C# String.Format格式化输出

黄灿我爱你 贡献于2012-06-07

作者 MC SYSTEM  创建于2011-03-08 00:26:00   修改者ztj  修改于2011-06-12 02:10:00字数6898

文档摘要:在我们一期和转换课程的学习中,我们会经常用到字符串的格式化输出。在此做如下这个总结,以下N多种格式化方式,同学们记住常用的就可以了,不常用的随用随查吧。
关键词:

C# String.Format格式化输出 在我们一期和转换课程的学习中,我们会经常用到字符串的格式化输出。在此做如下这个总结,以下N多种格式化方式,同学们记住常用的就可以了,不常用的随用随查吧。  string s1 = 12345.ToString("n"); //生成 12,345.00 string s2 = 12345.ToString("C"); //生成 ¥12,345.00 string s3 = 12345.ToString("e"); //生成 1.234500e+004 string s4 = 12345.ToString("f4"); //生成 12345.0000 string s5 = 12345.ToString("x"); //生成 3039 (16进制) string s6 = 612345.ToString("p"); //生成 1,234,500.00% string s7 = String.Format("{0:(###) ###-####}", 8005551212); //生成(1800)555-1212 int a = 12345678; double b = 1234.12543; string s8= String.Format("abcd{0:C}abcd", b);//abcd¥1,234.13abcd string s9 = "abcd" + b.ToString("C") + "abcd";//abcd¥1,234.13abcd  string s10 = String.Format("{0:C3}", b);//¥1,234.125 string s11 = b.ToString("C3");//¥1,234.125 string s12 = String.Format("{0:d}", a);//十进制--12345678 string s13 = b.ToString("d");//十进制--相同的类型,转换报错 string s14 = String.Format("{0:e}", a);//指数--1.234568e+007 string s15 = b.ToString("e");//指数--1.234125e+003 string s16 = String.Format("{0:f}", a);//定点数--12345678.00 string s17 = b.ToString("f");//定点数--1234.13 string s18 = String.Format("{0:n}", a);//数值--12,345,678.00 string s19 = b.ToString("n");//数值--1,234.13 string s20 = String.Format("{0:x}", a);//十六进制--bc614e string s21 = b.ToString("x");//16--带有小数不能转换,出错 string s22 = String.Format("{0:g}", a);//通用为最紧凑--12345678 string s23 = b.ToString("g");//通用为最紧凑--1234.12543  b = 4321.12543; a = 1234; string s24 = String.Format("{0:000000}", a);// 001234 string s25 = String.Format("{0:000000}", b);// 004321 //# 描述:占位符,如果可能,填充位 string s26 = String.Format("{0:#######}", a);// 1234 string s27 = String.Format("{0:#######}", b);// 4321 string s28 = String.Format("{0:#0####}", a);// 01234 string s29 = String.Format("{0:0#0000}", b);// 004321 //. 描述:小数点 string s30 = String.Format("{0:000.000}", a);//1234.000 string s31 = String.Format("{0:000.000}", b);//4321.125 b = 87654321.12543; a = 12345678; //, 描述:数字分组,也用于增倍器 string s32 = String.Format("{0:0,00}", a);// 12,345,678 string s33 = String.Format("{0:0,00}", b);// 87,654,321 string s34 = String.Format("{0:0,}", a);// 12346 string s35 = String.Format("{0:0,}", b);// 87654 string s36 = String.Format("{0:0,,}", a);// 12 string s37 = String.Format("{0:0,,}", b);// 88 string s38 = String.Format("{0:0,,,}", a);// 0 string s39 = String.Format("{0:0,,,}", b);// 0  //   % 描述:格式为百分数  string s40 = String.Format("{0:0%}", a);// 1234567800% string s41 = String.Format("{0:#%}", b);// 8765432113% string s42 = String.Format("{0:0.00%}", a);// 1234567800.00% string s43 = String.Format("{0:#.00%}", b);// 8765432112.54%  格式 原始数据 结 果  "{0:P}" 0.40 40%  数字 {0:N2} 12.36  数字 {0:N0} 13  货币 {0:c2} $12.36  货币 {0:c4} $12.3656  货币 "¥{0:N2}" ¥12.36  科学计数法 {0:E3} 1.23E+001  百分数 {0:P} 12.25% P and p present the same.  日期 {0:D} 2006年11月25日  日期 {0:d} 2006-11-25  日期 {0:f} 2006年11月25日 10:30  日期 {0:F} 2006年11月25日 10:30:00  日期 {0:s} 2006-11-26 10:30:00 时间 {0:T} 10:30:00 DateTime dt = DateTime.Now;  Label1.Text = dt.ToString();//2005-11-5 13:21:25  Label2.Text = dt.ToFileTime().ToString();//127756416859912816  Label3.Text = dt.ToFileTimeUtc().ToString();//127756704859912816  Label4.Text = dt.ToLocalTime().ToString();//2005-11-5 21:21:25  Label5.Text = dt.ToLongDateString().ToString();//2005年11月5日  Label6.Text = dt.ToLongTimeString().ToString();//13:21:25  Label7.Text = dt.ToOADate().ToString();//38661.5565508218  Label8.Text = dt.ToShortDateString().ToString();//2005-11-5  Label9.Text = dt.ToShortTimeString().ToString();//13:21  Label10.Text = dt.ToUniversalTime().ToString();//2005-11-5 5:21:25  Label1.Text = dt.Year.ToString();//2005  Label2.Text = dt.Date.ToString();//2005-11-5 0:00:00  Label3.Text = dt.DayOfWeek.ToString();//Saturday  Label4.Text = dt.DayOfYear.ToString();//309  Label5.Text = dt.Hour.ToString();//13  Label6.Text = dt.Millisecond.ToString();//441  Label7.Text = dt.Minute.ToString();//30  Label8.Text = dt.Month.ToString();//11  Label9.Text = dt.Second.ToString();//28  Label10.Text = dt.Ticks.ToString();//632667942284412864  Label11.Text = dt.TimeOfDay.ToString();//13:30:28.4412864  Label1.Text = dt.ToString();//2005-11-5 13:47:04  Label2.Text = dt.AddYears(1).ToString();//2006-11-5 13:47:04  Label3.Text = dt.AddDays(1.1).ToString();//2005-11-6 16:11:04  Label4.Text = dt.AddHours(1.1).ToString();//2005-11-5 14:53:04  Label5.Text = dt.AddMilliseconds(1.1).ToString();//2005-11-5 13:47:04  Label6.Text = dt.AddMonths(1).ToString();//2005-12-5 13:47:04  Label7.Text = dt.AddSeconds(1.1).ToString();//2005-11-5 13:47:05  Label8.Text = dt.AddMinutes(1.1).ToString();//2005-11-5 13:48:10  Label9.Text = dt.AddTicks(1000).ToString();//2005-11-5 13:47:04  Label10.Text = dt.CompareTo(dt).ToString();//0  Label11.Text = dt.Add(?).ToString();//问号为一个时间段  Label1.Text = dt.Equals("2005-11-6 16:11:04").ToString();//False  Label2.Text = dt.Equals(dt).ToString();//True  Label3.Text = dt.GetHashCode().ToString();//1474088234  Label4.Text = dt.GetType().ToString();//System.DateTime  Label5.Text = dt.GetTypeCode().ToString();//DateTime  Label1.Text = dt.GetDateTimeFormats('s')[0].ToString();//2005-11-05T14:06:25  Label2.Text = dt.GetDateTimeFormats('t')[0].ToString();//14:06  Label3.Text = dt.GetDateTimeFormats('y')[0].ToString();//2005年11月  Label4.Text = dt.GetDateTimeFormats('D')[0].ToString();//2005年11月5日  Label5.Text = dt.GetDateTimeFormats('D')[1].ToString();//2005 11 05  Label6.Text = dt.GetDateTimeFormats('D')[2].ToString();//星期六 2005 11 05  Label7.Text = dt.GetDateTimeFormats('D')[3].ToString();//星期六 2005年11月5日  Label8.Text = dt.GetDateTimeFormats('M')[0].ToString();//11月5日  Label9.Text = dt.GetDateTimeFormats('f')[0].ToString();//2005年11月5日 14:06  Label10.Text = dt.GetDateTimeFormats('g')[0].ToString();//2005-11-5 14:06  Label11.Text = dt.GetDateTimeFormats('r')[0].ToString();//Sat, 05 Nov 2005 14:06:25 GMT  Label1.Text = String.Format("{0:d}",dt);//2005-11-5  Label2.Text = String.Format("{0:D}",dt);//2005年11月5日  Label3.Text = String.Format("{0:f}",dt);//2005年11月5日 14:23  Label4.Text = String.Format("{0:F}",dt);//2005年11月5日 14:23:23  Label5.Text = String.Format("{0:g}",dt);//2005-11-5 14:23  Label6.Text = String.Format("{0:G}",dt);//2005-11-5 14:23:23  Label7.Text = String.Format("{0:M}",dt);//11月5日  Label8.Text = String.Format("{0:R}",dt);//Sat, 05 Nov 2005 14:23:23 GMT  Label9.Text = String.Format("{0:s}",dt);//2005-11-05T14:23:23  Label10.Text String.Format("{0:t}",dt);//14:23  Label11.Text = String.Format("{0:T}",dt);//14:23:23  Label12.Text = String.Format("{0:u}",dt);//2005-11-05 14:23:23Z  Label13.Text = String.Format("{0:U}",dt);//2005年11月5日 6:23:23  Label14.Text = String.Format("{0:Y}",dt);//2005年11月  Label15.Text = String.Format("{0}",dt);//2005-11-5 14:23:23  Label16.Text = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmssffff}",dt);  stringstr1 =String.Format("{0:N1}",56789); //result: 56,789.0  stringstr2 =String.Format("{0:N2}",56789); //result: 56,789.00  stringstr3 =String.Format("{0:N3}",56789); //result: 56,789.000  stringstr8 =String.Format("{0:F1}",56789); //result: 56789.0  stringstr9 =String.Format("{0:F2}",56789); //result: 56789.00  stringstr11 =(56789 / 100.0).ToString("#.##"); //result: 567.89  stringstr12 =(56789 / 100).ToString("#.##"); //result: 567  C 或 c  货币  Console.Write("{0:C}", 2.5); //$2.50  Console.Write("{0:C}", -2.5); //($2.50)  D 或 d  十进制数  Console.Write("{0:D5}", 25); //00025  E 或 e  科学型  Console.Write("{0:E}", 250000); //2.500000E+005  F 或 f  固定点  Console.Write("{0:F2}", 25); //25.00  Console.Write("{0:F0}", 25); //25  G 或 g  常规  Console.Write("{0:G}", 2.5); //2.5  N 或 n  数字  Console.Write("{0:N}", 2500000); //2,500,000.00 X 或 x  十六进制  Console.Write("{0:X}", 250); //FA  Console.Write("{0:X}", 0xffff); //FFFF

下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 3 金币 [ 分享文档获得金币 ] 0 人已下载

下载文档