌ Ø´µ !! ÒÐ% & XÓÑÔÐ Ü XÓÑÔÐ Ü ÔÖÒØXÖØ ×Ò Ö Ð Ñ XÓÑÔÐ Ü ½ ´¾º¼¸ ¿º¼µ% ½ºÔÖÒØXÖØ ×Ò ´µ % ½ºÔÖÒØÈÓÐÖ´µ% ÔÖÒØÈÓÐÖ ÔÖÒØÈÓÐÖ ØÅ ÔÖÒØÈÓÐÖ ØÌ Ø Ø Ø ½ºº ÍÆÌÁÇÆ ÇÆ XÇÅÈÄDY ÆÍÅÊË ¾ · ¿ ¿º¼222 [ ¼º4?¾04@ ½º ! (ÙÒ*ØÓÒ ÓÒ ÓÑÔÐÜ Ò ÙÑ Ö× XÓÑÔÐ Ü ´XÓÑÔРܲ ¸ XÓÑÔРܲ .µ ß ÓÙ.Ð Ö Ð º ØÊ дµ · .º ØÊ дµ% ÓÙ.Ð Ñ º ØÁÑ´µ · .º ØÁÑ´µ% XÓÑÔÐ Ü ×ÙÑ ´Ö и ѵ% Ö ØÙÖÒ ×ÙÑ% & ÓÒ×Ø XÓÑÔÐ Ü ½ ´¾º¼¸ ¿º¼µ% XÓÑÔÐ Ü ¾ ´¿º¼¸ @º¼µ% XÓÑÔÐ Ü ×ÙÑ ´½¸ ¾µ% ×ÙѺÔÖÒØXÖØ × Ò´ µ% 2 · 0 ½º& !ÒÓØÖ (ÙÒ*ØÓÒ ÓÒ ÓÑÔÐÜ Ò ÙÑ Ö× XÓÑÔÐ Ü ÑÙÐØ ´XÓÑÔРܲ ¸ XÓÑÔРܲ .µ ß ÓÙ.Ð Ñ º ØÅ´µ ¶ .º ØÅ´µ ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË ÓÙ.Ð Ø Ø º ØÌ Ø´µ · .º ØÌ Ø´µ% XÓÑÔÐ Ü ÔÖÓÙØ% ÔÖÓÙØº× ØÈÓÐÖ ´Ñ¸ Ø Øµ% Ö ØÙÖÒ ÔÖÓÙØ% & ÓÙ.Ð ×Ø× Ñ Ø Ø ÔÓÐÖ ÖØ ×Ò ÚÓ XÓÑÔÐ Ü× ØÈÓÐ Ö ´ÓÙ.РѸ ÓÙ.Рص ß Ñ Ñ% Ø Ø Ø% ÖØ ×Ò *Ð× % ÔÓÐÖ ØÖÙ % & × ØXÖØ ×Ò ÑÙÐØ XÓÑÔÐ Ü ½ ´¾º¼¸ ¿º¼µ% XÓÑÔÐ Ü ¾ ´¿º¼¸ @º¼µ% XÓÑÔÐ Ü ÔÖÓÙØ ÑÙÐØ ´½¸ ¾µ% ÔÖÓÙغÔÖÒØXÖØ × Ò´µ % ¹ · ½0 ÑÙÐØ ÔÖÒØXÖØ ×Ò ½º' ÁÒ Ú ÖÒ Ø× XÓÑÔÐ Ü ÖØ ×Ò Ö Ð Ñ ÔÓÐÖ Ñ Ø Ø ½º"º ÈÊÇÆÁÌÁÇÆË ÒÚÖÒØ× XÓÑÔÐ Ü Ø × ÓÒ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ÐÙÐØ XÖØ × Ò ÐÙÐØ ÈÓÐÖ × ØXÖØ ×Ò × ØÈÓÐÖ ½º) ÈÖ*ÓÒØÓÒ× ÐÙÐØ XÖØ × Ò ÔÓÐÖ ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË Ñ Ø Ø ÔÖÓÒ Ø ÓÒ ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÐÙÐ Ø XÖ Ø × Ò ´µ »» ÔÖ ÓÒØÓÒ Ø ÙÖÖ ÒØ Ó.O Ø ÓÒØÒ× ÚÐ ÔÓÐÖ ÓÓÖÒØ × Ò Ø ÔÓÐÖ *Ð × × Ø »» ÔÓ×ØÓÒØÓÒ Ø ÙÖÖ ÒØ Ó.O Ø ÛÐÐ ÓÒØÒ ÚÐ XÖØ ×Ò ÓÓÖÒØ × Ò ÚÐ ÔÓÐÖ ÓÓÖÒØ ×¸ Ò .ÓØ Ø ÖØ ×Ò *Ð Ò Ø ÔÓÐÖ *Ð ÛÐÐ . × Ø ß Ö Ð Ñ ¶ Ó× ´Ø ص% Ñ Ñ ¶ ×Ò ´Ø ص% ÖØ ×Ò ØÖÙ % & Ô Ó×ØÓÒ Ø ÓÒ× × ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÐÙÐ Ø XÖ Ø × Ò ´µ ß * ´ÔÓÐÖ *Ð× µ ß ÓÙØ !