CAN原理图


1 2 3 4 5 6 A B C D 654321 D C B A Title Number RevisionSize B Date: 23-Apr-2011 Sheet of File: C:\Documents and Settings\602\桌面\CAN.ddbDrawn By: P1.01 P1.12 P1.23 P1.34 P1.45 P1.56 RST9 P3.0/RXD10 P3.1/TXD11 P3.2/INT012 P3.3/INT13 P3.4/T014 P3.5/T115 P3.6/WR16 P3.7/RD17 XTAL119 P2.0/A8 21P2.1/A9 22P2.2/A10 23P2.3/A11 24P2.4/A12 25P2.5/A13 26P2.6/A14 27P2.7/A15 28PSEN 29ALE 30EA 31P0.7/AD7 32P0.6/AD6 33P0.5/AD5 34P0.4/AD4 35P0.3/AD3 36P0.2/AD2 37P0.1/AD1 38P0.0/AD0 39 XTAL218 VCC 40 VSS20 P1.67 P1.78 U6 STC89C52 1 12 D12 1 12 D13 1 12 D15 1 12 D14 1 12 D17 1 12 D16 1 12 D18 1 12 D19 Y3 11.0592 C17 30pf C18 30pf REST R48 100R R50 10K REST C13 104 S4 INT0 R51 10K C21 0.1uf S5 R49 100R INT0 C20 0.1uf ALE LED_P2.7 LED_P2.6 LED_P2.5 LED_P2.4 P2.3 P2.1 P2.0 Q8 PNP Q7 PNP Q6 PNP Q5 PNP R55 1K R56 1K R57 1K R58 1K LED_P2.7 LED_P2.6 LED_P2.5 LED_P2.4 RXD TXD INT1 WR RD 1 2 3 4 5 6 S6 SW-DPDT TXD RXD 232_TXD 485_TXD 232_RXD 485_RXD RO1 RE2 DE3 DI4 GND 5A 6B 7VCC 8 U7 MAX485 485_RXD 485_TXD P2.1 1 2 J6 CON2 VCC R52 120R AD61 AD72 ALE/AS3 CS4 RD/E5 WR6 CLKOUT7 VSS18 XTAL19 XTAL210 MODE11 VDD312 TX013 TX114 VSS3 15INT 16RST 17VDD2 18RX0 19RX1 20VSS2 21VDD1 22AD0 23AD1 24AD2 25AD3 26AD4 27AD5 28U8 SJA1000 AD0 AD2 AD3 AD4 AD5AD6 AD7 AD1 C16 104 RX0_LED P2.3 INT1 ALE P2.0 RD WR X01 X02 TX0_LED R614.7K Vref D21 D20 R24 1K R54 1K RX0_LED TX0_LED Y4 16M C19 30pf C22 30pf X01 X02 R59 10M TXD1 VSS2 VDD3 RXD4 Vref 5CANL 6CANH 7Rs 8 U9 82C250 TX0_LED RX0_LED R6047K R53120R 1 2 J9 CON2 CANH CANL CANH CANL Vref AD0 AD1 AD3 AD2 AD4 AD5 AD6 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 单片机模块 数码显示模块 485通信模块 CAN独立控制器模块 CAN驱动模块 5 9 4 8 3 7 2 6 1 J11 DB9 C1+1 V+2 C1-3 C2+4 C2-5 V-6 2Cout7 2Cin8 251out 925 1in 10151 in 11151out 121C in 131Cout 14GND 15VCC 16 MAX232 U10 MAX232 C1 C1 C3C3 232_TXD 232_RXD C4 C4串口下载模块 +5V 1 GND 4 GND 6 UD+ 3 UD- 2 GND 5 J12 USB R62 330R 1 1 E 2 C31 10uf VCC C25 104 电源模块 C27 1uf C28 1uf C30 1uf C29 1uf 1 2 3 J10 CON3 11 22 33 6 6 5 5 4 4 S7 SW_自锁开关 VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J4 20PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J5 20PIN VCC P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 VCC X0 X1 X0 X1 VCC VCC a bf c g de DPY dp e1 d2 dp3 c4 g5 lw1 6 b7 w2 8 w3 9 f10 a11 hw4 12 FOUR_SEVEN_LED1 DPY_7-SEG_DGQ3 VCC VCC VCC VCC R63 0 R66 0 VCC VCC1 VCC2 VCC VCC1 VCC2 C24 104 R64 0R65 0 AGND AGND1 AGND C23104 AGND1 AGND AGND1 VCC C26 104 D22 LED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J20 CON9 R6 1K R7 1K R8 1K R2 1K R3 1K R4 1K R5 1K R1 1K C100 104 VCC

下载pdf到电脑,查找使用更方便

pdf的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 5 金币 [ 分享pdf获得金币 ] 0 人已下载

下载pdf

pdf贡献者

woshiyemo

贡献于2011-10-30

下载需要 5 金币 [金币充值 ]
亲,您也可以通过 分享原创pdf 来获得金币奖励!
下载pdf