php如何截取中文字符串

shi_yi_fei 贡献于2013-01-30

作者 SkyUN.Org  创建于2013-01-30 16:02:00   修改者SkyUN.Org  修改于2013-01-30 16:02:00字数672

文档摘要:php如何截取中文字符串而不会截断中文出现乱码呢?
关键词:

php如何截取中文字符串而不会截断中文出现乱码呢? function my_substr($input,$start,$length) {     $len = strlen($input);          $output = '';         echo "input:$input,len=$len,start=$start,length=$length
";          $flag = 0;     for($i=0,$j=0;$i<$len,$j<$length;)     {         $currchat = $input{$i};                  if(ord($currchat)>0XA0)         {                 echo "arrive here,i=$i ";                 if($start-1==$i)             {                 $start ++;                     $flag = 1;                     }             else if($start==$i)             {                 $flag = 1;             }             if($flag)             {                 $output .= substr($input,$start+$j,2);                 $j+=2;             }             echo "first=$start,flag=$flag,output=$output ";                              $i +=2;         }         else {                     if($start==$i)             {                 $flag = true;             }             if($flag)             {                 $output .= substr($input,$start+$j,1);                 $j++;             }             $i ++;         }         }     return $output; } $output = my_substr($input,12,25); echo "output=$output
"; 以上是我写的一个小方法,依照着substr的参数做的,测试了一些字符,包含中英文都有的,没有出错。 大家可以拿来测试一下,欢迎批评指正......

下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 金币 [ 分享文档获得金币 ] 0 人已下载

下载文档