ÐÙÐØ XÖØ × Ò *Ð . Ù× Ø ÔÓÐÖ Ö ÔÖ × ÒØØÓÒ × ÒÚÐ! ÒÐ% ÜØ ´½µ% & Ö Ð Ñ ¶ Ó× ´Ø ص% Ñ Ñ ¶ ×Ò ´Ø ص% ÖØ ×Ò ØÖÙ % & ÜØ ×× Öغ ×× ÖØ ×× ÖØ ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÐÙÐ Ø XÖ Ø × Ò ´µ ½º½¼º ÈÊÁÎ Ì ÍÆÌÁÇÆË ß ×× ÖØ ´ÔÓÐÖµ% Ö Ð Ñ ¶ Ó× ´Ø ص% Ñ Ñ ¶ ×Ò ´Ø ص% ÖØ ×Ò ØÖÙ % ×× ÖØ ´ÔÓÐÖ ²² ÖØ ×Òµ% & ×× ÖØ ×× ÖØ XÓÑÔРܺÔÔ¿ ÚÓ XÓÑÔÐ ÜÐÙÐØ È ÓÐ Ö´ µ B×× ÖØÓÒ \ÖØ ×Ò³ *Ð º B.ÓÖØ ½º½¼ ÈÖÚ Ø (ÙÒ*ØÓÒ× ÐÙÐØ ÈÓÐÖ ÐÙÐØ XÖØ × Ò ÔÖÚØ XÓÑÔÐ Ü Ð×× XÓÑÔÐ Ü ß ÔÖÚØ ÓÙ.Ð Ö и Ñ% ÓÙ.РѸ Ø Ø% .ÓÓÐ ÖØ ×Ò¸ ÔÓÐÖ% ÚÓ ÐÙÐØ XÖØ × Ò ´µ% ÚÓ ÐÙÐØ ÈÓÐÖ ´µ% ÔÙ.Ð XÓÑÔÐ Ü ´µ ß ÖØ ×Ò *Ð× % ÔÓÐÖ *Ð× % & XÓÑÔÐ Ü ´ÓÙ.Ð Ö¸ ÓÙ.Ð µ ß Ö Ð Ö% Ñ % ÀÈÌÊ ½º ÄËËË Æ ÁÆÎ ÊÁÆÌË ÖØ ×Ò ØÖÙ % ÔÓÐÖ *Ð× % & ÚÓ ÔÖÒØXÖØ ×Ò ´µ% ÚÓ ÔÖÒØÈÓÐÖ ´µ% ÓÙ.Ð ØÊ Ð ´µ% ÓÙ.Ð ØÁÑ ´µ% ÓÙ.Ð ØÅ ´µ% ÓÙ.Ð ØÌ Ø ´µ% ÚÓ × ØXÖØ ×Ò ´ÓÙ.Ð Ö¸ ÓÙ.Ð µ% ÚÓ × ØÈÓÐÖ ´ÓÙ.РѸ ÓÙ.Рص% &% ÔÖÚØ ½º½½ ÐÓ××ÖÝ Ð×× ××ÓÖ ÙÒØ ÓÒ Ò Ú Ö Ò Ø ÔÖÓÒ Ø ÓÒ Ô Ó×ØÓÒ Ø ÓÒ ÔØÖ ½ Ð ÁÒÔÙØ»ÇÙØÔÙØ Ò ÔÑØÖÜ × ÔÑØÖÜ Ë Ø BØÐÒØ ¼ XÓ 0¼¼ ¼ IÓ×ØÓÒ ½½¼¼ ½¼¼¼ ¼ NÐÐ× ?¼¼ 4¼¼ ½02¼ ¼ N ÒÚ Ö ½@2¼ ½¼¼¼ ¾¼¼¼ ?¼¼ ¼ N ØÖÓØ 02¼ ¿¼¼ ?¼¼ ½½2¼ ½¿¼¼ ¼ ÇÖÐÒÓ @¼¼ ½½2¼ ½¿¼¼ ½½¼¼ ½4¼¼ ½¾¼¼ ¼ ÈÓ ÒÜ ½?2¼ ½02¼ ¾2¼ ½¼¼¼ ?¼¼ ¾¼¼¼ ¾½¼¼ ¼ Ë ØØÐ ¾2¼ ¾¼¼¼ ¿¼¼¼ ¾½2¼ ½¿2¼ ¾¿¼¼ ¿½¼¼ ½@2¼ ¼ BØÐÒØ XÓ IÓ×ØÓÒ NÐÐ× N ÒÚ Ö N ØÖÓØ ÇÖÐÒÓ ÈÓ ÒÜ Ë ØØÐ ½º½ ËØÖÑ× *×ØÖ Ñ Ó*×ØÖ Ñ *×ØÖ Ѻ ×ØÖÑ ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë Ò ×ØÖ Ñ ÓÙØ Ó×ØÖ Ñ Ò  ØÐÒ Ó×ØÖ Ñ ½º¾ Ð ÒÔÙØ *×ØÖ Ñ *×ØÖ Ñ Ò*Ð ´!*Ð ¹ÒÑ !µ% Ò*Ð Ò  ØÐÒ ÒØ Ü% Ô×ØÖÒ ÐÒ % Ò*Ð Ü% »» Ø ×ÒÐ ÒØ Ö Ò ×ØÓÖ Ò Ü ØÐÒ ´Ò*Ð ¸ ÐÒ µ% »» Ø ÛÓÐ ÐÒ Ò ×ØÓÖ Ò ÐÒ *×ØÖ Ñ× ÓÓ Ó* *Ð . ÓÓ Ó* Ó* ØÖÙ Ô×ØÖÒ *Ð ÆÑ ººº% *×ØÖ Ñ Ò*Ð ´*Ð ÆÑ ºZ×ØÖ ´µµ % * ´Ò*Ð ºÓÓ´µ *Ð× µ ß ÓÙØ !ÍÒ.Ð ØÓ ÓÔ Ò Ø *Ð ÒÑ ! *Ð ÆÑ % ÜØ ´½µ% & ÛÐ ´ØÖÙ µ ß ØÐÒ ´Ò*Ð ¸ ÐÒ µ% * ´Ò*Ð º Ó*´µµ .Ö K% ½º¿º ÁÄ ÇÍÌÈÍÌ ÓÙØ ÐÒ ÒÐ% & ×ØÖ Ô×ØÖÒ *×ØÖ Ñ Ô×ØÖÒ ÓÓ *Ð× ÛÐ ´ØÖÙ µ .Ö K .Ö K ØÐÒ ÐÒ ½º¿ Ð ÓÙØÔÙØ *×ØÖ Ñ Ò*Ð ´!ÒÔÙع*Ð !µ% Ó*×ØÖ Ñ ÓÙØ*Ð ´!ÓÙØÔÙع*Ð !µ% * ´Ò*Ð ºÓÓ´µ *Ð× MM ÓÙØ*Ð ºÓÓ´µ *Ð× µ ß ÓÙØ !