Qt图片翻转

7fgame 贡献于2015-09-23

作者 胡晨之  创建于2015-09-07 02:56:00   修改者胡晨之  修改于2015-09-07 02:57:00字数578

文档摘要:Qt图片翻转
关键词:

水平翻转  void ImageViewer::horFilp() {    image = image.mirrored(true, false);    imageLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image)); } 垂直翻转 void ImageViewer::verFilp()  image = image.mirrored(false, true);  imageLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image)); }   顺时针旋转 void ImageViewer::clockwise() {  QMatrix matrix;  matrix.rotate(90.0);  image = image.transformed(matrix,Qt::FastTransformation);  imageLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image)); } 逆时针旋转 void ImageViewer::anticlockwise() {  QMatrix matrix;  matrix.rotate(-90.0);  image = image.transformed(matrix,Qt::FastTransformation);  imageLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image)); }

下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 金币 [ 分享文档获得金币 ] 0 人已下载

下载文档