ÍÒ.Ð ØÓ ÓÔ Ò ÓÒ Ó* Ø *Р׺! ÒÐ% ÜØ ´½µ% & ÛÐ ´ØÖÙ µ ß ØÐÒ ´Ò*Ð ¸ ÐÒ µ% * ´Ò*Ð º Ó*´µµ .Ö K% ÓÙØ*Ð ÐÒ ÒÐ% & ½º È Ö×Ò ÒÔÙØ ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë ×ØÒ × ØØÔ»»ÛÛÛºOÖÒ ºÑ Ý» Ù× ×K л Ù× » ×Ø Ò ºØ ÑÐ !BØÐÒØ! !XÓ! 0¼¼ !BØÐÒØ! !IÓ×ØÓÒ! ½¸½¼¼ !BØÐÒØ! !XÓ! 0¼¼ !BØÐÒØ! !NÐÐ×! ?¼¼ !BØÐÒØ! !N ÒÚ Ö! ½¸@2¼ !BØÐÒØ! !N ØÖÓØ! 02¼ !BØÐÒØ! !ÇÖÐÒÓ! @¼¼ ÒØ Ò Ü ÐÒ º*Ò ´³!³µ% ! ³ ×Ù.×ØÖ ×Ù.×ØÖ Ô×ØÖÒ ÚÓ ÔÖÓ ××ÄÒ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ÐÒ µ ß »» Ø ÖØ Ö Û Ö ÐÓÓKÒ *ÓÖ × ÕÙÓØØÓÒ ÑÖK Ö ÕÙÓØ ³!³% ½ºº È ÊËÁÆ ÆÍÅÊË »» ×ØÓÖ Ø Ò × Ó* Ø ÕÙÓØØÓÒ ÑÖK× Ò Ú ØÓÖ ÔÚ ØÓÖÒØ ÕÙÓØ ÁÒ Ü ´@µ% »» *Ò Ø *Ö×Ø ÕÙÓØØÓÒ ÑÖK Ù×Ò Ø .ÙÐعÒ *Ò ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q ÐÒ º*Ò ´ÕÙÓØ µ% »» *Ò Ø ÓØ Ö ÕÙÓØØÓÒ ÑÖK× Ù×Ò Ø *Ò *ÖÓÑ XÔØ Ö 0 *ÓÖ ´ÒØ ½% @% ··µ ß ÕÙÓØ ÁÒ ÜPQ *Ò ´ÐÒ ¸ ÕÙÓØ ¸ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¹½Q· ½µ % & »» .Ö K Ø ÐÒ ÙÔ ÒØÓ ×Ù.×ØÖÒ× ÒØ Ð Ò½ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP½Q ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ Øݽ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q·½¸ Ð Ò½µ% ÒØ Ð Ò¾ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¿Q ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ Øݾ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q·½¸ Ð Ò¾µ% ÒØ Ð Ò¿ ÐÒ ºÐ ÒØ´µ ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ ×ØËØÖÒ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¿Q·½ ¸ Ð Ò¿µ% »» ÓÙØÔÙØ Ø ÜØÖØ Ò*ÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Øݽ !Ø! Øݾ !Ø! ×ØËØÖÒ ÒÐ% & ½º È Ö×Ò Ò ÙÑ Ö× Æ ØÓ ØÓ ×ØÐ.º ÒØ ÓÒÚ ÖØÌÓÁÒØ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ×µ ß Ô×ØÖÒ ØËØÖÒ !!% *ÓÖ ´ÒØ ¼% ׺РÒØ´µ% ··µ ß ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë * ´×Ø ´×PQµµ ß ØËØÖÒ · ×PQ% & & Ö ØÙÖÒ ØÓ ´ØËØÖÒºZ×Ø Ö´ µµ% & ØËØÖÒ ÙÑ ÙÐØÓÖ ØËØÖÒ · ×PQ% ØËØÖÒ ØËØÖÒ · ×PQ% ØÓ ØËØÖÒ ½º Ì ËØ Ø ×ØÖÙ*ØÙÖ Ô×ØÖÒ ÔÚ ØÓÖ ÇÖÖ Ò ÍÒ ÕÙÒ×× -Ö ØÖÖÝ × Þ Ô×ØÖÒ ÔÚ ØÓÖ Ö ×Þ ÔÚ ØÓÖ Ë Ø ½ºº ÌÀ ËDÌ  Ì ËÌÊ ÍÌÍÊ Ð×× Ë Ø ß ÔÖÚØ ÔÚ ØÓÖÔ×ØÖÒ Ð Ñ ÒØ×% ÒØ ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×% ÔÙ.Ð Ë Ø ´ÒØ Òµ% ÒØ ØÆÙÑDÐ Ñ ÒØ× ´µ ÓÒ×Ø% Ô×ØÖÒ ØDÐ Ñ ÒØ ´ÒØ µ ÓÒ×Ø% ÒØ *Ò ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ×µ ÓÒ×Ø% ÒØ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ×µ% &% Ë ØË Ø ´ÒØ Òµ ß ÔÚ ØÓÖÔ×ØÖÒ Ø ÑÔ ´Òµ% Ð Ñ ÒØ× Ø ÑÔ% ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ× ¼% & ÔÚ ØÓÖ ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ× ÔÚ ØÓÖ Ë Ø ÔÚ ØÓÖ ØÆÙÑDÐ Ñ ÒØ× ØDÐ Ñ ÒØ ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ× Ø × Ø ÒØ Ë Ø ØÆÙÑDÐ Ñ Ò Ø× ´µ ÓÒ×Ø ß Ö ØÙÖÒ ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×% & ØÆÙÑDÐ Ñ ÒØ× Ë Ø PQ ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖ ÔÚ ØÓÖ Ô×ØÖÒ Ë Ø ØDÐ Ñ ÒØ ´ÒØ µ ÓÒ×Ø ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë ß * ´ ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×µ ß Ö ØÙÖÒ Ð Ñ ÒØ×PQ% & Ð× ß ÓÙØ !Ë Ø Ò Ü ÓÙØ Ó* ÖÒ º! ÒÐ% ÜØ ´½µ% & & ØDÐ Ñ ÒØ *Ò ÒØ Ë Ø*Ò ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ×µ ÓÒ×Ø ß *ÓÖ ´ÒØ ¼% ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×% ··µ ß * ´ Ð Ñ ÒØ×PQ ×µ Ö ØÙÖÒ % & Ö ØÙÖÒ ¹½% &  ÒØ Ë Ø ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ×µ ß »» * Ø Ð Ñ ÒØ × ÐÖ Ý Ò Ø × Ø¸ Ö ØÙÖÒ Ø× Ò Ü ÒØ Ò Ü *Ò ´×µ% * ´Ò Ü / ¹½µ Ö ØÙÖÒ Ò Ü% »» * Ø ÔÚ ØÓÖ × *ÙÐи ÓÙ.Ð Ø× ×Þ * ´ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ× Ð Ñ ÒØ׺РÒØ´µ µ ß Ð Ñ ÒØ×ºÖ ×Þ ´ Ð Ñ ÒØ׺РÒØ ´µ ¶ ¾µ% & »» Ø Ò Û Ð Ñ ÒØ× Ò Ö ØÙÖÒ Ø× Ò Ü Ò Ü ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×% Ð Ñ ÒØ×PÒ ÜQ ×% ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ×··% Ö ØÙÖÒ Ò Ü% & ÒÙÑDÐ Ñ ÒØ× ½º º BÈÅBÌÊÁY ÔÚ ØÓÖ Ö ×Þ Ë Ø numElements: 1 elements: 0 1 numElements: 2 elements: 0 1 numElements: 3 elements: 0 1 2 3 "element1" "element1" "element1" "element2" "element2" "element3" numElements: 0 elements: 0 1 Ë Ø ÑÒ Ë Ø Ë Ø Ø × ´¾µ% ÔÖÓ ××ÄÒ Ë Ø ÒØ Ò ܽ Ø ׺ ´Øݽµ% ÒØ Ò ܾ Ø ׺ ´Øݾµ% ÔÖÓ ××ÄÒ Ø × ½º& ÔÑ ØÖÜ ÔÑØÖÜ ÔÚ ØÓÖ ÒÙÑÖÓÛ× ÒÙÑÓÐ× ÔÑØÖÜÖ ѽ% ÔÑØÖÜÒØ Ѿ ´¿¸ @µ% ÔÑØÖÜÓÙ.Ð Ñ¿ ´ÖÓÛ׸ ÓÐ׸ ¼º¼µ% ÔÑØÖÜÓÙ.Ð Ñ@ ´Ñ¿µ% ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë ÔÑØÖÜ ÔÚ ØÓÖ× ÔÑØÖÜ ÔÚ ØÓÖ ÔÑØÖÜ PQ ѾP¼QP¼Q ½% Ñ¿P½QP¾Q ½¼º¼ ¶ ѾP¼QP¼Q% ÒÙÑÖÓÛ× ÒÙÑÓÐ× ÒÙÑÖÓÛ×´µ ¹½ ÒÙÑÓÐ×´µ ¹½ *ÓÖ ´ÒØ ÖÓÛ ¼% ÖÓÛ ѾºÒÙÑÖÓÛ×´µ% ÖÓÛ··µ ß *ÓÖ ´ÒØ ÓÐ ¼% ÓÐ ѾºÒÙÑÓÐ×´µ% Óз·µ ß Ñ¾PÖÓÛQPÓÐQ ÖÓÛ · ÓÐ% & & *ÓÖ ´ÒØ ÖÓÛ ¼% ÖÓÛ ѾºÒÙÑÖÓÛ×´µ% ÖÓÛ··µ ß *ÓÖ ´ÒØ ÓÐ ¼% ÓÐ ѾºÒÙÑÓÐ×´µ% Óз·µ ß ÓÙØ ѾPÖÓÛQPÓÐQ !Ø!% & ÓÙØ ÒÐ% & ½º' ! ×ØÒ* ÑØÖÜ ÑÒ ÔÑØÖÜÒØ ×ØÒ × ´2¼¸ 2¼¸ ¼µ% ½º"º ÈÊ ÇÈÊ ÁËÌ Æ Å ÌÊÁ# ÔÖÓ ××ÄÒ Ë Ø ÒØ ×Ø ÓÒÚ ÖØÌÓÁÒØ ´×ØËØÖÒµ% ÒØ Ò ܽ Ø ׺ ´Øݽµ% ÒØ Ò ܾ Ø ׺ ´Øݾµ% ×ØÒ ×PÒ ܽQ P Ò ܾ Q ×ØÒ % ×ØÒ ×PÒ ܾQ P Ò ܽ Q ×ØÒ % ÑÒ *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ø ׺ ØÆÙÑDÐ Ñ ÒØ ×´ µ% ··µ ß ÓÙØ Ø ׺ ØDÐ Ñ Ò Ø´ µ !Ø!% *ÓÖ ´ÒØ O ¼% O % O··µ ß ÓÙØ ×ØÒ ×PQPOQ !Ø!% & ÓÙØ ÒÐ% & ÓÙØ !Ø!% *ÓÖ ´ÒØ ¼% Ø ׺ ØÆÙÑDÐ Ñ ÒØ ×´ µ% ··µ ß ÓÙØ Ø ׺ ØDÐ Ñ Ò Ø´ µ !Ø!% & ÓÙØ ÒÐ% ½º) ! ÔÖÓÔ Ö ×ØÒ* ÑØÖÜ Ë Ø ÔÑØÖÜ Ö ×Þ ÔÖÓ ××ÄÒ ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë Ë Ø ÔÑØÖÜ N×ØÅØÖÜ N×ØÅØÖÜ Ð×× N×ØÅØÖÜ ß ÔÖÚØ Ë Ø Ø ×% ÔÑØÖÜÒØ ×ØÒ ×% ÔÙ.Ð N×ØÅØÖÜ ´ÒØ ÖÓÛ×µ% ÚÓ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² Øݽ¸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² Øݾ¸ ÒØ ×ص% ÒØ ×ØÒ ´ÒØ ¸ ÒØ Oµ ÓÒ×Ø% ÒØ ×ØÒ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² Øݽ¸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² Øݾµ ÓÒ×Ø% Ô×ØÖÒ ØÝÆÑ ´ÒØ µ ÓÒ×Ø% ÒØ ÒÙÑXØ × ´µ ÓÒ×Ø% ÚÓ ÔÖÒØ ´µ% &% ÑÒ ÚÓ ÑÒ ´µ ß Ô×ØÖÒ ÐÒ % *×ØÖ Ñ Ò*Ð ´!×ØÒ ×!µ% N×ØÅØÖÜ ×ØÒ × ´¾µ% ÛÐ ´ØÖÙ µ ß ØÐÒ ´Ò*Ð ¸ ÐÒ µ% * ´Ò*Ð º Ó*´µµ .Ö K% ÔÖÓ ××ÄÒ ´ÐÒ ¸ ×ØÒ ×µ% & ×ØÒ ׺ÔÖÒØ ´µ% & ÔÖÓ ××ÄÒ ÚÓ ÔÖÓ ××ÄÒ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ² ÐÒ ¸ N×ØÅØÖܲ ×ØÒ ×µ ß Ö ÕÙÓØ ³!³% ÔÚ ØÓÖÒØ ÕÙÓØ ÁÒ Ü ´@µ% ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q ÐÒ º*Ò ´ÕÙÓØ µ% *ÓÖ ´ÒØ ½% @% ··µ ß ÕÙÓØ ÁÒ ÜPQ *Ò ´ÐÒ ¸ ÕÙÓØ ¸ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¹½Q· ½µ % ½º½¼º ÄÇËËÊ & »» .Ö K Ø ÐÒ ÙÔ ÒØÓ ×Ù.×ØÖÒ× ÒØ Ð Ò½ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP½Q ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ Øݽ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¼Q·½¸ Ð Ò½µ% ÒØ Ð Ò¾ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¿Q ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ Øݾ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q·½¸ Ð Ò¾µ% ÒØ Ð Ò¿ ÐÒ ºÐ ÒØ´µ ¹ ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¾Q ¹ ½% Ô×ØÖÒ ×ØËØÖÒ ÐÒ º×Ù.×ØÖ ´ÕÙÓØ ÁÒ ÜP¿Q·½ ¸ Ð Ò¿µ% ÒØ ×ØÒ ÓÒÚ ÖØÌÓÁÒØ ´×ØËØÖÒµ% »» Ø Ò Û ØÙÑ ØÓ Ø ×ØÒ × ÑØÖÜ ×ØÒ ׺ ´Øݽ¸ Øݾ¸ ×ØÒ µ% & N×ØÅØÖÜ ½º½¼ ÐÓ××ÖÝ ÓÖÖ ×Ø ×ØÖÑ ÙÑ ÙÐØÓÖ ÀÈÌÊ ½º ÁÄ ÁÆÈÍÌ»ÇÍÌÈÍÌ Æ BÈÅBÌÊÁY Ë ÔÔ ÒÜ ÉÙ ! Ö ÖÒ ÓÖ "È Ð ××× ØØÔ»»ÛÛÛºÓÐÐ . Ó Ö ºÓÖ » Ô» Ó ÑÔÙ Ø Ö¹ × Ò » Ø ÑÐ »ÕÙ KZÖ * ºØ Ñ !º½ Ô×ØÖÒ ÜØ ÖÒ ÓÒ×Ø ÒØ ÒÔÓ×% »» Ù× ØÓ ÒØ ÒÓØ ÔÓ×ØÓÒ Ò Ø ×ØÖÒ »» ÔÙ.Ð Ñ Ñ. Ö *ÙÒØÓÒ× »» ÓÒ×ØÖÙØÓÖ×» × ØÖ ÙØ ÓÖ Ô×ØÖÒ´µ% »» ÓÒ×ØÖÙØ ÑÔØÝ ×ØÖÒ !! Ô×ØÖÒ´ÓÒ×Ø Ö ¶ ×µ% »» ÓÒ×ØÖÙØ *ÖÓÑ ×ØÖÒ ÐØ ÖÐ Ô×ØÖÒ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖµ% »» ÓÔÝ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ]Ô×ØÖÒ´µ% »» ×ØÖÙØÓÖ »» ××ÒÑ ÒØ ÈÈÆÁ# º ÉÍÁà ÊÊÆ ÇÊ È ÄËËË ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖµ% »» ××Ò ×ØÖ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ÓÒ×Ø Ö ¶ ×µ% »» ××Ò × ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´Ö µ% »» ××Ò »» ××ÓÖ× ÒØ Ð ÒØ´µ ÓÒ×Ø% »» ÒÙÑ. Ö Ó* Ö× ÒØ *Ò´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖµ ÓÒ×Ø% »» Ò Ü Ó* *Ö×Ø ÓÙÖÖ Ò Ó* ×ØÖ ÒØ *Ò´Ö µ ÓÒ×Ø% »» Ò Ü Ó* *Ö×Ø ÓÙÖÖ Ò Ó* Ô×ØÖÒ ×Ù.×ØÖ´ÒØ ÔÓ׸ ÒØ Ð Òµ ÓÒ×Ø% »» ×Ù.×ØÖÒ Ó* Ð Ò Ö׸ »» ×ØÖØÒ Ø ÔÓ× ÓÒ×Ø Ö ¶ Z×ØÖ´µ ÓÒ×Ø% »» ÜÔÐØ ÓÒÚ Ö×ÓÒ ØÓ Ö ¶ »» Ò ÜÒ Ö ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Kµ ÓÒ×Ø% »» ÖÒ ¹ K Ò ÜÒ Ö ² ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Kµ% »» ÖÒ ¹ K Ò ÜÒ »» ÑÓ* Ö× ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ÓÔ ÖØÓÖ· ´ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖµ% »» ÔÔ Ò ×ØÖ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ÓÔ ÖØÓÖ· ´Ö µ% »» ÔÔ Ò Ö »» Ì *ÓÐÐÓÛÒ *Ö ´ÒÓÒ¹Ñ Ñ. Öµ *ÙÒØÓÒ× ÓÔ ÖØ ÓÒ ×ØÖÒ× »» Á»Ç *ÙÒØÓÒ× Ó×ØÖ Ñ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ Ó×ØÖ Ñ ² Ó׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖ µ% ×ØÖ Ñ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ ×ØÖ Ñ ² ׸ Ô×ØÖÒ ² ×ØÖ µ% ×ØÖ Ñ ² ØÐÒ ´ ×ØÖ Ñ ² ׸ Ô×ØÖÒ ² ×ØÖ µ% »» ÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÔ ÖØÓÖ× .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ/ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% .ÓÓÐ ÓÔ ÖØÓÖ ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% »» ÓÒØ ÒØÓÒ ÓÔ ÖØÓÖ · Ô×ØÖÒ ÓÔ ÖØÓÖ· ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ð׸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² Ö× µ% Ô×ØÖÒ ÓÔ ÖØÓÖ· ´ Ö ¸ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖ µ% Ô×ØÖÒ ÓÔ ÖØÓÖ· ´ ÓÒ×Ø Ô×ØÖÒ ² ×ØÖ¸ Ö µ% !º¾ ÔÚØÓÖ Ø ÑÔÐØ Ð×× Ø ÑÌÝÔ Ð×× ÔÚ ØÓÖ º¿º BÈÅBÌÊÁY »» ÔÙ.Ð Ñ Ñ. Ö *ÙÒØÓÒ× »» ÓÒ×ØÖÙØÓÖ×» × ØÖ ÙØ ÓÖ ÔÚ ØÓÖ´µ% »» *ÙÐØ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ´×Þ ¼µ ÔÚ ØÓÖ´ÒØ ×Þ µ% »» ÒØÐ ×Þ Ó* Ú ØÓÖ × ×Þ ÔÚ ØÓÖ´ÒØ ×Þ ¸ ÓÒ×Ø Ø ÑÌÝÔ ² *ÐÐÎÐÙ µ% »» ÐÐ ÒØÖ × *ÐÐÎÐÙ ÔÚ ØÓÖ´ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖ ² Ú µ% »» ÓÔÝ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ]ÔÚ ØÓÖ´µ% »» ×ØÖÙØÓÖ »» ××ÒÑ ÒØ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖ ² Ú µ% »» ××ÓÖ× ÒØ Ð ÒØ´µ ÓÒ×Ø% »» ÔØÝ Ó* Ú ØÓÖ »» Ò ÜÒ »» Ò ÜÒ ÛØ ÖÒ KÒ Ø ÑÌÝÔ ² ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Ò ܵ% ÓÒ×Ø Ø ÑÌÝÔ ² ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Ò ܵ ÓÒ×Ø% »» ÑÓ* Ö× ÚÓ Ö ×Þ ´ÒØ Ò ÛËÞ µ% »» Ò ×Þ ÝÒÑÐÐÝ »»Ò Ö ×ÙÐØ Ò ÐÓ×Ò ÚÐÙ × !º¿ ÔÑ ØÖÜ Ø ÑÔÐØ Ð×× Ø ÑÌÝÔ Ð×× ÔÑØÖÜ »» ÔÙ.Ð Ñ Ñ. Ö *ÙÒØÓÒ× »» ÓÒ×ØÖÙØÓÖ×» × ØÖ ÙØ ÓÖ ÔÑØÖÜ´µ% »» *ÙÐØ ×Þ × ¼ Ü ¼ ÔÑØÖÜ´ÒØ ÖÓÛ׸ ÒØ ÓÐ×µ% »» ×Þ × ÖÓÛ× Ü ÓÐ× ÔÑØÖÜ´ÒØ ÖÓÛ׸ ÒØ ÓÐ׸ ÓÒ×Ø Ø ÑÌÝÔ ² *ÐÐÎÐÙ µ% »» ÐÐ ÒØÖ × *ÐÐÎÐÙ ÔÑØÖÜ´ÓÒ×Ø ÔÑØÖÜ ² Ñص% »» ÓÔÝ ÓÒ×ØÖÙØÓÖ ]ÔÑØÖÜ´ µ% »» ×ØÖÙØÓÖ »» ××ÒÑ ÒØ ÓÒ×Ø ÔÑØÖÜ ² ÓÔ ÖØÓÖ ´ÓÒ×Ø ÔÑØÖÜ ² Ö×µ% »» ××ÓÖ× ÒØ ÒÙÑÖÓÛ×´µ ÓÒ×Ø% »» ÒÙÑ. Ö Ó* ÖÓÛ× ÒØ ÒÙÑÓÐ×´µ ÓÒ×Ø% »» ÒÙÑ. Ö Ó* ÓÐÙÑÒ× ÈÈÆÁ# º ÉÍÁà ÊÊÆ ÇÊ È ÄËËË »» Ò ÜÒ »» ÖÒ ¹ K Ò ÜÒ ÓÒ×Ø ÔÚ ØÓÖØ ÑÌÝ Ô ² ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Kµ ÓÒ×Ø% ÔÚ ØÓÖØ ÑÌÝÔ ² ÓÔ ÖØÓÖP Q´ÒØ Kµ% »» ÑÓ* Ö× ÚÓ Ö ×Þ ´ÒØ Ò ÛÊÓÛ׸ ÒØ Ò ÛXÓÐ×µ% »» Ö ×Þ × ÑØÖÜ ØÓ Ò ÛÊÓÛ× Ü Ò ÛXÓÐ× »» ´Ò Ö ×ÙÐØ Ò ÐÓ×Ò ÚÐÙ ×µ
还剩179页未读

继续阅读

下载pdf到电脑,查找使用更方便

pdf的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 6 金币 [ 分享pdf获得金币 ] 0 人已下载

下载pdf